1

Ntŭk Dơn Samƀŭt Jêh Ri Nau Khâl

1Y-Pôl, oh mon Yêsu Krist, Brah Ndu kuăl jêh ăn jêng kôranh oh mon jêh ri prăp ma kan nsong mbơh nau mhe mhan ueh Brah Ndu. 2Nau aơ Brah Ndu ton jêh bơh lor ma nau phung kôranh nơm mbơh lor nchih jêh tâm nau nchih kloh ueh, 3ma Kon Păng, tĭng nâm nglay săk bu deh ma păng tâm ndŭl mpôl Y-Đavit, 4jêh ri tĭng nâm huêng kloh ueh mbơh jêh păng jêng Kon Brah Ndu ma nau brah, Yorlah păng dâk rêh jêh tă bơh phung khĭt, Yêsu Krist Kôranh Brah he. 5Tâm păng he dơn jêh nau yô̆ jêh ri jêng kôranh oh mon gay ma njŭn leo lĕ rngôch phung mpôl băl tông ma nau chroh yor amoh Păng, 6bơh phung nây Yêsu Krist kuăl jêh phung khân may. 7Njuăl ma lĕ rngôch phung Brah Ndu rŏng tâm ƀon Rôm, phung Brah Ndu kuăl jêh ăn jêng phung kloh ueh: Ăn khân may geh nau yô̆ jêh ri nau đăp mpăn tă Brah Ndu, Mbơ̆ he, jêh ri Yêsu Krist Kôranh Brah he.

Nau Y-Pôl Ŭch Hăn Ta Ƀon Rôm

8Lor lơn, tâm Brah Yêsu Krist gâp lah ueh ma Brah Ndu yor lĕ rngôch khân ay may, ma nau chroh khân may jêng lư n'găr tâm neh ntu. 9Yorlah Brah Ndu, ma păng nây gâp pah kan ma huêng gâp tâm nau mhe mhan ueh Kon Păng, jêng nơm mbơh ma gâp kah gĭt ma khân may ƀaƀơ ăp tơ̆ gâp mbơh sơm. 10Gâp ăt mbơh sơm ƀaƀơ ma Brah Ndu dơi ăn nar găl ma gâp hăn khâl ma khân may tĭng nâm păng ŭch. 11Nanê̆ gâp ŭch ngăn hăn khâl khân may, gay ma tâm pă nau Brah Huêng Ueh ăn, pôri mơ khân may dơi gŭ nâp; 12nâm bu ntĭt gâp gŭ ndrel ma khân may, gay ma he tâm n'hao nuih ndrăng he ăn du nau chroh tâm ban, nau chroh khân may jêh ri nau chroh gâp.
13Hơi phung oh nâu, gâp mâu ŭch ôh ma khân may mâu gĭt ƀaƀơ jêh gâp geh nau mĭn ŭch hăn ta khân may, ŭch pĕ play tâm phung khân may tâm ban ma phung mpôl băl êng, ƀiălah gâp geh nau buay tât nar aơ. 14Gâp iang rnon phung Grek jêh ri phung bri, ma phung blau mĭn jêh ri ma phung rluk mâl tâm ban lĕ; 15pô nây yơh ma lĕ nuih n'hâm gâp ŭch mbơh nau mhe mhan ueh ma khân may tâm ban lĕ, phung gŭ ta ƀon Rôm.

Nau Tâm Rklaih Yor Nau Chroh

16Nanê̆ gâp mâu prêng ôh ma nau mhe mhan ueh, yorlah păng jêng nau brah Brah Ndu, tâm rklaih lĕ rngôch mbu nơm chroh, phung Yuđa lor lơn jêh ri nđâp ma phung Grek tâm ban lĕ. 17Yorlah tâm nau mhe mhan ueh aơ tâm mpơl jêh nau sŏng Brah Ndu, geh bơh nau chroh jêh ri njŭn leo nau chroh tâm ban ma nchih jêh pô aơ: "Bunuyh sŏng mra rêh yor nau chroh."

Phung Bu Năch Ƀư Tih Nau Tâm Rmal Khân Păng

18Nau Brah Ndu nuih mpơl jêh tă bơh trôk ma nau mâu yơk mbah ma Brah Ndu, jêh ri ma nau kue bu dŏng tŭn nau ngăn. 19Yorlah moh nau bu dơi gĭt năl Brah Ndu tâm mpơl jêh ma khân păng. Brah Ndu tâm mpơl jêh nau nây ma khân păng. 20Yorlah nau rah vah păng jêng ndâp, nâm bu ntĭt, nau brah păng n'ho ro jêh ri nau păng jêng Brah Ndu, ntơm bơh rhăk njêng neh ntu, bu dơi saơ ang tơlah treng uănh ndơ păng ƀư jêh. Yor nây khân păng mâu dơi n'gang khân păng nơm ôh. 21Yorlah gĭt năl jêh Brah Ndu, khân păng mâu ŭch mŏt ton ma Brah Ndu ôh, mâu lĕ khân păng mâp lah ueh, ƀiălah khân păng chuêl hêng tâm nau mĭn dơm dam khân păng nơm, jêh ri nuih n'hâm rluk bêng ma nau ngo. 22Khân păng mbơh khân păng nơm jêng bunuyh gĭt âk, ƀiălah khân păng jêng moih. 23Khân păng tâm rgâl nau chrêk rmah Brah Ndu jêng rup mâu blau ôm rai jêng rup ƀư tĭng nâm rup bunuyh blau ôm rai, mâu lah rup sĭm mpăr, mpa puăn, jâng jêh ri mpa vơr.
24Yor ri Brah Ndu jao ma khân păng ma nau ƀơ̆ ƀơch tĭng nâm nuih n'hâm khân păng kơnh, tât khân păng ƀư bêk prêng ma săk jăn khân păng nơm, 25Yorlah khân păng tâm rgâl nau ngăn Brah Ndu jêng nau mƀruh, jêh ri khân păng yơk, pah kan ma ndơ hŏ tă rhăk njêng jêh mâu di ma nơm rhăk njêng ôh, ma Nơm nây khư mŏt ton tâm rnê n'ho ro! Amen. 26Yor nau nây Brah Ndu jao jêh ma khân păng ma nau ƀơ̆ ƀơch khân păng nơm ŭch, yorlah tâm phung khân păng phung bu ur tâm rgâl jêh nau vay kănđai jêng nau vay êng tih. 27Phung bu klâu tâm ban lĕ chalơi nau vay kănđai đah bu ur, khân păng tâm kơnh muh măt ndrăng khân păng nơm, bu klâu đah bu klâu ƀư nau tih ƀơ̆ ngăn, jêh ri khân păng dơn nau tâm rmal, ma khân păng nơm yor nau chuêl hêng nây. 28Yorlah khân păng mâu chrê gĭt năl Brah Ndu ôh, pô nây Brah Ndu n'ho jao khân păng ma nau mĭn mhĭk tât khân păng ƀư âk nau mâu khư ôh.
29Khân păng bêng ma ăp ntil nau kue, nau tih mhĭk, nau kơnh, nau ƀai. Khân păng bêng ma nau khek biănh, nau nkhĭt bunuyh, nau tâm lah tâm djrel, nau ndơm, nau hăt janh, nau nchơt, 30ngơi kek, tâm rmot ma Brah Ndu, nau ƀai, ngơi sưr, hao kach, vay ƀư nau tih, dăng bôk đah mê̆ mbơ̆, 31rluk mâl, rlăng nau tâm rnglăp, mâu geh nuih n'hâm rŏng, mâu geh nau tâm yô̆ ôh. 32Jêh khân păng gĭt nau vay Brah Ndu mbơh ma mbu nơm ƀư tih pô nây khư khĭt, mâu di knŏng khân păng nơm ƀư, ƀiălah khân păng ŭch nđâp ma phung êng ƀư tâm ban lĕ.