1

1Sau đây là lời của Thầy, con trai Đa-vít, vua tại Giê-ru-sa-lem.
  2Thầy nói,
  “Vô ích! Vô ích!
   Hoàn toàn vô nghĩa!
  Mọi sự đều vô ích.”
  3Người ta lao khổ trên đời nầy để làm gì?

Mọi việc chẳng bao giờ thay đổi

  4Người ta sống, rồi chết,
   nhưng đất vẫn còn mãi vô tận.
  5Mặt trời mọc, mặt trời lặn,
   rồi nó vội vàng chạy trở về nơi nó mọc.
  6Gió thổi về hướng Nam;
   xong quay sang hướng Bắc.
   Rồi xoay vần trở lại,
  theo chu kỳ cũ nhưng chẳng đi tới đâu.
  7Mọi sông đều đổ vào biển,
   nhưng biển không bao giờ đầy.
  8Mọi việc ấy khiến người ta mỏi mệt,
   đến nỗi không ai muốn nhắc tới nữa.
  Chuyện nghe rồi lại nghe lần nữa,
   tai không hề nhàm nghe,
   mắt không hề chán ngó.
  9Việc gì cũng diễn tiến giống y như lúc ban đầu.
   Việc gì đã xảy ra rồi lại cũng sẽ xảy ra nữa.
   Dưới đất nầy chẳng có gì mới lạ.
  10Có người nói, “Kìa! Cái nầy mới,”
   nhưng thực ra đã có từ lâu rồi.
   Có trước khi chúng ta sinh ra nữa.
  11Người ta chẳng nhớ lại việc xảy ra đời xưa,
   người thời tương lai cũng không nhớ chuyện hiện đang xảy ra.
  Tương lai sau nầy cũng chẳng ai nhớ người thời trước đã làm gì.

Khôn ngoan có mang lại hạnh phúc không?

12Ta là Thầy, đã là vua trên Ít-ra-en tại Giê-ru-sa-lem. 13Ta quyết định dùng sự khôn ngoan mình để tìm hiểu mọi chuyện xảy ra trên đất. Nỗ lực ấy là một mối bận tâm mà Thượng Đế trao cho loài người. 14Ta nhìn mọi sự việc trên đời và thấy việc nào cũng vô ích, giống như đuổi theo mây gió.
  15Việc gì cong quẹo,
   không thể làm cho ngay được.
  Vật gì khiếm khuyết,
   không thể bảo là đầy đủ được.
16Ta tự nhủ, “Ta đã trở nên khôn ngoan và hiện nay ta khôn hơn những người trị vì trước ta tại Giê-ru-sa-lem. Ta rõ sự khôn ngoan và hiểu biết là gì.”
17Cho nên ta quyết chí đi tìm khôn ngoan và hiểu biết đồng thời tìm sự ngu xuẩn, nhưng ta thấy rốt cuộc chẳng khác nào chạy theo mây khói.
  18Càng khôn ngoan càng bực dọc nhiều;
   người càng hiểu biết càng chuốc thêm đau khổ.