13

Charán Pla Muoi Loŏh Tễ Dỡq Mưt

1Moâm ki cứq hữm muoi lám charán pla loŏh tễ dỡq mưt. Charán ki bữn muoi chít lám tacoi cớp tapul lám plỡ. Dũ lám tacoi tapưng vuam puo, cớp tâng dũ plỡ, noau khoiq chĩc santoiq acrieiq Yiang Sursĩ. 2Charán pla ki bữn tỗ ariang cula aruc. Ayững án ariang sacâu, cớp bỗq án ariang cula samín. Chơ ngưoc tuang yỗn charán pla ki bữn chớc tễ án. Cớp án yỗn charán ki cỡt sốt toâr lứq machớng án tê. 3Muoi lám plỡ charán pla ki bữn bớc ariang noau poâiq cheq ễ cuchĩt. Ma mang-al bớc ki khoiq cỡt bán chơ. Ngkíq nheq tữh cũai tâng cốc cutễq sâng dớt lứq, cớp alới puai ngê charán pla ki. 4Dũ náq cũai sang ngưoc tuang ki, yuaq án yỗn charán pla cỡt sốt machớng án tê. Cớp alới sang charán pla ki hỡ. Alới blớh neq: “Noau bữn chớc toâr machớng charán pla nâi? Cớp noau rơi rachíl cớp charán nâi?”
5Ngưoc tuang ki yỗn charán pla atỡng santoiq ỗt cớp santoiq acrieiq Yiang Sursĩ. Cớp charán pla ki bữn chớc cỡt sốt nheq pỗn chít la bar casâi. 6Charán ki tabŏ́q lóc acrieiq Yiang Sursĩ, ramứh Yiang Sursĩ, ntốq Yiang Sursĩ ỡt, cớp máh alới ca ỡt tâng paloŏng tê. 7Ngưoc tuang yỗn charán pla ki chíl riap máh cũai ca puai ngê Yiang Sursĩ. Cớp án yỗn charán ki cỡt sốt dũ tỗp cũai, dũ thữ cũai, dũ parnai cũai, cớp dũ cruang. 8Nheq tữh cũai ca ỡt tâng cốc cutễq ễ sang charán pla ki. Ống alới ca bữn ramứh tâng pơ saráq noau chĩc ramứh cũai ca tamoong mantái la tỡ bữn sang charán ki. Pơ saráq ki la khong Cữu Con ca khoiq chĩuq cuchĩt ĩn Yiang Sursĩ anoat yỗn án tễ nhũang Yiang Sursĩ tỡ yũah tễng muoi ramứh ntrớu.
9Aléq bữn cutũr yoc ễ tamứng, ki tamứng! 10Cũai aléq ma Yiang Sursĩ khoiq anoat cóq cỡt tũ, ki lứq noau cỗp táq tũ cũai ki. Cớp cũai aléq ma Yiang Sursĩ anoat cóq chĩuq cuchĩt toâq dau, ki lứq cũai ki cuchĩt toâq dau. Ngkíq dũ náq cũai ca puai ngê Yiang Sursĩ, cóq alới chĩuq tanhĩr cớp sa‑âm samoât samơi.

Charán Pla Bar Loŏh Tễ Cốc Cutễq

11Moâm ki, cứq hữm muoi lám charán pla ễn loŏh tễ cốc cutễq. Án bữn bar lám tacoi samoât tacoi charán cữu. Ma sưong án la samoât sưong ngưoc tuang. 12Án cỡt sốt tang charán pla muoi. Án padâm cutễq cớp máh cũai ca ỡt tâng cutễq cóq sang ống charán pla muoi ki sâng, la charán ca khoiq chũl cheq ễ cuchĩt, ma cỡt bán loah. 13Charán pla bar nâi táq sa‑ữi ranáq salễh. Án táq yỗn ũih sễng tễ paloŏng chu cutễq yáng moat cũai. 14Án raphếq máh cũai tâng cutễq cỗ án têq táq ranáq salễh yáng moat charán pla muoi. Án ớn máh cũai táq muoi rup charán pla muoi ki, dŏq yám noap charán ca noau khoiq tráh toâq dau, ma noâng án tamoong. 15Charán pla bar ki bữn chớc têq yỗn rup charán muoi ki bữn rangứh tamoong. Ngkíq rup ki têq táq ntỡng cớp têq án cachĩt dũ náq cũai ca tỡ bữn sang án. 16Charán ki padâm dũ náq cũai, cũai cớt cớp cũai toâr, cũai sốc cớp cũai cadĩt, cũai sũl cớp cũai tỡ bữn sũl, yỗn alới bữn tếc án tâng atĩ atoam tỡ la tâng caliac alới. 17Cũai aléq ma tỡ bữn bữn tếc án, cũai ki tỡ têq chếq chỡng ntrớu. Tếc ki la ramứh charán pla, tỡ la thrỗq ca tang ramứh charán pla ki.
18Ŏ́c nâi la yarũ lứq. Cũai aléq ma rangoaiq, têq án dáng raloaih tễ thrỗq charán pla, yuaq thrỗq nâi tang ramứh cũai. Thrỗq nâi la tapoât culám tapoât chít tapoât.