1

Ðức Chúa Trời Phán Qua Con Ngài

1Thời xưa Ðức Chúa Trời đã phán với các tổ phụ chúng ta qua các vị tiên tri nhiều lần và nhiều cách, 2nhưng trong những ngày cuối cùng nầy Ngài phán với chúng ta qua Con Ngài, Ðấng Ngài lập làm Người Thừa Kế của mọi sự, và cũng qua Ðấng ấy Ngài đã dựng nên vũ trụ. 3Ðức Chúa Con là phản ánh của vinh quang Ðức Chúa Trời và là hình ảnh trung thực của bản thể Ðức Chúa Trời. Ðức Chúa Con duy trì muôn vật bằng lời quyền năng của Ngài. Sau khi tẩy sạch tội lỗi, Ngài ngồi bên phải Ðấng Tối Cao trong nơi chí cao.

Ðức Chúa Con Cao Trọng Hơn Các Thiên Sứ

4Ðức Chúa Con đã trở nên cao trọng vượt xa các thiên sứ, như danh Ngài thừa hưởng cũng cao trọng vượt xa các thiên sứ. 5Vì có bao giờ Ðức Chúa Trời phán với một vị thiên sứ nào rằng,
  “Con là Con Ta,
  Ngày nay Ta đã sinh Con”
 Và lại phán,
  “Ta sẽ làm Cha Người,
  Và Người sẽ làm Con Ta”
 chăng?
6Nhưng khi đưa Con Ðầu Lòng của Ngài vào trần gian, Ngài phán,
  “Mọi thiên sứ của Ðức Chúa Trời phải thờ phượng Con.”
7Còn đối với các thiên sứ, Ngài phán,
  “Ngài làm cho các thiên sứ của Ngài như những luồng gió,
  Và các tôi tớ của Ngài như những ngọn lửa.”
8Nhưng về Ðức Chúa Con, Ngài phán,
  “Lạy Ðức Chúa Trời, nguyện ngôi Người còn đến đời đời vô cùng.
  Nguyện vương trượng công lý là vương trượng của vương quốc Người.
  9Vì Người yêu công chính và ghét gian tà,
  Nên Ðức Chúa Trời, Thần của Người, đã xức dầu cho Người bằng dầu vui mừng, để lập Người trên các đồng bạn của Người.”
10Và rằng,
  “Lạy Chúa, từ thuở ban đầu Ngài đã lập nền trái đất;
  Các từng trời là công việc của tay Ngài.
  11Dù trời đất sẽ tiêu tan, nhưng Ngài vẫn còn nguyên;
  Dù chúng cũ mòn như chiếc áo,
  12Và Ngài sẽ cuộn chúng lại như cuộn một chiếc áo;
  Giống như y phục, chúng sẽ bị thay đổi,
  Nhưng Ngài vẫn y nguyên;
  Các năm của Ngài sẽ không hề chấm dứt.”
13Ðức Chúa Trời có bao giờ phán với một thiên sứ nào rằng,
  “Hãy ngồi xuống bên phải Ta,
  Cho đến chừng Ta đặt những kẻ thù của Con làm bệ chân Con”
 chăng?
14Chẳng phải tất cả các thiên sứ là những thần được phái đi để phục vụ những người sẽ thừa hưởng ơn cứu rỗi sao?