1

1Ntawm no yog Aunpadiyas zaj lus qhia tshwm uas tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais txog cov Edoos.

Vajtswv Txiav Txim rau Cov Edoos

  Tus TSWV tau txib nws tus cevlus
   mus rau ntau lub tebchaws,
  thiab peb tau hnov nws tej lus hais tias,
  “Npaj kom txhij! Cia peb mus ua rog rau cov Edoos!”
  2Tus TSWV hais rau cov Edoos tias,
  “Kuv yuav ua kom nej qaug zog;
   txhua tus neeg yuav txob thuam nej.
  3Nej lub siab uas khavtheeb tau ntxias dag nej.
  Nej cov uas nyob hauv tej qhovtsua saum tej pobtsuas,
  hauv nej tej tsev uas siab heev nyob saum tej roob,
  nej yuav xav hais tias, ‘Leejtwg thiaj
   muaj cuabkav chua tau kuv los?’
  4Txawm yog nej ua nej tej tsev nyob siab ib yam li zes dav,
  thiab txawm yog nej tej tsev nyob
   siab nrog tej hnubqub sib txig
  los kuv yuav chua kom nej poob los rau hauv av.

  5“Thaum tsaus ntuj tubsab tuaj, lawv
   tsuas nyiag tej uas lawv xav yuav xwb.
  Thaum tej neeg de txiv hmab, lawv yeej tseg ibtxhia cia.
  Tiamsis nej cov yeebncuab tuaj huab
   nej tas dulug tsis tseg ib yam dabtsi li.
  6Exaus cov xeebntxwv, nej yuav raug
   tubsab nyiag,
  thiab nej tej nyiaj yuav raug luag huab coj mus tas dulug.
  7Cov neeg uas koomtes nrog nej tau
   dag ntxias nej,
  lawv tau muab nej ntiab tawm hauv nej lub tebchaws mus.
  Cov neeg uas ua phoojywg rau nej
   nimno lawv kovyeej nej lawm.
  Cov phoojywg uas nrog nej noj ib
   tsum mov lawv cuab hmuv tos nej kev;
  lawv yuav hais rau nej tias, ‘Nws tej
   kev txawj ntse nyob qhov twg lawm?’

  8“Hnub uas kuv rau txim rau cov
   Edoos,
  kuv yuav muab lawv cov neeg uas
   txawj ntse ua kom puastsuaj tas
  thiab muab lawv tej tswvyim rhuav tshem mus povtseg.
  9Lub nroog Temas cov tubrog yuav ntshai kawg nkaus li,
  thiab txhua tus tubrog uas nyob
   hauv lub nroog Edoos yuav raug tua tuag tas.

Qhov Uas Cov Edoos Raug Txim

  10“Vim nej tau mus nyiag thiab tua nej cov kwvtij uas yog Yakhauj cov xeebntxwv,
  nej yuav raug kev puastsuaj thiab
   yuav raug txajmuag mus ibtxhis.
  11Hnub uas yeebncuab tsoo lawv tej roojvag,
   thaum ntawd nej mus sawv ib cag saib.
  Nej lub siab yeej phem ib yam li cov
   neeg txawv tebchaws
  uas tuaj nqa tej khoom muaj nqis
   hauv lub nroog Yeluxalees mus sib faib.
  12Nej tsis txhob saib tsis taus nej cov kwvtij
   uas txomnyem hauv lub tebchaws Yudas.
  Nej tsis txhob zoo siab hnub uas lawv raug kev puastsuaj.
  Nej tsis txhob luag lawv plig thaum lawv raug kev nyuaj siab.
  13Nej tsis txhob tuaj rau hauv kuv haivneeg lub nroog,
  tsis txhob ua saib tsis taus lawv tej kev txomnyem,
  thiab tsis txhob huab lawv tej nyiaj
   txiag hnub uas lawv raug kev puastsuaj.
  14Nej tsis txhob mus sawv ntawm tej kev tshuam
   ntes cov neeg uas nrhiav kev khiav.
  Nej tsis txhob muab lawv cob rau yeebncuab tes
   hnub uas lawv raug kev txomnyem.

Vajtswv Yuav Txiav Txim rau Txhua Haivneeg

  15“Hnub uas tus TSWV yuav txiav
   txim rau txhua haivneeg twb los ze lawm.
  Edoos, koj tau ua li cas rau luag lawm,
   luag yuav ua li ntawd rov rau koj.
  Tej uas koj tau ua lawm yuav rov los
   raug koj.
  16Kuv haivneeg tau haus lub khob dej
  iab uas yog txojkev txiav txim saum kuv lub roob dawbhuv.
  Tiamsis txhua haivneeg uas nyob ibncig ntawd
  tseem yuav tau haus khob dej iab
   tshaj uas yog txojkev txiav txim;
  lawv yuav haus khee hlo thiab ploj ntais mus lawm.

Cov Yixalayees Kovyeej

  17“Tiamsis muaj qee leej yuav khiav
   dim saum lub Roob Xi-oos,
  thiab lub roob ntawd yuav ua qhov chaw dawbhuv.
  Yakhauj tsevneeg yuav tau lub tebchaws los ua lawv tug.
  18Yakhauj thiab Yauxej nkawd cov xeebntxwv
   yuav zoo ib yam li hluavtaws;
  lawv yuav rhuav tshem Exaus cov xeebntxwv
   ib yam li hluavtaws kub tej quavnyab.
  Exaus cajces yuav tsis muaj ib tug khiav dim li.
  Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”

  19“Cov Yudas uas nyob yav qabteb
   yuav tuaj txeeb tau lub tebchaws Edoos.
  Cov neeg uas nyob raws tej taw roob sab hnubpoob
   yuav tuaj txeeb tau lub tebchaws Filitees.
  Cov Yixalayees yuav mus txeeb tau cov Efalayees
   thiab cov Xamalis cheebtsam av,
  cov Npeenyamees yuav mus txeeb tau cheebtsam Nkile-as.
  20Cov tubrog Yixalayees pem qaumteb
   uas raug luag ntes mus lawm,
  yuav rov qab los thiab mus ntaus yeej lub xeev Faunikias
  mus rau sab qaumteb mus txog rau Xalefas.
  Cov neeg uas luag ntes hauv Yeluxalees
   coj mus nyob rau hauv Xaledis
  yuav los txeeb tej nroog hauv tebchaws Yudas sab qabteb.
  21Cov neeg muaj yeej uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees,
  yuav mus ntaus lub tebchaws Edoos
   thiab kav lub tebchaws ntawd.
  Thiab tus TSWV yuav ua Vajntxwv kav lawv.”