6

Klei Đru Bi Gui Klei Ktrŏ Hdơ̆ng Phung Đăo

1Ơ phung ayŏng adei, diih phung mâo klei hdĭp myang, tơdah diih ƀuh sa čô lĕ hlăm klei soh, hŏng klei êdu êun mkra brei ñu wĭt ngă klei djŏ. Răng bĕ kơ diih pô msĕ mơh, huĭdah mâo klei mplư truh kơ diih. 2Đru bi gui klei ktrŏ hdơ̆ng diih, snăn bi sĭt klei bhiăn Krist. 3Kyuadah tơdah sa čô mĭn ñu jing pô prŏng, ƀiădah amâo jing sĭt ôh, snăn ñu mplư ñu pô yơh. 4Ƀiădah brei grăp čô ksiêm dlăng bruă ñu pô, snăn ñu srăng mâo klei dưi bi mni knŏng hlăm ñu pô, amâo djŏ hlăm pô riêng gah ñu ôh. 5Kyuadah grăp čô srăng gui klei ktrŏ ñu pô.
6Hlei pô hmư̆ arăng mtô klei blŭ brei bi mbha jih jang mnơ̆ng jăk kơ pô mtô kơ ñu.
7Đăm brei arăng mplư diih ôh; arăng amâo dưi mưč kơ Aê Diê ôh. Kyuadah ya mjeh arăng rah, ñu srăng wiă boh anăn mơh. 8Kyuadah hlei pô rah kơ kđeh ñu pô srăng wiă mơ̆ng kđeh ñu klei rai tuč; ƀiădah hlei pô rah kơ Yang Mngăt jăk srăng wiă mơ̆ng Yang Mngăt Jăk klei hdĭp hlŏng lar. 9Đăm brei drei jing êmăn ôh hlăm klei ngă jăk, kyuadah tơdah drei amâo êdu ai ôh drei srăng wiă tơdah truh djŏ yan. 10Snăn êjai hruê găl, brei drei ngă jăk kơ jih jang mnuih, boh nik nak kơ phung ayŏng adei hlăm klei đăo.

Klei Brei Răng leh anăn Klei Kkuh Čhưn

11Dlăng bĕ hră prŏng aruăt kngan kâo pô čih kơ diih. 12Phung čiăng bi êdah bruă jăk hlăm kđeh čiăng mgô̆ diih tŭ klei khăt klĭt, knŏng čiăng kơ arăng amâo ngă jhat ôh kơ diñu kyua kyâo bi kal Krist. 13Kyuadah wăt phung tŭ klei khăt klĭt amâo gưt kơ klei bhiăn ôh, ƀiădah diñu čiăng kơ diih tŭ klei khăt klĭt čiăng kơ diñu dưi bi mni kơ diñu pô hlăm kđeh diih. 14Bi kơ kâo, kâo amâo srăng bi mni kơ kâo pô ôh, knŏng hlăm kyâo bi kal Khua Yang drei Yêsu Krist. Hŏng kyâo bi kal lăn ala djiê leh kơ kâo, leh anăn kâo djiê leh kơ lăn ala. 15Kyuadah klei khăt klĭt amâo jing yuôm ôh, amâodah klei amâo khăt klĭt kăn jing yuôm rei, knŏng klei jing mnuih Aê Diê hrih mrâo jing yuôm. 16Brei klei êđăp ênang leh anăn klei pap dôk mbĭt hŏng jih jang phung êbat hlăm klei bhiăn anei, leh anăn wăt kơ phung Israel Aê Diê.
17Mơ̆ng anei kơ anăp đăm brei sa čô mnuih bi dleh kâo ôh; kyuadah kâo djă ti asei mlei kâo gru Yêsu.
18Ơ phung ayŏng adei, brei klei pap Khua Yang drei Yêsu Krist dôk mbĭt hŏng mngăt diih. Amen.