1

Lòng Bội Bạc của Dân Giu-đa

1Ðây là khải tượng mà I-sai-a con của A-mô đã thấy liên quan đến Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, trong thời các vị vua của Giu-đa là U-xi-a, Giô-tham, A-khát, và Hê-xê-ki-a:
  2Hỡi các từng trời, hãy lắng nghe;
  Hỡi trái đất, hãy lắng nghe,
  Vì CHÚA phán rằng, “Ta đã nuôi nấng con cái và trưởng dưỡng chúng nó,
  Nhưng chúng nó đã phản nghịch Ta.
  3Bò còn biết chủ nó là ai,
  Lừa còn biết máng cỏ chủ dành cho nó;
  Nhưng I-sơ-ra-ên lại không biết;
  Con dân Ta chẳng hiểu biết gì cả.”

  4Ôi, nước tội lỗi,
  Dân phạm tội nặng nề,
  Dòng dõi những kẻ gian ác,
  Con cái hư hỏng bại hoại,
  Chúng đã lìa bỏ CHÚA;
  Chúng đã khinh bỉ Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên;
  Chúng đã quay lưng bỏ đi!

  5Sao ngươi muốn bị đòn nữa?
  Sao ngươi cứ phản nghịch?
  Cả đầu đều đau nhức;
  Con tim tan nát cả rồi.
  6Từ bàn chân cho đến đỉnh đầu chẳng chỗ nào lành lặn cả;
  Toàn là vết bầm, lằn roi, và vết thương rướm máu;
  Chúng chưa được rịt lành, chưa được băng bó, chưa được thoa dầu.

  7Xứ sở các ngươi hoang tàn;
  Thành phố các ngươi bị lửa thiêu hủy;
  Người ngoại quốc cướp lấy đất các ngươi ngay trước mắt các ngươi;
  Ðất nước các ngươi tan hoang như bị quân ngoại bang chiếm đoạt.
  8Ái nữ của Si-ôn bị bỏ lại như lều nhỏ nơi vườn nho, như chòi canh nơi vườn dưa, như một thành bị vây hãm.

  9Nếu CHÚA các đạo quân không chừa lại cho chúng ta một ít người sống sót,
  Chúng ta đã trở nên như Sô-đôm, và đã giống như Gô-mô-ra rồi.

  10Hỡi những người lãnh đạo của Sô-đôm,
  Hãy nghe lời của CHÚA;
  Hỡi dân chúng ở Gô-mô-ra,
  Hãy lắng nghe luật pháp của Ðức Chúa Trời chúng ta.
  11CHÚA phán, “Muôn vàn của lễ các ngươi dâng có giá trị gì đối với Ta chăng?
  Ta đã chán ngán những của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ các thú vật mập lắm rồi;
  Ta không vui nhậm huyết của bò đực, chiên đực, và dê đực do các ngươi dâng hiến.
  12Khi các ngươi đến trình diện trước mặt Ta,
  Ai đòi tay các ngươi làm thế, mà các ngươi đến giẫm lên sân Ta?
  13Thôi, đừng dâng cho Ta các của lễ chay vô ích nữa;
  Ta ghê tởm mùi hương khói các ngươi dâng lắm rồi;
  Ðừng triệu tập những cuộc họp vào ngày Mồng Một, ngày Sa-bát, và các cuộc lễ hội nữa;
  Ta không chịu nổi sự hiện diện của tội lỗi giữa những cuộc họp trọng thể đâu.
  14Linh hồn Ta thật chán ghét những ngày lễ đầu tháng và những kỳ lễ hội của các ngươi.
  Những ngày lễ ấy đã thành một gánh nặng cho Ta;
  Ta thật mệt mỏi vì phải chịu đựng các ngày lễ hội ấy.
  15Khi các ngươi đưa tay lên cầu nguyện,
  Ta sẽ che mắt để khỏi phải nhìn thấy các ngươi;
  Dù các ngươi có cầu nguyện nhiều bao nhiêu,
  Ta cũng chẳng nghe,
  Vì tay các ngươi dính đầy máu.
  16Hãy tắm rửa đi;
  Hãy thanh tẩy cho sạch đi;
  Hãy cất bỏ khỏi mắt Ta những việc gian ác của các ngươi đi;
  Hãy ngưng làm điều ác.
  17Hãy học làm điều thiện;
  Hãy tìm kiếm công lý;
  Hãy giải cứu kẻ bị áp bức;
  Hãy binh vực các cô nhi;
  Hãy biện hộ cho người góa bụa.”

  18CHÚA phán, “Bây giờ chúng ta hãy đến và thương thảo với nhau:
  Dù tội lỗi các ngươi đỏ như son, chúng sẽ trở nên trắng như tuyết,
  Dù tội lỗi các ngươi đỏ thẫm như vải điều, chúng sẽ trở nên trắng như lông chiên.
  19Nếu các ngươi bằng lòng và vâng lời,
  Các ngươi sẽ được hưởng những hoa màu tốt tươi trong xứ;
  20Nhưng nếu các ngươi khước từ và phản nghịch,
  Gươm giáo sẽ ăn nuốt các ngươi.”
  Thật miệng CHÚA đã phán vậy.

Thành Sa Ðọa

  21Ôi, thành trung tín xưa kia sao nay đã trở thành một con điếm!
  Một thành vốn đầy công lý,
  Lẽ công chính đã ở trong thành ấy,
  Nhưng bây giờ nó đã trở nên chỗ ở của bọn giết người!
  22Bạc của ngươi đã biến ra đồ cặn bã;
  Rượu ngon của ngươi đã bị pha nước vào.
  23Những kẻ cầm quyền của ngươi là đồ phản nghịch,
  Bạn bè của phường trộm cướp.
  Người nào cũng thích ăn hối lộ và chạy theo quà cáp.
  Chúng không binh vực lẽ phải cho các cô nhi;
  Chúng không xét đến duyên cớ của người góa bụa.
  24Vì thế, Chúa, CHÚA các đạo quân, Ðấng Quyền Năng của I-sơ-ra-ên, phán,
  “Nầy, Ta sẽ đổ cơn thịnh nộ trên quân thù của Ta;
  Chính Ta sẽ báo trả những kẻ chống nghịch Ta.
  25Ta sẽ trở tay Ta chống lại ngươi;
  Ta sẽ tẩy sạch hết cặn bã khỏi ngươi;
  Ta sẽ cất khỏi ngươi những gì đã pha trộn, làm mất đi phẩm chất tinh ròng.
  26Ta sẽ lập lại những người lãnh đạo của ngươi giống như ngày trước,
  Các mưu sĩ của ngươi sẽ như thuở ban đầu;
  Sau đó người ta sẽ gọi ngươi là ‘Thành Công Chính,’ là ‘Thành Trung Tín.’”

  27Si-ôn sẽ được giải cứu nhờ công lý;
  Những ai ở trong thành biết ăn năn quay về với công chính sẽ được giải cứu.
  28Nhưng những kẻ phản nghịch và những kẻ tội lỗi sẽ cùng nhau bị tiêu diệt,
  Và những kẻ lìa bỏ CHÚA sẽ bị diệt vong.

  29Này, các ngươi sẽ bị xấu hổ vì những cây sồi các ngươi ưa thích;
  Các ngươi sẽ phải hổ thẹn vì vườn cây các ngươi đã chọn,
  30Vì các ngươi sẽ như cây sồi khô lá,
  Như mảnh vườn không nước.
  31Kẻ nào mạnh sẽ như cái bùi nhùi mồi lửa;
  Công việc của nó sẽ như một ngọn lửa bùng lên;
  Kẻ ấy và công việc của nó sẽ cùng nhau bị cháy cho đến khi bị tàn rụi,
  Và không ai có thể dập tắt.