16

Cov Tais uas Ntim Vajtswv Txojkev Rau Txim

1Kuv hnov ib lub suab hais nrov nrov hauv lub tuamtsev tuaj rau xya tus timtswv ceebtsheej ntawd hais tias, “Nej cia li mus muab xya lub tais uas ntim Vajtswv txojkev txiav txim hliv rau hauv ntiajteb!”
2Thawj tug timtswv ceebtsheej muab nws lub tais hliv rau hauv ntiajteb. Ces cov neeg uas muaj tus tsiaj thiab tus mlom uas muaj yam ntxwv zoo li tus tsiaj ntawd lub cim nias rau thiab pe tus tsiaj ntawd txawm mob rwj thoob plaws ibce huv tibsi.
3Tom qab ntawd tus timtswv ceebtsheej uas yog tus ob muab nws lub tais hliv rau hauv hiavtxwv. Ces dej txawm txia ua ntshav zoo li tej ntshav neeg tuag, thiab txhua yam muaj sia uas nyob hauv hiavtxwv puavleej tuag tas huv tibsi.
4Tus timtswv ceebtsheej uas yog tus peb muab nws lub tais hliv rau hauv txhua tus dej loj thiab txhua lub qhovdej txhawv, ces tej dej ntawd txawm txia ua ntshav tagnrho. 5Kuv hnov tus timtswv uas saib tej dej hais tias, “Tus Tswv uas Dawbhuv, koj yog tus muaj sia nyob thiab yog tus uas ibtxwm nyob thaum ub los, koj twb txiav txim ncaj rau tej ntawd lawm! 6Qhov uas koj muab ntshav rau lawv haus nyuam qhuav haum qhov uas lawv muab koj cov neeg thiab koj cov cevlus tua povtseg lawm!” 7Ces kuv hnov ib lub suab hais ntawm lub thaj fij tuaj hais tias, “Yog tiag, tus Tswv uas yog Vajtswv, koj yog tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus! Koj txiav txim ncaj ncees thiab raws li qhov tseeb!”
8Tom qab ntawd tus timtswv ceebtsheej uas yog tus plaub txawm muab nws lub tais hliv rau saum lub hnub, ces tej duab tshav ntuj cia li kub tej neeg ib yam li hluavtaws kub. 9Cov neeg uas raug tej duab tshav ntuj ntawd kub txawm cem Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj dua tej sub tawg sub ntsha ntawd lub npe. Txawm yog lawv raug tshav ntuj kub los lawv tseem tsis tso lawv tej kev txhaum tseg thiab tsis hwm Vajtswv li.
10Tom qab ntawd tus timtswv ceebtsheej uas yog tus tsib txawm muab nws lub tais hliv rau saum tus tsiaj ntawd lub zwmtxwv. Ces lub tebchaws uas tus tsiaj ntawd kav txawm tsaus ntuj nti, thiab tej neeg puavleej tom nplaig ntxis, rau qhov mob lawv heev, 11lawv txawm cem Vajtswv tus uas nyob saum ntuj, rau qhov lawv tej rwj mob ncus nco. Txawm yog mob lawv npaum li ntawd los lawv yeej tsis tso lawv tej kev phem kev qias tseg li.
12Tom qab ntawd tus timtswv ceebtsheej uas yog tus rau muab nws lub tais hliv rau tus dej loj Efalates, ces tus dej ntawd txawm nqhuab kiag ua kev qhuav qhawv rau cov vajntxwv uas nyob sab hnubtuaj tau kev tuaj. 13Kuv txawm pom peb tug ntsujplig phem qias uas muaj yamntxwv zoo li tus qav tawm hauv tus zaj, tus tsiaj thiab tus cevlus cuav lub qhovncauj los. 14Lawv yog cov ntsujplig ntawd cov dab uas ua tau tej txujci loj uas xav tsis thoob. Peb tug ntsujplig ntawd mus cuag txhua tus vajntxwv uas nyob hauv ntiajteb no thiab coj lawv tuaj ua ke ua rog rau hnub tseemceeb uas Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus teem cia lawm.
15“Nej cia li ua tib zoo mloog kuv tej lus! Kuv yuav los ib yam li tus tubsab tuaj! tus uas ceevfaj zov tos thiab txuag nws cev ris tsho kom zoo, nws yuav tau nyob kaj siab lug. Nws tsis liabqab, nws yuav muaj ntsejmuag mus rau ub rau no thiab tsis txajmuag rau leejtwg li!”
16Tom qab ntawd peb tug dab txawm coj cov vajntxwv tuaj nyob ua ke ntawm ib qhov chaw uas lus Henplais hu ua Amankedoos.
17Ces tus timtswv ceebtsheej uas yog tus xya mam muab nws lub tais hliv rau saum nruab ntug. Ces txawm muaj ib lub suab hais nrov nrov ntawm Vajtswv lub zwmtxwv uas nyob hauv lub tuamtsev tuaj hais tias, “Tiav lawm lauj!” 18Ces xob txawm laim liab pesvog, xob nroo nrov nroo ntws, thiab muaj av qeeg loj. Txij thaum tsim neeg los txog niaj hnub no yeej tsis tau muaj dua av qeeg loj li zaum no li! 19Lub nroog uas loj kawg nkaus tej av txawm tawg rhe ua peb feem, thiab tej nroog uas nyob hauv txhua lub tebchaws puavleej puastsuaj tas huv tibsi. Tej ntawd ua rau sawvdaws paub hais tias Vajtswv nco ntsoov lub nroog Npanpiloos uas loj kawg nkaus thiab muab Vajtswv khob cawv txiv hmab uas piv txog Vajtswv txoj kev txiav txim rau lub nroog ntawd haus. 20Txhua lub koog povtxwv thiab txhua lub roob puavleej yaj thiab ploj tagnrho. 21Muaj tej lub lawg loj loj uas hnyav txog plaub caug tsib kilus poob saum ntuj los raug tej neeg. Sawvdaws txawm cem Vajtswv, rau qhov lawv raug tej sub tawg sub ntsha uas lawg ntaus; tej ntawd ua rau lawv raug kev txomnyem kawg li.