1

Lời Mở Ðầu

1Phao-lô, sứ đồ của Ðức Chúa Jesus Christ do ý muốn của Ðức Chúa Trời, và Ti-mô-thê anh em chúng ta, 2kính gởi các thánh đồ và anh chị em trung tín trong Ðấng Christ tại Cô-lô-se. Nguyện xin ân sủng và bình an từ Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, đến cùng anh chị em.

Cảm Tạ và Cầu Nguyện

3Chúng tôi luôn tạ ơn Ðức Chúa Trời, Cha của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, mỗi khi cầu nguyện cho anh chị em, 4vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh chị em trong Ðức Chúa Jesus Christ và tình yêu của anh chị em dành cho tất cả các thánh đồ, 5phát xuất từ niềm hy vọng đã dành sẵn cho anh chị em trên thiên đàng. Ðó là niềm hy vọng mà trước đây anh chị em đã nghe trong sứ điệp về chân lý của Tin Mừng, 6đã được truyền đến anh chị em. Tin Mừng đã lan truyền khắp thế gian và kết quả giống như đã kết quả giữa anh chị em từ ngày anh chị em nghe và hiểu lẽ thật về ân sủng của Ðức Chúa Trời.
7Ðiều nầy anh chị em đã học nơi Ê-pháp-ra, người bạn đồng lao thân mến của chúng tôi, một người phục vụ Ðấng Christ trung tín thay cho anh chị em. 8Anh ấy cũng đã nói cho chúng tôi biết về tình yêu của anh chị em trong Ðức Thánh Linh.
9Vì lý do đó từ ngày chúng tôi nghe thế, chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh chị em, và xin Ðức Chúa Trời cho anh chị em được đầy dẫy kiến thức về thánh ý của Ngài với tất cả sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh, 10để anh chị em có thể sống xứng đáng cho Chúa, đẹp lòng Ngài trong mọi sự, kết quả bằng những việc phúc thiện, tăng trưởng trong sự hiểu biết Ðức Chúa Trời, 11được mạnh mẽ với tất cả sức mạnh đến từ quyền năng vinh hiển của Ðức Chúa Trời, để có thể kiên trì và chịu đựng mọi sự, và vui vẻ 12cảm tạ Ðức Chúa Cha, Ðấng đã cho anh chị em đủ điều kiện hưởng phần cơ nghiệp với các thánh đồ trong ánh sáng, 13và Ðấng đã giải cứu chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đem chúng ta vào vương quốc của Con yêu dấu của Ngài, 14trong Con ấy chúng ta được cứu chuộc, tức được tha tội.

Quyền Tối Thượng của Ðức Chúa Con

15Ðức Chúa Con là hình ảnh của Ðức Chúa Trời vô hình và là con đầu tiên của mọi loài thọ tạo. 16Vì trong Ngài, mọi vật trên trời và dưới đất đã được dựng nên, tức những vật thấy được và những vật không thấy được, bất kể ngôi vua, hoặc tước chúa, hoặc lãnh tụ, hoặc các bậc cầm quyền, tất cả đều do Ngài tạo dựng và được tạo dựng cho Ngài. 17Chính Ngài là Ðấng có trước muôn vật, và muôn vật tồn tại trong Ngài. 18Ngài là đầu của thân thể, tức là hội thánh. Ngài là nguyên thủy, là con đầu tiên từ cõi chết, để trong mọi sự Ngài là Ðấng đứng đầu. 19Vì Ðức Chúa Trời đã vui lòng để trọn bản thể của Ngài ngự trong Ðức Chúa Con, 20và qua Ðức Chúa Con, Ðức Chúa Trời đã làm cho mọi vật được giải hòa với chính Ngài; qua huyết của Ðức Chúa Con đổ ra trên thập tự giá, Ngài đã tái lập hòa bình với mọi vật, bất kể những vật dưới đất hay những vật trên trời.
21Anh chị em đã từng xa cách Ðức Chúa Trời, tư tưởng chống nghịch Ngài, và làm những chuyện xấu xa tội lỗi; 22nhưng bây giờ Ngài đã cho anh chị em được hòa giải, nhờ cái chết trong thân xác loài người của Con Ngài, để anh chị em được trình diện trước mặt Ngài một cách thánh khiết, vẹn toàn, và không chỗ trách được– 23miễn là anh chị em vẫn kiên trì và đứng vững trong đức tin, và không lìa bỏ hy vọng của Tin Mừng anh chị em đã nghe; đó là Tin Mừng đã được rao giảng cho mọi loài thọ tạo dưới trời, và tôi, Phao-lô, đã trở thành một người phục vụ.

Phao-lô Vất Vả Phục Vụ Chúa

24Bây giờ tôi rất vui chịu khổ vì anh chị em. Tôi gánh lấy trên thân thể tôi những gì còn sót lại trong sự đau đớn của Ðấng Christ vì cớ thân thể Ngài, tức là hội thánh. 25Tôi đã trở thành người phục vụ của hội thánh bởi sự ủy nhiệm của Ðức Chúa Trời, để đem lời Ðức Chúa Trời đến anh chị em một cách thật đầy đủ – 26đó là huyền nhiệm đã được giữ kín qua bao thời đại và bao thế hệ, nhưng bây giờ đã được bày tỏ cho các thánh đồ của Ngài. 27Ðức Chúa Trời muốn dùng họ để bày tỏ cho các dân ngoại sự phong phú rạng ngời của huyền nhiệm ấy, đó là Ðấng Christ ngự trong anh chị em, hy vọng của sự vinh hiển.
28Chúng tôi rao giảng về Ngài, khuyến cáo mọi người, và dạy dỗ mọi người bằng tất cả sự khôn ngoan, để chúng tôi có thể trình diện mỗi người cách vẹn toàn trong Ðấng Christ. 29Vì mục đích ấy mà tôi lao tâm lao lực và chiến đấu với tất cả năng lực của Ngài, là năng lực đang hành động mạnh mẽ trong tôi.