11

1Thawj xyoo kws Ntali‑a kws yog tuabneeg Mintia ua vaajntxwv kaav, mas kuv ua tug kws sawv paab hab txhawb Mikha‑ee tug zug.

Tug vaajntxwv saab peg hab tug vaajntxwv saab nraag

2“Nwgnuav kuv yuav qha qhov tseeb rua koj paub. Saib maj, yuav muaj dua peb tug vaajntxwv sawv lug rua huv Pawxia tebchaws, mas tug kws plaub yuav nplua nuj heev dua lwm tug huvsw. Thaus nwg tej nyaj txag ua rua nwg muaj zug, nwg yuav tshaum txhua tug kuas tawm tsaam Kili tebchaws. 3Mas yuav muaj ib tug sawv lug ua vaajntxwv muaj fwjchim luj heev. Nwg yuav muaj fwjchim luj kaav hab ua lawv le nwg lub sab. 4Thaus nwg sawv lug kaav lawd, nwg lub tebchaws yuav tawg hab raug muab faib rua plaub ceg kaum ntuj, tassws tsw yog faib rua nwg caaj ceg hab tsw muaj fwjchim kaav le nwg lawm. Lub tebchaws kws nwg kaav yuav raug muab rhu rua lwm tug kws tsw yog nwg caaj ceg kaav.
5“Mas tug vaajntxwv kws kaav saab nraag yuav muaj zug, tassws nwg ib tug thawj yuav muaj zug heev dua nwg, mas tug thawj hov yuav muaj fwjchim luj kaav. 6Dhau ntau xyoo tom qaab ob tug yuav sws cog lug ua phoojywg. Tug vaajntxwv saab nraag tug ntxhais yuav tuaj cuag tug vaajntxwv saab peg es cog lug sws hum xeeb. Tassws tug ntxhais hov txhais npaab yuav tsw muaj zug khov ntev, hab tug vaajntxwv saab peg hab nwg tug tub yuav nyob tsw ntev. Tug ntxhais hov yuav raug muab tso tseg, taag nrho nrug rua cov kws nrug nwg tuaj hab nwg tug mivnyuas hab tug kws yuav nwg.
7“Thaus lub swjhawm ntawd yuav muaj ib tug ntsuag hlaav ntawm tug ntxhais lub hauv paug tuaj nyob vaajntxwv chaw. Nwg yuav tuaj ua rog rua tug vaajntxwv saab peg cov tub rog hab txeem moog rua huv tug vaajntxwv hov lub chaw ruaj khov, hab ua rog rua puab hab kov yeej. 8Nwg yuav thauj hlo puab tej txoov daab kws puab nchuav hab tej pestwj tswm txaj kws puab muab nyaj muab kub ua moog rua Iyi tebchaws, hab nwg yuav tseg tsw nrug tug vaajntxwv saab peg ua rog ntau xyoo. 9Tug vaajntxwv saab peg yuav txeem moog rua huv tug vaajntxwv saab nraag lub tebchaws tes nwg yuav ca le rov qaab lug rua nwg lub tebchaws.
10“Nwg tej tub npaaj ua rog hab yuav sau tub rog coob coob muaj zug heev tuaj ua ke. Puab yuav tuaj nyaab hlo hlaa dhau plhawv moog, hab yuav ua rog moog txug ncua tug vaajntxwv saab nraag lub chaw ruaj khov. 11Mas tug vaajntxwv saab nraag yuav chim heev hab tawm moog ua rog rua tug vaajntxwv saab peg. Tug vaajntxwv saab peg yuav txhwj tub rog coob coob tassws puab yuav raug muab cob rua huv tug vaajntxwv saab nraag txhais teg. 12Thaus tug vaajntxwv saab peg cov tub rog raug muab nteg hlo lawm, tug vaajntxwv saab nraag lub sab yuav khaav theeb heev, hab nwg yuav tua ntau vaam leej tassws nwg yuav tsw kov yeej moog le. 13Tsua qhov tug vaajntxwv saab peg yuav txhwj tub rog dua ib zag coob heev, coob dua qub. Mas ntau xyoo tom qaab nwg yuav coj hlo cov tub rog coob hov muaj zaub mov ntau nplua mag tuaj.
14“Lub swjhawm hov yuav muaj tuabneeg coob coob faav xeeb rua tug vaajntxwv saab nraag, hab koj haiv tuabneeg cov kws ua nruj ua tswv kuj yuav faav xeeb, sub txhad ua rua zaaj yug quas toog nuav tav, tassws puab yuav kov tsw yeej. 15Mas tug vaajntxwv saab peg yuav tuaj tib chaw vej lub nroog kws muaj ntsaa loog ruaj khov hab txeeb tau. Tug vaajntxwv saab nraag cov tub rog yuav tiv tsw taug. Txawm yog paab tub rog kws txawj tshaaj plawg los tiv tsw taug tsua qhov tsw muaj zug sawv tiv khov kho. 16Tug kws tuaj ua rog rua puab hov yuav ua tau lawv le nwg lub sab xaav, tsw muaj leejtwg tiv tau nwg. Nwg yuav sawv nreg nreeg rua huv lub tebchaws kws zoo tshaaj, hab taag nrho lub tebchaws yuav nyob huv qaab nwg tug fwjchim. 17Tug vaajntxwv saab peg yuav sau zog nwg lub tebchaws huvsw tug zug tsom ntsoov tuaj hab yuav nrug tug vaajntxwv saab nraag cog lug sws hum xeeb hab yuav muab nwg tug ntxhais qua rua tug vaajntxwv saab nraag txhad le rhuav tshem tau lub tebchaws saab nraag, tassws tsw ruaj khov hab tsw muaj qaabhau ib yaam daabtsw rua nwg le. 18Dhau hov nwg yuav tsom ntsoov moog rua tej tebchaws ntawm ntug havtxwv, hab yuav txeeb tau ntau lub. Tassws muaj ib tug thawj rog yuav rhuav tshem tau nwg txujkev khaav theeb, qhov tseeb yuav muab qhov kws nwg khaav theeb hov ua pauj rua nwg. 19Tes nwg yuav tig hlo ncaaj nraim moog rua lub chaw ruaj khov huv nwg lub tebchaws, tassws nwg yuav dawm qaug, nrhav tsw tau nwg le lawm.
20“Mas yuav muaj dua ib tug sawv nwg chaw. Tug hov yuav tso ib tug tub teg tub taw moog sau se txhad ua rua nwg lub tebchaws vaam meej nto moo quas lug. Tassws tsw muaj tsawg nub tug vaajntxwv hov yuav raug puam tsuaj, tsw yog muaj kev chim lossws kev ua rog. 21Yuav muaj ib tug nam tuabneeg tsw tswm txaj sawv lug, yeej tsw muaj leejtwg muab mom vaajntxwv rua nwg. Ib fuam swm xwb nwg ca le tuaj ntxag tau ua vaajntxwv kaav. 22Tej tub rog hab tug tuam pov thawj hlub yuav raug muab kuav taag nrho huvsw hab puam tsuaj taag.
23“Txwj thaus luas nrug nwg cog lug sws raug zoo, nwg yuav daag ntxag. Txawm yog nwg muaj tuabneeg tsawg tsawg xwb los nwg yuav muaj zug heev quas zug tuaj. 24Ib fuam swm xwb nwg yuav txeem tuaj rua huv lub chaw nplua nuj kawg huv lub xeev, hab nwg yuav ua tej kws nwg puj koob yawm koob hab nwg tej laug tsw tau txeev ua. Nwg yuav muab tej nyaj txag kws lws tau hab tej kws txeeb tau lug hab tej cuab txhaj cuab taam faib rua nwg cov tuabneeg. Nwg yuav ntaus tswvyim phem tawm tsaam tej chaw ruaj khov, tassws yuav ua tau ib plag xwb. 25Nwg yuav cuab nwg tug zug hab ua lub sab tuab txhwj tub rog coob coob moog ua rog rua tug vaajntxwv saab nraag. Mas tug vaajntxwv saab nraag yuav coj tub rog coob muaj zug heev tuaj ua rog, tassws nwg yuav kov tsw yeej vem yog luas ntaus tswvyim phem rua nwg. 26Txawm yog cov kws nrug nwg noj tej zaub mov zoo zoo ua ke los tseed yuav nrhav kev txuv nwg. Nwg cov tub rog yuav raug muab kuav hlo moog, cov kws raug tua tuag kuj coob heev. 27Ob tug vaajntxwv hov lub sab tseed xaav ua phem. Ob tug yuav has lug daag ntawm rooj mov kws ob tug koom noj ua ke, los kuj tsw muaj qaabhau daabtsw. Tsua qhov lub swjhawm kawg yuav txug rua lub swjhawm kws teem ca. 28Tug vaajntxwv saab peg yuav coj tej cuab txhaj cuab taam ntau kawg rov qaab moog rua nwg lub tebchaws, tassws nwg lub sab xaav rhuav tej lug cog tseg kws dawb huv pov tseg. Nwg yuav ua kuas tav le rov qaab moog rua nwg lub tebchaws.
29“Thaus txug swjhawm kws teem ca lawd, nwg yuav rov qaab tuaj rua saab nraag, tassws zag nuav yuav tsw thooj le zag ua ntej. 30Tsua qhov Khithi le nkoj yuav tuaj tawm tsaam nwg, tes nwg yuav ntshai hab tswv rov qaab. Nwg yuav tig hlo chim heev rov qaab moog rhuav tej lug cog tseg kws dawb huv. Nwg yuav tig moog noog cov kws tub muab tej lug cog tseg dawb huv tso tseg lawd. 31Nwg tej paab tub rog yuav lug ua qas puag tsuas lub chaw ruaj khov kws pe Vaajtswv, hab rhuav tej kevcai kws naj nub hlawv xyeem. Puab yuav muab yaam kws qas vuab tsuab kws ua kuas muaj kev lamswm txawb ca. 32Nwg yuav has lug mog lug muas ntxag cov kws faav xeeb rua tej lug cog tseg. Tassws cov tuabneeg kws paub puab tug Vaajtswv yuav nyob ruaj nreeg hab tiv thaiv. 33Cov kws txawj ntse huv cov pejxeem yuav ua rua tuabneeg coob coob nkaag sab, txawm yog puab tuag rua nav ntaaj hab nplaim tawg, lossws raug nteg raug lws ib ntus kuj xwj. 34Thaus puab raug tej hov puab yuav txais kev paab mivntswv. Yuav muaj tuabneeg coob nrug puab koom tassws tsw yog muaj lub sab dawb paug ua. 35Cov tuabneeg txawj ntse qee leej yuav raug tej hov sub txhad raug muab nchuav hab muab ntxuav kuas dawb, moog txug lub swjhawm kawg, tsua qhov lub swjhawm kawg yuav lug txug lawv le teem ca.
36“Tug vaajntxwv hov yuav ua lawv le nwg lub sab nyam. Nwg yuav khaav theeb hab tsaab ua luj dua tej timtswv txhua tug, hab yuav has tej lug phem kawg le tawm tsaam ib tsoom timtswv tug Vaajtswv. Nwg yuav vaam meej moog txug thaus Vaajtswv chim rua nwg txaus nkaus lawm, tsua qhov yaam kws teem ca lawd yeej yuav tav. 37Nwg yuav tsw quav ntsej nwg tej laug tej daab, lossws tug daab kws cov quaspuj nyam. Nwg yuav tsw quav ntsej ib tug daab twg hlo le, vem nwg tsaab ua luj dua tej daab huvsw. 38Nwg yuav fwm tug daab kws zuv tej chaw ruaj khov nyob tej daab hov chaw huvsw. Nwg yuav muab kub muab nyaj muab qai zeb hlaws hab tshaav ntuj muaj nqes xyeem teev ib tug daab kws nwg tej laug tsw tau paub dua. 39Nwg yuav muaj lwm tebchaws tug daab paab nwg ua rog rua tej chaw kws ruaj khov kawg. Leejtwg txais yuav nwg, nwg kuj muab meej mom luj rua. Nwg yuav tsaa puab kuas kaav tuabneeg coob coob hab yuav muab tej tebchaws faib ua nqe zug rua puab.
40“Thaus txug lub swjhawm kawg tug vaajntxwv saab nraag yuav tuaj ua rog rua nwg, mas tug vaajntxwv saab peg yuav coj tej tsheb neeg ua rog hab tej tub rog caij neeg hab tej nkoj coob kawg pluav moog ntaus nwg yaam nkaus le khaub zeeg cua. Nwg yuav txeem moog rua ntau lub tebchaws hab ndwg nyaab hlo hlaa plhawv moog. 41Nwg yuav txeem moog rua huv lub tebchaws kws zoo nkauj kawg, mas yuav tuag taag ntau vaam leej, tassws cov Entoo hab cov Mau‑a hab feem coob huv cov Aamoo yuav dim huv nwg txhais teg. 42Nwg yuav tsaa teg moog ntaus ntau lub tebchaws, hab Iyi tebchaws kuj yuav tsw dim. 43Nwg yuav kaav Iyi tej cuab txhaj cuab taam kws yog nyaj hab kub hab tej kws tswm txaj huvsw. Cov tuabneeg Linpia hab cov tuabneeg Khuj yuav zwm rua nwg. 44Tassws tej xuv kws tuaj saab nub tuaj hab tuaj saab peg tuaj yuav ua rua nwg poob sab, mas nwg yuav tawm moog ua npau tawg quas vog moog ua kuas tuabneeg coob coob puam tsuaj taag tu noob nrho huvsw. 45Nwg yuav tsaa nwg tej tsev ntaub vaajntxwv luj rua ntu nruab nraab havtxwv hab lub roob dawb huv kws zoo nkauj kawg. Tes nwg yuav tuag tsw muaj leejtwg paab le.”