1

Lời Mở Ðầu

1Phao-lô, một tù nhân của Ðức Chúa Jesus Christ, và Ti-mô-thê anh em của chúng ta, kính gởi Phi-lê-môn anh em yêu dấu và bạn đồng lao của chúng tôi, 2đồng kính gởi Áp-phi chị em của chúng tôi, Ạc-khíp-pu chiến hữu của chúng tôi, và hội thánh nhóm ở nhà anh. 3Nguyện xin ân sủng và bình an từ Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ Chúa, là Ðức Chúa Jesus Christ, đến với anh chị em.

Ðức Tin và Tình Thương

4Tôi luôn cảm tạ Ðức Chúa Trời mỗi khi nhớ đến anh trong khi cầu nguyện, 5bởi vì tôi đã nghe về đức tin của anh nơi Ðức Chúa Jesus và tình thương của anh đối với các thánh đồ. 6Cầu xin việc chia sẻ đức tin của anh được hiệu quả, để anh biết rằng tất cả những gì tốt đẹp trong chúng ta đều dành cho Ðấng Christ. 7Thật vậy tình thương của anh đã làm cho tôi rất vui mừng và cảm kích, bởi vì thưa anh, anh đã làm phấn khởi lòng các thánh đồ.

Xin cho Ô-nê-si-mu

8Vì lẽ đó dù trong Ðấng Christ, tôi có thể mạnh dạn yêu cầu anh làm một việc chính đáng, 9nhưng tôi thà nài xin anh trên căn bản của tình yêu thì hơn –một người như tôi, Phao-lô, một người già, và bây giờ là một tù nhân của Ðức Chúa Jesus Christ– 10Tôi nài xin anh cho Ô-nê-si-mu, con của tôi, đứa con tôi đã sinh ra trong xiềng xích. 11Trước kia nó thật vô dụng đối với anh, nhưng bây giờ nó hữu ích cho cả anh và tôi. 12Tôi gởi nó về lại với anh, như gởi theo lòng dạ của tôi. 13Tôi muốn giữ nó lại với tôi, để nó thay anh giúp đỡ tôi trong lúc tôi bị xiềng xích vì Tin Mừng, 14nhưng tôi không muốn làm điều gì khi chưa được anh đồng ý, để việc nghĩa của anh không vì miễn cưỡng, mà là tự nguyện. 15Có lẽ vì cớ ấy mà nó phải tạm xa cách anh một thời gian, để anh sẽ có nó lại mãi mãi, 16không phải như một tên nô lệ nữa, nhưng hơn một tên nô lệ, một anh em yêu dấu, đặc biệt là với tôi, huống chi là với anh, cả phần xác lẫn phần trong Chúa.
17Vậy nếu anh còn xem tôi là bạn đồng lao, xin anh đón nhận nó như thể đón nhận tôi. 18Nếu nó đã làm thiệt hại anh điều gì hoặc mắc nợ anh bao nhiêu, xin anh tính cho tôi. 19Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều nầy, tôi sẽ trả cho anh. Còn chuyện anh nợ tôi cả cuộc đời của anh, tôi chưa bàn tới. 20Phải, thưa anh, mong anh cho tôi được lợi nầy trong Chúa; xin làm phấn khởi lòng tôi trong Ðấng Christ.
21Tôi viết thư nầy với niềm tin quả quyết rằng anh sẽ làm theo, và tôi biết anh sẽ làm hơn điều tôi xin.
22Còn điều nầy nữa: xin anh chuẩn bị cho tôi một phòng, vì tôi tin rằng nhờ lời cầu nguyện của anh chị em, tôi sẽ được trả tự do để về với anh chị em.

Lời Chào Cuối Thư

23Ê-pháp-ra, bạn đồng tù với tôi trong Ðức Chúa Jesus Christ, gởi lời thăm anh. 24Mác, A-ri-tạc, Ðê-ma, và Lu-ca, các bạn đồng lao của tôi, cũng vậy.
25Nguyện xin ân sủng của Ðức Chúa Jesus Christ ở với tâm linh anh chị em.