14

Cơn hạn hán khủng khiếp

1Đây là lời Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi về cơn hạn hán:
  2“Giu-đa lâm cảnh tang tóc,
   Cổng thành tiêu điều;
  Dân chúng đều khóc than cho xứ sở,
   Và vang lên tiếng kêu la của Giê-ru-sa-lem.
  3Người quyền quý sai đầy tớ đi kiếm nước;
   Chúng đi đến hồ,
  Nhưng không có nước,
   Mang bình không trở về;
  Chúng thẹn thùng, bực dọc,
   Trùm đầu lại.
  4Mặt đất nứt nẻ,
   Vì không có mưa rơi xuống đất,
  Các nông dân xấu hổ,
   Trùm đầu lại.
  5Nai cái đẻ con ngoài đồng rồi bỏ con lại,
   Vì không có cỏ.
  6Lừa rừng đứng trên các đồi trọc,
   Thở hổn hển như chó đồng,
  Mắt lờ đờ
   Vì không có cỏ.”

  7“Lạy Đức Giê-hô-va, dù tội ác chúng con làm chứng nghịch lại chúng con,
   Xin vì danh Ngài mà hành động!
  Vì nhiều lần chúng con bất trung với Ngài;
   Chúng con đã phạm tội với Ngài.
  8Lạy Chúa, Ngài là niềm hi vọng của Y-sơ-ra-ên,
   Đấng giải cứu trong cơn hoạn nạn,
  Sao Ngài như một người khách lạ trong xứ nầy,
   Như một lữ khách ngủ tạm qua đêm?
  9Sao Ngài như người hốt hoảng,
   Như một dũng sĩ không thể ra tay giải cứu?
  Nhưng, Chúa ôi, Ngài vẫn ở giữa chúng con,
   Chúng con được mang danh Ngài,
   Xin đừng lìa bỏ chúng con!”
10Đức Giê-hô-va phán với dân nầy như sau:
  “Chúng thích đi lang thang như thế,
   Không biết kiềm chế đôi chân;
  Nên Đức Giê-hô-va không chấp nhận chúng.
   Bây giờ, Ngài nhớ lại điều chúng đã phạm,
   Và trừng phạt tội lỗi của chúng.”

11Đức Giê-hô-va phán với tôi: “Con đừng cầu xin phước lành cho dân nầy. 12Dù chúng có kiêng ăn, Ta cũng sẽ không nghe lời kêu cầu của chúng; dù chúng có dâng tế lễ thiêu và tế lễ chay, Ta cũng không nhậm đâu; nhưng Ta sẽ tiêu diệt chúng bằng gươm đao, đói kém, và dịch bệnh.”
13Nhưng tôi thưa rằng: “Ôi! Lạy Chúa Giê-hô-va, có những nhà tiên tri nói với họ rằng: ‘Các ngươi sẽ không thấy gươm đao, cũng chẳng có đói kém, vì Ta sẽ ban cho các con nền hòa bình vững chắc tại nơi nầy.’”
14Đức Giê-hô-va lại phán với tôi: “Các kẻ tiên tri ấy đã nhân danh Ta tiên báo những điều dối trá. Ta không hề sai phái chúng, cũng chẳng truyền lệnh hay phán bảo gì với chúng cả. Chúng nói tiên tri với các ngươi theo khải tượng giả dối, lời bói toán, chuyện hão huyền, và sự lừa dối từ lòng dạ xấu xa của chúng.” 15Vì thế, Đức Giê-hô-va phán thêm: “Đối với các kẻ tiên tri không bởi Ta sai đến mà dám nhân danh Ta nói tiên tri rằng ‘sẽ không có gươm đao và đói kém xảy ra trong xứ nầy’, thì chính các kẻ tiên tri đó sẽ bị diệt bởi gươm đao và đói kém. 16Còn những kẻ đã nghe chúng nói tiên tri sẽ cùng với vợ, con trai, con gái mình bị ném ngoài đường phố Giê-ru-sa-lem, làm nạn nhân của gươm đao, đói kém mà chẳng có ai chôn cất. Vì Ta sẽ khiến điều ác của chúng đổ lại trên đầu chúng.

  17Con hãy nói với chúng lời nầy:
   ‘Xin cho mắt tôi ngày đêm không ngớt tuôn trào giọt lệ;
  Vì trinh nữ của dân tôi bị đánh tơi bời,
   Vết thương vô cùng trầm trọng.
  18Nếu tôi ra ngoài đồng ruộng,
   Thì thấy những người chết vì gươm;
  Nếu tôi vào trong thành,
   Thì thấy những kẻ đau ốm vì đói kém.
  Cả các nhà tiên tri lẫn những thầy tế lễ
   Đều đi đến một xứ mà họ không biết gì cả.’”

Lời cầu xin của dân chúng

  19“Ngài đã bỏ hẳn Giu-đa rồi sao?
   Có phải lòng Ngài đang ghê tởm Si-ôn không?
  Sao Ngài đánh chúng con,
   Mà không chữa lành cho chúng con?
  Chúng con trông đợi bình an, nhưng không thấy điều tốt đẹp nào đến cả;
   Mong mỏi kỳ chữa lành, mà chỉ thấy nỗi khiếp kinh.
  20Lạy Đức Giê-hô-va, chúng con nhìn nhận gian ác của chúng con,
   Và tội lỗi của tổ phụ chúng con,
   Vì chúng con đã phạm tội với Ngài.
  21Vì danh Ngài, xin đừng vứt bỏ,
   Đừng xem thường ngai vinh quang của Ngài.
  Xin Ngài nhớ lại và đừng hủy bỏ
   Giao ước mà Ngài đã lập với chúng con.
  22Có thần nào trong các thần giả dối của dân ngoại làm mưa được không?
   Hay là do bầu trời tự đổ mưa xuống?
  Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con, chẳng phải Ngài là Đấng đó sao?
   Chúng con trông đợi Ngài,
   Vì chính Ngài đã làm nên mọi điều ấy.”