16

Tơjuh Boh Mŏng Tơlơi Hil Ơi Adai

1Giŏng anŭn, kâo hơmư̆ sa hiăp kraih mơ̆ng sang yang anŭn pơhiăp hăng tơjuh čô ling jang anŭn tui anai, “Nao tuh bĕ tơjuh boh mŏng tơlơi hil Ơi Adai ƀơi lŏn tơnah.” 2Pô ling jang tal sa nao tuh tơbiă mŏng ñu ƀơi lŏn tơnah laih anŭn hơmâo teng sat hăng ruă biă mă ƀơi drơi jan ƀing mơnuih hơmâo tŭ mă laih gru kơđŏm hlô anŭn laih anŭn kơkuh kơ rup trah hlô anŭn.
3Pô ling jang tal dua tuh tơbiă mŏng ñu ƀơi ia rơsĭ. Rơsĭ anŭn jing hĭ kar hăng drah mơnuih djai laih anŭn abih mơnơ̆ng mơnuă hơdip amăng ia rơsĭ anŭn djai hĭ soh sel yơh.
4Pô ling jang tal klâo tuh tơbiă mŏng ñu ƀơi khul krong laih anŭn ƀơi ia bluh, tui anŭn hơdôm ia anŭn jing hĭ drah yơh. 5Giŏng anŭn, kâo hơmư̆ pô ling jang hơmâo tơlơi dưi ƀơi ia laĭ tui anai,
  “Ơ Pô Rơgoh Hiam hơi, jing Pô jing ră anai laih anŭn jing hlâo adih.
   Ih yơh jing Pô phat kơđi tơpă hơnơ̆ng,
   yuakơ Ih hơmâo phat laih kơđi tui anŭn!
  6Yuakơ ƀing gơñu hơmâo tuh laih drah ƀing đaŏ kơnang kơ Ih wơ̆t hăng ƀing pô pơala mơ̆n,
   laih anŭn hơmâo pha brơi laih kơ ƀing gơñu drah kiăng kơ mơñum djơ̆ tui hăng tơlơi bruă ƀing gơñu năng mă tŭ yơh,”
7Laih anŭn kâo hơmư̆ hiăp mơ̆ng kơnưl ngă yang laĭ tui anai,
  “Sĭt yơh, Ơ Khua Yang Ơi Adai Dưi Kơtang ăh,
   tơlơi Ih phat kơđi jing sĭt laih anŭn tơpă hơnơ̆ng yơh.”
8Giŏng anŭn, pô ling jang tal pă̱ tuh tơbiă mŏng ñu ƀơi yang hrơi laih anŭn yang hrơi anŭn dưi pơđiă pơhang hĭ mơnuih mơnam hăng apui yơh. 9Ƀing gơñu tŭ pơhang yua mơ̆ng tơlơi pơiă kơtang laih anŭn ƀing gơñu hơtŏm păh kơ anăn Ơi Adai, jing Pô hơmâo git gai laih hơdôm tơlơi kli̱n khe̱ng anŭn, samơ̆ ƀing gơñu hơngah hĭ ƀu kiăng kơhma̱l hĭ laih anŭn pơư pơang kơ Ñu ôh.
10Pô ling jang tal rơma tuh tơbiă mŏng ñu ƀơi grê pơtao hlô laih anŭn abih dêh čar hlô anŭn wai lăng jing hĭ kơnăm mơmŏt yơh. Mơnuih mơnam kĕ jơlah gơñu yuakơ ruă tơnap yơh. 11Ƀing gơñu hơtŏm păh kơ Ơi Adai pơ adai adih yuakơ hơdôm tơlơi ruă tơnap laih anŭn khul teng gơñu, samơ̆ ƀing gơñu hơngah ƀu kiăng kơhma̱l hĭ ôh tơlơi sat ƀing gơñu hơmâo ngă laih.
12Pô ling jang tal năm tuh tơbiă mŏng ñu ƀơi krong prŏng Huphrat laih anŭn ia anŭn thu hĭ kiăng kơ prap pre brơi jơlan kơ ƀing pơtao či tơbiă rai mơ̆ng gah ngŏ̱ yơh. 13Giŏng anŭn, kâo ƀuh klâo drơi yang sat, jing yang kar hăng ajĭk. Ƀing gơñu tơbiă rai mơ̆ng amăng bah tơgrai, mơ̆ng amăng bah hlô laih anŭn mơ̆ng amăng bah pô pơala ƀlŏr. 14Ƀing gơñu jing ƀing yang bơngăt ƀing yang sat ngă lu gru kơnăl mơsêh mơyang laih anŭn ƀing gơñu tơbiă nao pơ ƀing pơtao amăng lŏn tơnah anai, kiăng kơ pơƀut glaĭ ƀing pơtao anŭn kơ tơlơi pơblah ƀơi hrơi prŏng prin Ơi Adai Dưi Kơtang yơh.
15“Anai nê, Kâo rai kar hăng pô klĕ yơh! Mơyŭn mơak yơh kơ hlơi pô dŏ mơdưh hăng djă̱ hơdôm ao ñu hrŏm hăng ñu, kiăng kơ ñu ƀu dŏ mơhlŭn hăng tŭ mlâo mlañ ôh.”
16Ƀing yang bơngăt sat anŭn pơƀut glaĭ ƀing pơtao hrŏm hơbĭt pơ sa boh anih amăng tơlơi Hêbrơ pia kơ anih anŭn jing Harmagedôn.
17Giŏng anŭn, pô ling jang tal tơjuh tuh tơbiă mŏng ñu amăng anih hông hang laih anŭn mơ̆ng sang yang hơmâo sa hiăp pơhiăp kraih mơ̆ng grê pơtao tui anai, “Kâo ngă giŏng laih!” 18Laih anŭn hơmâo kơmlă ƀlĭp ƀlăp, dơnai, grŏm laih anŭn lŏn pơpư̆ kơtang biă mă. Ƀu hơmâo tơlơi pơpư̆ lŏn pă ôh pơpư̆ pơgơi hrup hăng anŭn čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi hrih pơjing rai mơnuih mơnam, tơlơi pơpư̆ pơgơi anŭn jing kơtang biă mă. 19Plei prŏng Babilon yom pơphan anŭn čơđa̱ng pơpha jing hĭ klâo črăn laih anŭn khul plei prŏng amăng abih bang lŏn čar glưh pơčah hĭ yơh. Ơi Adai hơdơr kơ plei phŭn Babilon jing plei yom pơphan anŭn laih anŭn brơi kơ plei anŭn mơñum kơčŏk ia tơpai Ơi Adai, jing kơčŏk bă hăng tơlơi Ơi Adai hil kơtang biă mă yơh. 20Abih bang plao ia rơngiă hĭ laih anŭn abih bang čư̆ arăng ƀu dưi hơduah ƀuh dơ̆ng tah. 21Mơ̆ng adai adih hơmâo hơjan ple̱r tơlŏ prŏng biă mă, rĭm boh ple̱r tơlŏ anŭn kơtraŏ ƀiă truh kơ rơmapluh kilôgram lê̆ trŭn ƀơi mơnuih mơnam. Laih anŭn mơnuih mơnam hơtŏm păh kơ Ơi Adai yuakơ hơjan ple̱r anŭn, jing sa tơlơi kli̱n khe̱ng kri̱p yi̱p biă mă yơh.