1

Ntŭk Dơn Samƀŭt Jêh Ri Nau Khâl

1Y-Pôl, bunuyh Brah Ndu kuăl, tĭng nâm Păng ŭch ăn jêng kôranh oh mon Yêsu Krist jêh ri nâu he, Y-Sôsthen. 2Nchih njuăl ma phung ngih Brah Ndu ta ƀon Kôrintô, ma phung jêng kloh ueh jêh tâm Yêsu Krist, phung Brah Ndu kuăl jêh ăn jêng kloh ueh nđâp ma lĕ rngôch phung gŭ lam ntŭk mbơh sơm ma amoh Kôranh Brah he, Yêsu Krist, Kôranh Brah khân păng, jêh ri Kôranh Brah he: 3Ăn khân may geh nau yô̆ jêh ri nau đăp mpăn, bơh Brah Ndu, Mbơ̆ he, jêh ri bơh Kôranh Brah he, Yêsu Krist.

Nau Tâm Rnê

4Gâp tâm rnê ma Brah Ndu mro yor khân may, yorlah Păng ăn ma khân may nau yô̆ tâm Yêsu Krist. 5Yorlah tâm Păng khân may bêng jêh ma lĕ nau ndrŏng tâm nau ngơi jêh ri tâm nau gĭt rbăng, 6tât nau bu mbơh ma Yêsu Krist gŭ rjăp jêh tâm phung khân may. 7Pôri khân may mâu pưt ôh du ntil ndơ Brah Huêng Ueh ăn, dôl khân may gŭ kâp nau Kôranh Brah he, Yêsu Krist, mra tâm mpơl. 8Păng mra ăn nâp khân may tât dăch lôch, gay ma khân may mâu geh nau dơi nduyh ta nar Kôranh Brah he, Yêsu Krist. 9Brah Ndu jêng răp jăp ngăn Nơm kuăl jêh khân may ma nau tâm rnglăp đah Kon Păng, Yêsu Krist, Kôranh Brah he.

Nau Nti Ma Nau Tâm Rnglăp

10Gâp vơh vơl ma khân may, hơi phung oh nâu, ma amoh Kôranh Brah he Yêsu Krist, ăn lĕ rngôch khân may ngơi nau tâm ban, jêh ri lơi ăn geh nau tâm pă ôh ndrăng khân may, ƀiălah ăn geh nau tâm rnglăp nanê̆ tâm du nau mĭn jêh ri du ai nau. 11Hơi phung oh nâu, yorlah phung bơh ngih Y-Klôê mbơh jêh ma gâp ma phung khân may geh nau tâm jin. 12Gâp ŭch rblang ma ăp nơm khân may lah pô aơ: "Gâp tĭng Y-Pôl", jêh ri: "Gâp tĭng Y-Apôlôs", jêh ri: "Gâp tĭng Y-Sêphas", jêh ri: "Gâp tĭng Brah Krist". 13Di lĕ bu hŏ tâm nkhah jêh Brah Krist? Di đŏng Y-Pôl bu pâng ta si tâm rkăng yor khân may? Mâu lah ma amoh Y-Pôl lĕ bu dơn nau ƀaptem? 14Gâp tâm rnê ma Brah Ndu yorlah gâp mâu mâp ƀư ƀaptem ma du huê tâm phung khân may ôh, knŏng ma Y-Krispus jêh ri Y-Gaius yơh. 15Pôri, mâu geh bunuyh dơi lah ma khân may dơn jêh nau ƀaptem ma amoh gâp. 16Gâp ƀư ƀaptem jêh lĕ ma mpôl băl Y-Stêphanus. Jêh ri gâp mâu gĭt ôh tơlah gâp ƀư jêh ƀaptem ma du huê êng.
17Mâu di ma nau ƀư ƀaptem ôh, Brah Krist njuăl văch jêh gâp, ƀiălah ăn mbơh nau mhe mhan ueh, jêh ri mâu di ma nau blau ngơi ôh, klach lah si tâm rkăng Brah Krist mra roh nau brah.

Nau Gĭt Mĭn Neh Ntu Jêh Ri Nau Gĭt Mĭn Brah Ndu

18Yorlah nau nti ma si tâm rkăng jêng nau rluk ma phung ntơm rai yot, ƀiălah păng jêng nau brah, Brah Ndu ma he, phung tâm rklaih jêh. 19Yorlah geh nau nchih jêh pô aơ:
 "Gâp mra ƀư rai nau mĭn phung blau mĭn.
 Jêh ri gâp mra ƀư roh nau gĭt rbăng, phung gĭt rbăng".
20Bunuyh blau mĭn mbah ntŭk? Kôranh nchih samƀŭt mbah ntŭk? Nơm blau tâm rlăch rnôk aơ mbah ntŭk? Mâu di hĕ Brah Ndu kơp nau blau mĭn phung neh ntu jêng nau moih? 21Yor Brah Ndu tă tâm nau blau mĭn Păng, hŏ ƀư ma neh ntu mâu dơi dŏng nau blau mĭn êng păng nơm gay gĭt vât nau Păng, yorri Brah Ndu maak dŏng nau nti lah bu uănh ma hên jêng moih, gay tâm rklaih phung chroh. 22Dôl phung Yuđa joi nau khlay jêh ri phung Grek joi nau blau mĭn. 23Bi hên nti Brah Krist khĭt jêh ta si tâm rkăng. Păng jêng nau ƀư chêh jâng ma phung Yuđa jêh ri nau moih ma phung bu năch, 24ƀiălah Păng jêng nau brah Brah Ndu jêh ri nau blau mĭn Brah Ndu ma lĕ rngôch phung Brah Ndu kuăl jêh, nđâp ma phung Yuđa, nđâp phung Grek. 25Yorlah nau bu uănh nâm bu nau moih Brah Ndu jêng nau blau mĭn lơn ma kon bunuyh, jêh ri nau bu uănh nâm bu nau huơi Brah Ndu jêng ktang lơn ma kon bunuyh.
26Hơi oh nâu, ăn khân may rvê mĭn dôl Brah Ndu kuăl, tâm phung khân may mâu geh âk phung blau mĭn kơt nâm bu kon bunuyh, mâu geh âk phung ktang ôh, mâu lĕ geh âk phung ndrŏng. 27Ƀiălah Brah Ndu hŏ săch ndơ rluk neh ntu gay ma bêk phung blau mĭn, Brah Ndu săch jêh ndơ huơi neh ntu gay ma bêk phung ktang, 28jêh ri Brah Ndu săch jêh ndơ mâu khlay neh ntu jêh ri ndơ bu rmot, ndơ mâu jêng, gay ma njêng dơm dam ndơ jêng jêh. 29Pôri lơi geh bunuyh tâm rnê ma păng nơm ta năp Brah Ndu. 30Yor Păng khân may gŭ jêh tâm Yêsu Krist. Brah Ndu ăn Păng jêng jêh ma he nau blau mĭn, nau sŏng, nau kloh ueh, jêh ri nau tâm chuai. 31Pôri, tâm ban ma nau nchih jêh: "Mbu nơm rnê păng nơm ăn păng tâm rnê tâm Kôranh Brah".