6

Sib Pab Ris Nra

1Cov kwvtij, yog nej pom ib tug ua txhaum nej cov uas muab siab rau ntseeg, nej yuav tsum ua tib zoo ntuas tus ntawd kom nws rov qab los ua zoo. Tiamsis thaum nej yuav mus ntuas nws, nej yuav tsum ceevfaj, nyob tsam nej yuam kev nrog nws mus ua txhaum thiab. 2Nej yuav tsum sib pab ris nra, yog nej ua li ntawd thiaj yog nej coj raws li Yexus Khetos txoj kevcai. 3Tus uas tsis yog neeg tseemceeb, yog nws lam khav hais tias nws yog tus uas tseemceeb, nws yeej rov dag nws xwb. 4Txhua tus nyias yuav tsum ua tib zoo xyuas nyias tes haujlwm saib zoo li cas tso. Yog leejtwg tes haujlwm zoo lawm, tus ntawd thiaj khav tau tsis tas nws yuav coj nws txoj haujlwm mus piv rau lwm tus txoj. 5Rau qhov txhua tus nyias yuav tsum ris nyias lub nra.
6Tus uas kawm Yexus Khetos tej lus, nws yuav tsum zoo siab hlo muab tej uas nws muaj faib rau tus uas qhia nws.
7Nej tsis txhob xav yuam kev, yeej tsis muaj ib tug yuav dag tau Vajtswv, txhua tus nyias yuav tau sau raws li tej uas nyias tseb. 8Tus uas tseb tej uas neeg lub siab nyiam, tus ntawd yeej yuav tau sau kev ploj kev tuag raws li tej uas nws tseb. Tiamsis tus uas tseb tej uas Vaj Ntsujplig nyiam, tus ntawd yuav tau sau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis. 9Yog li ntawd, peb tsis txhob nkees ua tej haujlwm zoo; yog peb pheej ua tsis tso tseg, muaj ib hnub peb yeej yuav tau sau xwb. 10Txhua lub sijhawm uas peb pab tau lwm tus, peb yuav tsum pab, tiamsis peb yuav tsum pab cov ntseeg heev dua.

Paulus Ntuas thiab Xa Xov rau Cov Ntseeg

11Nej sim ua tib zoo ntsia saib tej npe ntawv uas kuv txhais tes sau xa tuaj rau nej loj npaum li cas diam! 12Qhov uas cov neeg ntawd pheej yuav yuam nej ua kevcai txiav, twb yog lawv xav kom sawvdaws qhuas hais tias, nej twb ua raws li lawv hais lawm. Lawv qhia li ntawd, rau qhov lawv yeej paub hais tias, tus uas lees hais tias tsuas yog Yexus Khetos tus ntoo khaublig thiaj li pab tau neeg dim neeg lub txim xwb, tus ntawd yeej yuav raug kev tsimtxom. 13Txawm yog cov neeg uas ua kevcai txiav lawm los lawv twb tsis ua raws li Vajtswv txoj kevcai; cov neeg ntawd xav kom nej ua kevcai txiav lawv thiaj li tau lus khav hais tias nej twb zoo siab cia lawv muab nej ua kevcai txiav lawm. 14Tiamsis kuv yuav tsis khav li lawv, kuv tsuas khav hais txog peb tus Tswv Yexus Khetos tus ntoo khaublig xwb. Twb yog vim kuv ntseeg tus uas tuag saum ntoo khaublig, neeg ntiajteb thiaj suav hais tias kuv yog tus uas tuag lawm. Thiab kuv suav hais tias, tej uas muaj nyob hauv ntiajteb no tsis muaj ib yam uas tseemceeb li. 15Qhov uas neeg ua kevcai txiav lossis tsis ua, qhov ntawd yeej tsis tseemceeb dabtsi; qhov tseemceeb yog qhov uas neeg muaj dua lub siab tshiab. 16Thov Vajtswv foom koob hmoov rau txhua tus uas muaj lub siab tshiab, thiab cov ntseeg Vajtswv txhua tus kom sawvdaws tau zoo nyob kaj siab lug.
17Txij no mus, tsis txhob pub leejtwg tuaj ua rau kuv nyuaj siab dua lawm, rau qhov kuv lub cev uas muaj caws pliav twb ua rau sawvdaws pom lawm hais tias, kuv yog Yexus Khetos tus tubqhe.
18Cov kwvtij, thov peb tus Tswv Yexus Khetos foom koob hmoov rau nej txhua tus. Amees.