3

Haman Pơrơmut Kơ Mordekai

1Ƀiă thŭn tơdơi kơ khul tơlơi anŭn, pơtao prŏng Ahaswerus pơyom pŭ̱ đĭ Haman, jing ană Hammedatha, mơnuih Agag. Pơtao jao brơi kơ ñu bruă yom pơphan biă mă laih anŭn brơi kơ ñu jing khua prŏng hloh kơ abih bang ƀing khua moa amăng dêh čar ñu. 2Abih bang ƀing khua moa pơtao jing ƀing mă bruă jĕ ƀơi amăng ja̱ng sang pơtao le̱ng kơ tŏ tơŭt, tơkui akŏ kơkuh kơ Haman kiăng pơrơđah tơlơi pơpŭ kơ ñu, yuakơ pơtao hơmâo pơđar laih tơlơi anŭn kơ ƀing gơñu khŏm ngă. Samơ̆ Mordekai hơngah ƀu tŏ tơŭt ôh kŏn tơkui akŏ kơkuh lơi kiăng pơrơđah tơlơi pơpŭ kơ Haman.
3Giŏng anŭn, đơđa ƀing khua moa jing ƀing mă bruă jĕ ƀơi amăng ja̱ng sang pơtao tơña kơ Mordekai tui anai, “Yua hơget ih hơngah ƀu tui gưt ôh kơ tơlơi pơđar pơtao lĕ?” 4Rĭm hrơi gơñu tơña pơhiăp kar hăng anŭn hăng Mordekai, samơ̆ Mordekai hơngah ƀu kiăng pơplih hĭ ôh tơlơi ñu ngă anŭn. Kơđai glaĭ, Mordekai laĭ glaĭ hăng gơñu tui anai, “Kâo hơngah ƀu kiăng bon kơkuh kơ Haman yuakơ kâo jing mơnuih Yudah.” Tui anŭn yơh, ƀing gơñu nao ruai glaĭ pơ Haman kơ tơlơi anŭn kiăng thâo krăn Haman brơi mơ̆n thâo Mordekai dưi ngă kơnuih kar hăng anŭn.
5Tơdang Haman thâo Mordekai hơngah ƀu tŏ tơŭt ôh kŏn tơkui akŏ kơkuh lơi, ñu hil biă mă kơ Mordekai. 6Samơ̆ tơdang ñu thâo krăn Mordekai jing kơnung djuai Yudah, ñu khưp kiăng tui anai, tơdah pơdjai hĭ kơnơ̆ng hơjăn Mordekai đôč ƀu djŏp ôh. Pơala kơ tơlơi anŭn, Haman khưp hơduah hơdră jơlan kiăng pơrai hĭ Mordekai hrŏm hăng abih bang kơnung djuai gơ̆ jing ƀing Yudah mơ̆n amăng djŏp djang anih amăng dêh čar pơtao prŏng Ahaswerus.

Haman Hơduah Mơneč Kiăng Pơdjai Hĭ Ƀing Yudah

7Tui anŭn, amăng thŭn tal pluh-dua rơnŭk pơtao prŏng Ahaswerus wai lăng, amăng blan tal sa jing blan Nisan, Haman brơi ƀing arăng ngă čram ƀơi anăp ñu kiăng kơ ruah hrơi blan pă jing hiam hloh kơ mơneč ñu či ngă anŭn. Tơlơi ngă čram anŭn arăng pơanăn Pur. Giŏng kơ ƀing gơñu ngă čram, ƀing gơñu ruah djơ̆ ƀơi blan tal pluh-dua jing blan Adar.
8Giŏng anŭn, Haman nao pơhiăp hăng pơtao prŏng Ahaswerus tui anai, “Ơ pơtao ăh, hơmâo sa kơnung djuai dŏ hơdip djŏp djang anih amăng dêh čar ih anai. Ƀing gơñu dŏ hơdip tŏng krah ƀing kơnung djuai pơkŏn, samơ̆ tơlơi phiăn gơñu phara biă mă hăng tơlơi phiăn ƀing kơnung djuai pơkŏn. Tui anŭn, ƀing gơñu ăt ƀu tui gưt ngă tui tơlơi juăt ih ôh. Ƀu či hơmâo tơlơi hiam kơ ih hơget ôh tơdang brơi kơ ƀing gơñu dŏ hơdip amăng dêh čar ih anai. 9Tui anŭn yơh, Ơ pơtao ăh, tơdah tơlơi anai pơmơak kơ ih, rơkâo kơ ih pơtă bĕ sa tơlơi pơđar kiăng brơi kơ arăng pơdjai hĭ abih ƀing gơñu anŭn. Tơdah ih ngă tơlơi anŭn, kâo či jao brơi kơ ƀing khua moa sa-rơbăn talang amrăk kiăng kơ pioh amăng sang gơnam ih.”
10Tơdang pơtao hơmư̆ kơ hơdră anŭn, ñu tŭ ư laih anŭn mă rơbưn kơđŏm mơ̆ng čơđe̱ng tơngan ñu brơi kơ Haman jing ană Hammedatha mơnuih Agag. Haman anai yơh jing pô pơrơmut biă mă kơ ƀing Yudah. 11Giŏng anŭn, pơtao laĭ kơ Haman tui anai, “Ngă bĕ kơ ƀing mơnuih anŭn tui hăng tơlơi ih kiăng, samơ̆ djă̱ pioh bĕ prăk anŭn kơ ih pô.”
12Tui anŭn yơh, ƀơi hrơi tal pluh-klâo blan tal sa anŭn, Haman iâu pơƀut rai ƀing khua čih hră kơ pơtao laih anŭn brơi ƀing gơñu čih abih bang tơlơi ñu pơtă kơ ƀing gơñu. Ƀing gơñu čih tơlơi pơtă anŭn tui hăng tơlơi pơhiăp kơ rĭm kơnung djuai tring trang phara phara amăng dêh čar Persia hăng Media. Giŏng anŭn, ƀing gơñu mơit hră anai kơ ƀing khua moa prŏng pơtao, ƀing khua ba akŏ rĭm tring laih anŭn kơ ƀing khua djă̱ akŏ rĭm kơnung djuai phara phara. Ƀing khua čih hră anŭn čih khul hră anai hăng tơlơi dưi pơtao prŏng Ahaswerus pô yơh laih anŭn kơđŏm gru ƀơi khul hră anŭn hăng rơbưn pơtao pô. 13Tui anŭn, Haman pơkiaŏ ƀing ding kơna ñu nao djŏp anih amăng dêh čar kiăng kơ pơlar hyu hiăp pơtă anŭn. Hiăp pơtă anŭn čih tui anai: Ƀơi hrơi tal pluh-klâo blan Adar, jing amăng blan tal pluh-dua yơh, ƀing gih khŏm pơrai hĭ ƀing Yudah laih anŭn pơdjai hĭ bĕ abih bang ƀing gơñu čơdơ̆ng mơ̆ng ƀing hlak ai laih anŭn tha rơma hlŏng truh kơ ƀing đah kơmơi laih anŭn ƀing čơđai mơ̆n; anăm pioh hơdip hlơi pô ôh. Amăng sa hrơi anŭn yơh, ƀing gih khŏm pơdjai hĭ abih bang ƀing gơñu laih anŭn dưi djă̱ pioh abih khul gơnam lŏm kơ ƀing gơñu kơ gih pô yơh. 14Tơdang ƀing ding kơna ba rai hră anŭn amăng djŏp tring trang, ƀing gơñu pơtă kơ ƀing khua moa amăng rĭm tring anŭn đŏk tơlơi phiăn phrâo anŭn laih anŭn ăt pơblang khul hiăp pơtă anŭn kơ rĭm ană plei phara kơnung djuai mơ̆n, kiăng kơ rĭm čô dưi prap rơmet kiăng pơdjai hĭ ƀing Yudah amăng hrơi anŭn yơh.
15Pơtao yơh jing pô hơmâo pơđar laih kơ tơlơi pơtă anŭn, tui anŭn ƀing ding kơna jing ƀing ba hră, ječ ameč tơbiă nao kơ rĭm tring yơh, samơ̆ ƀing khua moa pơkŏn đŏk hiăp pơtă anŭn kơ ƀing ană plei amăng plei phŭn Susa. Tơdang ƀing ană plei amăng plei phŭn anŭn hơmư̆ kơ tơlơi anŭn, gơñu rŭng răng biă mă, samơ̆ pơtao laih anŭn Haman mơak hăng dŏ be̱r mơñum tơpai đôč.