1

Y-Yôna Du Tă Bơh Yêhôva

1Yêhôva ngơi ma Y-Yôna, kon buklâu, Y-Amitai, lah: 2"Dâk hăn hom may! Rlet ma ƀon Ninivơ, ƀon toyh nây, jêh ri may nter tâm rdâng đah păng, yorlah gâp gĭt nau djơh, nau mhĭk khân păng hao jêh tât ma gâp."
3Ƀiălah Y-Yôna dâk hăn du ndĕ ma bri Tarsis pôn krap bơh panăp măt Yêhôva. Păng hăn jŭr ta ƀon Jôpa, jêh ri saơ du mlâm (du bôk) Kŭmpăn hăn ma bri Tarsis; pôri păng nkhôm jêh ri ncho, gay hăn ndrel khân păng ma bri Tarsis, du ndĕ bơh panăp Yêhôva.
4Ƀiălah Yêhôva njuăl phŭt toyh ta dak mƀŭt, jêh ri dak mƀŭt rbuh kŏ tât Kŭmpăn bơi chah. 5Phung rmăk ƀĭt kŭmpăn klach, jêh ri ăp nơm nter vơl ma brah păng nơm; jêh ri khân păng mƀăr lơi ndơ kŭmpăn rdeng tâm dak mƀŭt gay ma n'gơch kŭmpăn. Ƀiălah Y-Yôna trŭnh hăn jêh tâm trôm săt kŭmpăn jêh ri lâng bêch. 6Pôri kôranh kŭmpăn hăn ma păng jêh ri lah, "Moh may ƀư, Hơi nơm gŭ bêch? Dâk hom may, kŭăl brah may! Nanê̆ brah nây mra mĭn ma he ƀă ŭch ma he mâu mra rai ôh." 7Jêh ri khân păng tâm lah ndrăng khân păng, "Kay lŏng, ăn he tâm nchroh gay gĭt mbu yor, nom geh nau mhĭk aơ tât ma he." Pôri khân păng tâm nchroh, jêh ri nau nchroh di ma Y-Yôna.
8Pôri khân lah ma ôbăl, "Mbơh hom ma hên yor mbu nơm nau mhĭk aơ tât? Moh nau kan may? Jêh ri mbah tă may?" 9Ôbăl plơ̆ lah ma khân păng, "Gâp jêng du huê Hêbrơ, jêh ri gâp klach yơk ma Yêhôva Brah Ndu kalơ trôk, nơm njêng dak mƀŭt jêh ri neh sơh." 10Jêh ri phung nây klach ngăn jêh ri lah ma ô băl, Moh nau aơ may hŏ ƀư jêh? Yor lah khân păng gĭt jêh ôbăl du ndĕ tă bơh Yêhôva, yor lah păng hŏ nkoch jêh ma khân păng. 11Jêh ri khân păng ôp ôbăl, "Mâm nau hên mra ƀư ma may gay ma dak mƀŭt dơi gŭ rngân ma he?" Yorlah dak mƀŭt rbuh lơ hâu katang lơn. 12Ôbăl lah ma khân păng, "Sŏk hom gâp jêh ri mƀăr gâp tâm nklang dak mƀŭt, rnôk nây dak mƀŭt mra gŭ rngân ma khân may; Yorlah gâp gĭt yor gâp yơh phŭt toyh chuănh aơ tât ma khân may."
13Ƀiălah phung bu nuyh nây ƀĭt vah kŭmpăn ma nau hŏt ngăn gay mplơ̆ kŭmpăn sĭt rlet ma kơh, ƀiălah khân păng mâu dơi ôh, yorlah dak mƀŭt rbuh lơ hâu katang lơn. 14Yor nây khân păng nter ma Yêhôva, "Ơ Yêhôva, hên vơh vơl ma may lơi ăn hên rai lôch yor nau rêh bu nuyh aơ, jêh ri lơi ta ntô̆p ma hên mham mâu geh tih ôh; yorlah may. Ơ Yêhôva hŏ ƀư jêh nau ƀư maak ma may." 15Pôri khân păng sŏk Y-Yôna mƀăr păng tâm dak mƀŭt; jêh ri dak mƀŭt rngân mâu hôm rbuh katang ôh. 16Rnôk nây phung bunuyh nây klach hâu ngăn ma Yêhôva, jêh ri nhhơr ndơ nhhơr ƀư brah ma Yêhôva jêh ri ƀư nau ton ma Yêhôva. 17Jêh ri Yêhôva rơm du mlâm ka toyh ăn rvăn Y-Yôna; jêh ri Y-Yôna gŭ tâm ndŭl ka pe nar pe năng.