1

Quyển 1

Hai lối sống

  1Phúc cho người nào
   không nghe lời kẻ ác,
   không bước trong nẻo tội nhân,
   chẳng làm như kẻ xấc láo.
  2Nhưng yêu mến lời dạy của CHÚA,
   và suy tư lời ấy đêm ngày.
  3Họ lớn mạnh như cây mọc cạnh suối nước,
   sinh hoa quả đúng mùa,
   lá chẳng khô héo.
  Mọi việc họ làm đều thành công.
  4Kẻ ác chẳng được như thế.
   Chúng giống như trấu bị gió thổi bay tứ tung.
  5Cho nên kẻ ác sẽ chẳng thoát khỏi
   sự trừng phạt của Thượng Đế.
  Tội nhân cũng không thể nào
   thờ phụng chung với dân CHÚA.
  6Vì CHÚA chăm sóc con dân Ngài,
   còn kẻ ác sẽ bị tiêu diệt.