5

Cữu Con Ca Cuchĩt Tang Máh Cũai

1Moâm ki cứq hữm án ca tacu tâng cachơng puo yống muoi parnĩal choâiq tâng atĩ atoam. Noau chĩc bar coah parnĩal choâiq ki, cớp noau catếh ta tapul ntốq. 2Cứq hữm muoi ranễng Yiang Sursĩ ca bán rêng lứq. Án blớh casang lứq neq: “Noau bữn chớc têq cadŏh tếc ta nâi, chơ pớh parnĩal choâiq nâi?”
3Ma tỡ bữn noau ỡt tâng paloŏng, tỡ la ỡt tâng cutễq, tỡ la ỡt tâng pưn cutễq, mŏ têq pớh cớp nhêng tâng clống parnĩal ki. 4Cứq nhiam níc yuaq tỡ bữn noau bữn chớc têq pớh cớp nhêng tâng clống parnĩal ki. 5Chơ bữn manoaq tễ tỗp arieih thâu ki atỡng cứq neq: “Chỗi nhiam. Nhêng chu ki! Bữn Cula Samín tễ tỗp Yuda, cớp tễ tŏ́ng toiq puo Davĩt, án khoiq riap ngê sâuq chơ. Têq án cadŏh chíq tapul tếc catếh ta, cớp pớh parnĩal ki.”
6Cứq píh nhêng, chơ cứq hữm muoi lám Cữu Con tayứng bân mpứng dĩ cheq cachơng puo tacu. Pỗn lám charán cớp máh arieih thâu ỡt mpễr án. Cữu Con ki la samoât noau khoiq cachĩt án. Án bữn tapul lám tacoi cớp tapul ŏ́c moat. Moat án sacâm tễ tapul ngê Raviei Yiang Sursĩ chuai cũai. Yiang Sursĩ khoiq yỗn Raviei án loŏh chuai cũai chũop cốc cutễq nâi. 7Cữu Con ki pỡq ĩt parnĩal saráq ki tễ atĩ atoam án ca tacu tâng cachơng puo. 8Bo án ĩt parnĩal, pỗn lám charán cớp bar chít la pỗn náq arieih thâu sacốh racớl yáng moat Cữu Con ki. Cớp dũ náq alới bữn manoaq muoi lám achúng, cớp manoaq muoi bễng tangan yễng. Tangan ki poân moang crơng phuom. Crơng phuom ki la máh santoiq cũai puai ngê Yiang Sursĩ khoiq câu. 9Cớp dũ náq alới ũat cansái ũat tamái neq:

  “Pĩeiq lứq anhia roap ĩt parnĩal choâiq ki.
   Cớp pĩeiq lứq anhia cadŏh tếc noau khoiq catếh ta cớp pớh parnĩal ki.
  Yuaq anhia khoiq noau cachĩt chơ.
   Cớp aham anhia loŏh dŏq thái máh cũai yỗn têq ỡt parnơi cớp Yiang Sursĩ.
  Anhia thái cũai tễ dũ tỗp, dũ parnai,
   dũ thữ cũai, cớp dũ cruang.
  10Anhia khoiq táq yỗn cũai ki cỡt muoi cruang.
   Alới cỡt cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ.
  Cớp nỡ‑ra alới bữn cỡt sốt tâng cốc cutễq nâi.”
11Bo cứq nhêng, cứq sâng sưong ranễng Yiang Sursĩ toâq ớc vêu tỡ rơi noap noâng. Alới ỡt pễr cachơng puo tacu, pễr pỗn lám charán, cớp pễr máh arieih thâu. 12Nheq tữh ranễng ki pai casang lứq neq:
  “Pĩeiq lứq noau yám noap, noau khễn,
   cớp noau sa‑ỡn Cữu Con ca noau khoiq cachĩt,
  yuaq án bữn chớc, bữn sốc bữn, bữn ŏ́c rangoaiq, bữn ŏ́c rêng,
   bữn noau yám noap, bữn ang‑ữr, cớp bữn noau khễn!”
13Cớp cứq sâng dũ ramứh ca ỡt tâng paloŏng, ỡt tâng cốc cutễq, ỡt tâng pưn cutễq, ỡt tâng dỡq mưt, cớp dũ ramứh canŏ́h hỡ, máh ramứh Yiang Sursĩ khoiq tễng chơ. Nheq tữh ramứh ki pai neq:
  “Cóq hái khễn cớp yám noap níc
   án ca tacu tâng cachơng puo cớp Cữu Con ki.
  Án bữn chớc ang‑ữr cớp án cỡt sốt tễ sanua,
   toau sốt dỡi lơi cumo.”
14Chơ, pỗn lám charán ki pai neq: “Amen!”
 Cớp máh arieih thâu ki sacốh racớl cớp sang toam án.