1

Yauna tsiv nraim Vajtswv

1Yawmsaub hais lus tuaj rau Yauna uas yog Amithai tus tub hais tias, 2“Cia li sawv tsees mus rau lub nroog loj Ninave, thiab qw tawm tsam lub nroog ntawd, vim lawv tej kev ua limhiam tuaj txog kuv lawm.” 3Tiamsis Yauna sawv tsees khiav ntawm Yawmsaub lub xubntiag mus rau lub moos Thasi. Nws mus rau nram lub moos Yaupa mas ntsib ib lub nkoj txwg tabtom yuav mus rau lub moos Thasi. Nws thiaj them nqe nkoj thiab nce rau hauv lub nkoj nrog lawv mus rau lub moos Thasi kom dhau Yawmsaub lub xubntiag.
4Mas Yawmsaub tso cua nplawm hlob hlob rau hauv hiavtxwv thiaj li muaj cua daj cua dub ntsawj ceev kawg hauv hiavtxwv ua rau lub nkoj yuav tawg. 5Cov uas tsav nkoj ntshai kawg, nyias taus nyias thov nyias tus dab pab, thiab lawv thau tej nra hauv lub nkoj pov rau hauv hiavtxwv kom lub nkoj thiaj li sib zog. Tiamsis Yauna twb nkag mus rau hauv lub plawv nkoj pw tsaug zog ceev lawm. 6Tus tswv nkoj thiaj los hais rau nws tias, “Koj tsaug zog ceev ua dabtsi li no? Cia li sawv tsees, thov hu koj tus timtswv. Tej zaum tus timtswv ntawd yuav nco txog peb, peb thiaj tsis puam tsuaj.”
7Cov tsav nkoj thiaj sib yaum hais tias, “Cia li los, cia peb rho ntawv xwv peb thiaj paub tias yog tim leejtwg es tej xwm txheej phem no tshwm los raug peb.” Lawv thiaj rho ntawv mas rho tau Yauna. 8Lawv hais rau nws tias, “Koj qhia rau peb saib, yog tim leejtwg es tej xwm txheej phem no thiaj tshwm los raug peb? Koj ua haujlwm dabtsi? Koj tuaj qhovtwg tuaj? Koj lub tebchaws hu li cas? Koj yog haiv neeg twg?” 9Mas Yauna teb lawv tias, “Kuv yog neeg Henplais, kuv hwm thiab paub ntshai Yawmsaub uas yog Vajtswv ntuj uas tsim hiavtxwv thiab nruab nqhuab.” 10Mas cov neeg ntawd yimhuab ntshai heev, lawv thiaj hais rau nws tias, “Koj ua dabtsi li no?” Cov neeg ntawd paub tias nws khiav ntawm Yawmsaub lub xubntiag tuaj, vim nws twb hais li ntawd rau lawv lawm.
11Lawv txawm hais rau nws tias, “Peb yuav ua li cas rau koj kom hiavtxwv thiaj li tus rau peb?” rau qhov dej hiavtxwv yimhuab nphau heev zuj zus tuaj. 12Nws thiaj hais rau lawv tias, “Cia li muab kuv pov rau hauv hiavtxwv, mas dej hiavtxwv yuav tus rau nej, rau qhov kuv paub tias qhov uas cua daj cua dub raug nej loj li no yog tim kuv tus kheej.”
13Txawm li ntawd los cov uas tsav nkoj kuj siv zog nquam nkoj xav coj lub nkoj mus txog tim ntug, tiamsis ua tsis tau li, rau qhov dej hiavtxwv yimhuab nphau heev zuj zus tav lawv kev. 14Lawv thiaj quaj thov Yawmsaub tias, “Au Yawmsaub, peb thov koj tsis txhob cia peb raug puam tsuaj vim yog tim tus yawg no txojsia. Thov tsis txhob muab tus uas tsis txhaum cov ntshav rau peb ris. Au Yawmsaub, koj yeej ua raws li koj pom zoo.” 15Lawv thiaj muab Yauna pov rau hauv hiavtxwv, mas dej hiavtxwv thiaj li tus tsis nphau lawm. 16Cov neeg ntawd kuj ntshai Yawmsaub heev, lawv thiaj tua tsiaj xyeem thiab yeem lus rau Yawmsaub.
17Yawmsaub npaj ib tug ntses loj heev nqos Yauna. Yauna nyob hauv ntses lub plab tau peb hnub peb hmos.