1

Nơm Dơn Samƀŭt Jêh Ri Nau Khâl

1Y-Pôl, bu nă Yêsu Krist, jêh ri oh he Y-Timôthê, njuăl samƀŭt ma Y-Philêmôn, nơm hên rŏng jêh ri nơm pah kan ndrel ma hên, 2ma ruh hên H'Apia jêh ri ma Y-Archip, bunuyh tâm lơh ndrel ma hên jêh ri ma phung ngih Brah Ndu tâm ngih may. 3Ăn khân may geh nau yô̆ jêh ri nau đăp mpăn bơh Brah Ndu, Mbơ̆ he, jêh ri bơh Brah Yêsu Krist.

Nau Y-Pôl Tâm Rnê Yor Nau Chroh Jêh Ri Nau Rŏng Y-Philêmôn

4Gâp tâm rnê ma Brah Ndu gâp ƀaƀơ, kah gĭt ma may dôl gâp mbơh sơm, 5yorlah gâp tăng jêh ma nau may chroh ma Brah Yêsu, jêh ri ma nau may rŏng ma lĕ rngôch phung kloh ueh. 6Gâp dăn ma nau tâm rnglăp ma nau may chroh dơi tâm n'hao nau gĭt rbăng ma lĕ nau ueh he geh jêh tâm Brah Krist. 7Yorlah, hơi oh gâp ơi, gâp geh âk nau maak jêh ri nau bonh leng bơh nau may rŏng, yorlah nuih n'hâm phung kloh ueh geh nau đăp mpăn yor may.

Y-Pôl Kơl N'gang Y-Ônêsim

8Yorlah tâm Brah Krist gâp geh lĕ nau janh ntăm ma may ƀư nau di, 9ƀiălah yor nau rŏng ma may, gâp vơh vơl pô aơ, gâp nơm, Y-Pôl, du huê buranh, jêh ri aƀaơ jêng bu nă yor Yêsu Krist. 10Gâp vơh vơl ma may yor kon gâp, nơm gâp deh jêh tâm rse rvăk, Y-Ônêsim. 11Kăl e ri păng mâu jêng khlay ma may ôh, ƀiălah aƀaơ păng jêng khlay jêh ma may jêh ri ma gâp. 12Gâp mplơ̆ păng ma may, păng jêng ndŭl proch gâp nơm.
13Gâp ŭch ngăn ma păng ndrel ma gâp, gay ma păng pah kan ma gâp tâm tang ma may dôl gâp gŭ tâm rse rvăk yor nau mhe mhan ueh, 14ƀiălah gâp mâu ŭch ƀư ôh nau nây tơlah may mâu dơn, gay ma lơi ăn gâp nchâp may ƀư ueh ôh, ƀiălah tĭng nâm nau may ŭch. 15Klăp lah yor nau aơ păng tâm nkhah đah may ƀâtlât, gay ma may dơi geh păng n'ho ro, 16mâu di nâm bu du huê dĭk rlau lơn ma dĭk, păng jêng du huê oh he rŏng ngăn ngên, nanê̆ ma gâp, ƀiălah rlau lơn ma may, tâm nglay săk jêh ri tâm Kôranh Brah.
17Pôri, tơlah may kơp gâp jêng mĭt jiăng may, rom păng nâm bu gâp nơm. 18Tơlah păng ƀư tih ma may, mâu lah tơlah păng iang rnon may, gâp mra trok an. 19Gâp nơm, Y-Pôl, nchih nau aơ ma ti gâp nơm. Gâp mra trok rnon nây, ƀiălah gâp mâu lah ôh ma may iang may nơm ma gâp. 20Hơi oh ơi, gâp ŭch geh nau ueh uĭn aơ bơh may tâm Kôranh Brah. Ăn mpăn nuih n'hâm gâp tâm Brah Krist.

Nau Khâl

21Gâp nchih ma may yorlah gâp rnơm ma nau may tông bâr, jêh ri gâp gĭt may mra ƀư rlau lơn ma nau gâp lah. 22Tâm ban lĕ nkra hom ntŭk gŭ ma gâp, yorlah gâp kâp gân mra tât ta may yor nau may mbơh sơm.
23Y-Êpapras, nơm jêng bu nă ndrel ma gâp tâm Yêsu Krist, njuăl nau khâl đah may, 24jêh ri Y-Markôs, Y-Aristark, Y-Đêmas, jêh ri Y-Luk, phung pah kan ndrel ma gâp.
25Ăn nau yô̆ bơh Kôranh Brah he, Yêsu Krist, gŭ ndrel ma huêng may.