3

Ðấng Christ Cao Trọng Hơn Mô-sê

1Vì vậy thưa anh chị em thánh, những người cùng dự phần ơn kêu gọi từ trời, xin hãy suy nghĩ kỹ đến Ðức Chúa Jesus, Vị Sứ Ðồ và Vị Thượng Tế chúng ta xưng nhận. 2Ngài đã trung tín với Ðấng bổ nhiệm Ngài, như Mô-sê đã trung tín với cả nhà Ðức Chúa Trời. 3Ngài đã được xem là vinh hiển hơn Mô-sê, giống như người xây nhà được tôn trọng hơn cái nhà – 4Nhà nào cũng do người nào đó xây dựng, còn Ðức Chúa Trời là Ðấng đã dựng nên muôn vật– 5Mô-sê đã trung tín như một đầy tớ trong cả nhà của Ðức Chúa Trời, để làm chứng về những điều sẽ được công bố, 6còn Ðấng Christ trung tín với tư cách là Con, quản trị cả nhà Ðức Chúa Trời, mà chúng ta là nhà của Ngài, nếu chúng ta giữ vững đức tin và hãnh diện về hy vọng của chúng ta cho đến cuối cùng.

Sự An Nghỉ của Con Dân Chúa

7Vậy, như Ðức Thánh Linh phán,
  “Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài,
  8Thì chớ cứng lòng như đã làm trong ngày nổi loạn,
  Như trong ngày thử thách trong đồng hoang,
  9Nơi tổ phụ các ngươi đã thử và thách thức Ta,
  Dù họ đã thấy những việc của Ta trong bốn mươi năm.
  10Vì thế Ta đã giận thế hệ ấy và đã nói, ‘Lòng chúng nó cứ lầm lạc luôn;
  Chúng chẳng biết các đường lối của Ta.’
  11Như Ta đã thề trong cơn giận của Ta,
  ‘Chúng sẽ không được vào nơi an nghỉ của Ta.’”
12Thưa anh chị em, hãy cẩn thận, kẻo có ai trong anh chị em sinh lòng xấu và vô tín mà lìa bỏ Ðức Chúa Trời hằng sống chăng; 13nhưng ngày qua ngày hãy khuyên bảo nhau trong khi còn cơ hội được gọi là “ngày nay,” để không ai trong anh chị em trở nên cứng lòng vì sự lừa gạt của tội lỗi. 14Thật vậy, chúng ta trở thành những người dự phần với Ðấng Christ, nếu chúng ta giữ vững đức tin đã có từ ban đầu cho đến cuối cùng, 15như lời đã chép,
  “Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài,
  Thì chớ cứng lòng như đã làm trong ngày nổi loạn.”
16Ai là những người đã nghe tiếng Ngài mà vẫn còn nổi loạn? Chẳng phải là tất cả những người đã được Mô-sê dẫn dắt ra khỏi Ai-cập sao? 17Ngài đã giận ai trong bốn mươi năm? Chẳng phải là những người đã phạm tội và thân thể họ đã ngã xuống trong đồng hoang sao? 18Ai là những người Ngài đã thề sẽ không cho vào nơi an nghỉ của Ngài? Chẳng phải là những người đã không vâng lời Ngài sao? 19Thế thì chúng ta thấy rằng họ không vào được bởi vì họ chẳng tin.