1

Nau Bu Deh Ma Y-Samuel

1Kăl e ta ƀon Ramathaim Sôphim, geh du huê bunuyh tâm bri kalơ dor Êphraim, ntơ amoh Y-Êlkana, kon bu klâu Y-Jêrôham, sau Y-Êlihu, sa Y-Tôhu, săn Y-Sup, mpôl Êphraim; 2Y-Êlkana geh bar hê ur, du huê aơ amoh H'An, jêh ri du huê ri amoh-păng H'Pênina, H'Pênina geh bă kon, bi H'An mâu geh bă ôh. 3Ăp năm, Y-Êlkana luh tă bơh ƀon păng hăn hao rlet ma ƀon Silô gay ŭch mbah yơk jêh ri nhhơr mpa ƀư brah ma Yêhôva phung tahan; ta ƀon Silô nây geh bar hê kon bu klâu Y-Êli, amoh Y-Hôphni jêh ri Y-Phênêas, jêng kôranh ƀư brah ma Yêhôva.
4Tât nar Y-Êlkana ƀư brah, păng pă rlak mpa ƀư brah tĭng mpăm ăn ma Y-Phênêas, ur păng, jêh ri ăn ma phung kon buklâu jêh ri kon bu ur păng. 5Ƀiălah păng ăn đŏng ma H'An bar mpăm, yor păng rŏng ma ôbăl, nđâp tơlah Yêhôva njêng ma ôbăl bu ur ndrô gâng. 6Bunuyh nkêh rnglah êng ôbăl vay rkhŏch lêl ma ôbăl. 7Pônây ƀaƀơ, ăp tơ̆ tơlah H'An hăn hao leo ma ngih Yêhôva, sai păng rkhŏch lêl ma ôbăl pô nây, bi ma H'Pênina rkhŏch rhiăl ôbăl mro. H'An nhĭm jêh ri mâu ŭch sông sa ôh. 8Y-Êlkana, sai păng lah ma ôbăl: "Hơi H'An moh nau ay nhĭm? Kŏ tât ay mâu ŭch sông sa? jêh ri nuih n'hâm ay rngot ir pô nây? Mâm ƀư gâp mâu hĕ jêng khlay lơn ma ay lĕ rlau ma jê̆t nuyh kon bu klâu jêh?"
9Jêh khân păng hŏ nhêt sa jêh ta Silô, jêh nây H'An dâk; nôk nây Y-Êli, kôranh ƀư brah, dôl gŭ ta kalơ du mlâm rnơl êp kêng mpông sâng ngih Yêhôva. 10H'An rngot êng tâm trôm nuih n'hâm, jêh ri mbơh sơm dăn ma Yêhôva ma nau nhĭm rngot. 11Păng ton sơm pô aơ, lah: "Ơ Yêhôva ma phung tahan, tơlah nanê̆ ngăn may mra uănh treng ma nau rêh ni oh mon bu ur may, kah gĭt tay ma păng mâu chuêl ôh, jêh ri mra ăn ma oh mon bu ur may du huê kon bu klâu, pôri gâp mra nhhơr jao păng du bông rêh ma Yêhôva, jêh ri bu mâu poih ôh bôk chhŏk (sŏk) păng ma pêih." 12Yorlah păng mbơh sơm jŏ jong ngăn ta năp măt Yêhôva, Y-Êli kâp uănh trôm mbung păng. 13Pônây, H'An ngơi êng tâm trôm nuih n'hâm, kanŏng saơ mpât toh-yoi dơm, mâu geh ôh bunuyh tăng bâr ngơi păng; yor nây Y-Êli ntôn lah păng nhŭl ndrănh. 14Jêh ri Y-Êli lah ma păng, "Ndah nâm jŏ ay lĕ nhŭl ndrănh? Mƀăr lơi ndrănh nây bơh ay." 15Ƀiălah H'An plơ̆ sĭt lah, "Mâu ôh, Hơi kôranh gâp, gâp jêng du huê bu ur rngot rvê êng tâm nuih n'hâm, mâu geh nhêt ndrănh ôh mâu lah nhêt du ntil ndơ nhŭl; ƀiălah gâp tâm mpơl lĕ nuih n'hâm gâp ta năp măt Yêhôva. 16Lơi ta ntôn ma oh mon bu ur may nâm bu du huê blă blơ ôh; yorlah nau khek biănh jêh ri rngot rvê rlau keh jêh tât ma gâp, nây yơh gâp luh ngơi aƀaơ ri. 17Jêh ri Y-Êli plơ̆ lah: "Hăn hom ma nau đăp rmên, dăn ma Brah Ndu phung Israel dơn nau ay hŏ mbơh sơm ma păng." 18Ôbăl lah, "Ăn oh mon bu ur may geh nau ueh mpăn pa năp măt may!" Pônây, bu ur nây plơ̆ rŭch pakơi, jêh nây sông sa, jêh ri muh măt păng mâu hôm geh nau rngot rvê đŏng ôh.
19Jêh tanây, ur sai khân păng kah rngăl ơm ôi, jêh ri mbah yơk ta năp Yêhôva jêh ri khân păng sĭt leo ma ngih vâl khân păng ta ƀon Rama. Y-Êlkana gŭ ndrel ur păng H'An, jêng ur tơm păng; Yêhôva kah gĭt ma ôbăl. 20Dôl tâm năm nây lĕ, H'An ntreo, jêh ri păng deh du huê kon bu klâu, bu ntơ amoh păng Y-Samuel (nâm bu ntĭt Brah Ndu dơn), jêh ri lah: "Gâp hŏ dăn jêh ôbăl tă bơh Yêhôva."
21Y-Êlkana, sai păng, jêh ri lĕ rngôch ngih vâl păng hăn hao gay ŭch hăn nhhơr ma Yêhôva mpa ƀư brah ăp năm, jêh ri gay ƀư nanê̆ ngăn nau păng hŏ ton jêh. 22Ƀiălah H'An mâu hăn hao ôh, yorlah păng lah đah sai păng pô aơ: "Tơlah kon se jê̆ lĕ lơi pu toh jêh, gâp mra leo păng hăn hao, gay ăn păng mpơl măt ta năp Yêhôva, jêh ri gŭ ta nây n'ho ro." 23Y-Êlkana, sai păng plơ̆ lah, "Ƀư hom tĭng ay mĭn ueh. Gŭ kâp hom tât păng chalơi pu toh. 24Tơlah păng lĕ chalơi toh jêh, păng njŭn leo ôbăl ndrel ma păng, leo nđâp ma du mlâm ndrôk nkuăng pe năm, du êphah ranih muy, jêh ri du nông ntâu dak kriăk ƀâu. Păng leo ôbăl ma ngih Yêhôva ta ƀon Silô. Kon se jê̆ nây hôm e oh bê ngăn. 25Khân păng sreh ndrôk nkuăng jêh ri leo kon se jê̆ nây ma Y-Êli. 26Jêh ri păng lah, "Hơi kôranh gâp! Tĭng nâm may gŭ rêh, Hơi kôranh gâp, gâp jêng bu ur nơm dâk jêh ta aơ ta năp may mbơh sơm ma Yêhôva. 27Yor ma kon se jê̆ aơ yơh gâp mbơh sơm jêh; jêh ri Yêhôva hŏ ăn jêh ma gâp nau gâp mbơh sơm ma păng. 28Yor nây gâp ăn păng ma Yêhôva tâm ban lĕ; gâp ăn Yêhôva manh păng du njăr nau rêh păng.
 Pô nây, me kon hên yơk mbah da dê ta ntŭk nây ta năp măt Yêhôva.