3

Tể tướng Ha-man mưu diệt chủng

1Sau đó, vua A-suê-ru cất nhắc Ha-man, con Ha-mê-đa-tha, người A-gát lên làm tể tướng, nắm quyền trên tất cả các thượng quan trong triều. 2Theo lệnh vua các quan chức trong hoàng cung đều phải kính cẩn chào Ha-man. Nhưng Mạc-đốc không chịu khom mình tôn kính Ha-man. 3Quần thần nói với Mạc-đốc: "Sao ông dám coi thường lệnh vua?" 4Họ nhắc đi nhắc lại mỗi ngày, nhưng ông không nghe. Cuối cùng họ trình Ha-man để xem thái độ Mạc-đốc như thế có được chấp nhận không, vì ông cho họ biết ông là người Do thái. 5Khi Ha-man thấy Mạc-đốc không khom lưng chào kính mình thì giận dữ vô cùng. 6Ông nghĩ rằng giết một mình Mạc-đốc chưa đủ, nên phải tiêu diệt cả dân tộc Mạc-đốc - tức là dân Do thái - trong toàn thể đế quốc vua A-suê-ru. 7Theo lệnh Ha-man, vào tháng giêng năm thứ 12 đời vua A-suê-ru, hằng ngày người ta bắt đầu gieo con súc sắc để chọn ngày hình phạt - và tiếp tục cho đến tháng chạp năm ấy.
8Ha-man tâu cùng vua A-suê-ru: "Có một dân vong quốc sống tản mác trong các tỉnh của đế quốc vua. Luật pháp chúng nó chẳng giống luật của dân tộc nào, chúng chẳng tuân hành luật pháp vua, tha cho chúng sống chẳng lợi cho vua chút nào. 9Nếu vua đẹp lòng, xin ra sắc lệnh tiêu diệt dân đó. Tôi xin đóng 20 triệu đồng vào ngân khố hoàng gia để trang trải phí tổn về việc thanh lọc này."
10Vua đồng ý, tháo nhẫn khỏi tay trao cho Ha-man, con Ha-mê-đa-tha, người A-gát, kẻ thù của dân Do-thái. 11Vua nói với Ha-man: "Ta giao tiền cho ngươi, dân tộc ấy ở trong tay ngươi, ngươi muốn làm gì tùy ý.”
12Ngày 13 tháng giêng, theo lệnh Ha-man, các thư ký của vua thảo văn thư gửi đến các thống đốc, tổng trấn và quan chức trong cả đế quốc, theo ngôn ngữ từng dân tộc ở mỗi địa phương. Thư này ký tên vua A-suê-ru và đóng ấn bằng nhẫn vua. 13Lính trạm vội vã đem thư đến khắp các tỉnh trong đế quốc, định ngày 13 tháng 12 là ngày tàn sát, tiêu diệt người Do-thái từ trẻ đến già, luôn cả phụ nữ trẻ em, và cướp đoạt tài sản của họ. 14Một bản sao của văn thư được ban hành thành đạo luật cho mọi dân tộc hay biết, để sẵn sàng hành động trong ngày ấy. 15Theo lệnh vua, lính trạm khẩn cấp lên đường. Đồng thời, văn thư được công bố tại kinh đô Su-sa - Sau đó, vua và Ha-man ngồi uống rượu, trong khi cả thành Su-sa đều xôn xao.