16

Tej phaaj rau Vaajtswv kev npau tawg

1Hab kuv nov ib lub suab nrov huv lub tuam tsev tuaj has rua xyaa tug tubkhai ntuj hov tas, “Ca le moog muab xyaa lub phaaj kws rau Vaajtswv kev npau tawg nchuav rua sau lub nplajteb.”
2Thawj tug tubkhai ntuj txhad moog muab nwg lub phaaj nchuav rua sau lub nplajteb, mas cov kws nas tug tsaj lub hom thawj hab pe hawm nwg tug txoov daab txawm ua kav txhaab qawj kav txhaab yaig thoob plawg ib ce.
3Tug tubkhai ntuj kws ob nchuav nwg lub phaaj rua huv havtxwv, mas dej havtxwv txa ua ntshaav zoo yaam nkaus le ntshaav tuabneeg tuag, mas txhua yaam caj sa huv havtxwv kuj tuag taag huvsw.
4Tug tubkhai ntuj kws peb nchuav nwg lub phaaj rua tej haav dej hab tej qhov dej txhawv mas tej dej hov kuj txa ua ntshaav taag. 5Kuv txawm nov tug tubkhai ntuj kws saib tej dej has tas,
  “Au tug kws muaj txujsa nyob
   hab ib txwm muaj nyob
   hab yog tug Dawb Huv,
  qhov kws koj txav txem le nuav
   koj ua ncaaj lawm.
  6Vem puab ua rua cov xuv dawb
   hab cov xwbfwb cev lug tej ntshaav lug,
  koj txhad muab ntshaav rua puab haus.
   Tej nuav tswm nyog rua puab lawm.”
7Hab kuv nov lub thaaj xyeem qw has tas,
  “Yog lawm lauj. Vaajtswv,
   tug Tswv kws muaj fwjchim luj kawg nkaus,
  qhov kws koj txav txem nuav
   muaj tseeb hab ncaaj nceeg.”
8Tug tubkhai ntuj kws plaub nchuav nwg lub phaaj rua sau lub nub, tes ua rua lub nub tawm suavtawg txhab tuabneeg. 9Qhov kws kub heev hov txhab tuabneeg, puab txhad tshev foom Vaajtswv kws muaj fwjchim kaav tej sub tawg sub ntshaa hov lub npe, los puab tsw yeem ntxeev dua sab hab qhuas Vaajtswv.
10Tug tubkhai ntuj kws tswb nchuav nwg lub phaaj rua sau tug tsaj lub zwm txwv, tes nwg lub tebchaws txawm tsaus ntuj nti lawm. Tej tuabneeg txhad mob heev tum nplaig quas nreeg, 11hab tshev foom Vaajtswv vem yog raug tej mob hab tej kav txhaab hov, los puab tsw yeem ntxeev dua sab ntawm tej kws puab ua.
12Tug tubkhai ntuj kws rau nchuav nwg lub phaaj rua sau tug nam dej luj Yufeti, ua rua tug dej hov qhuav taag txhad npaaj kev rua tej vaajntxwv kws tuaj saab nub tuaj tuaj. 13Hab kuv pum peb tug ntsuj plig qas zoo yaam le qaav tawm huv tug zaaj qhov ncauj hab huv tug tsaj hab tug cuav xwbfwb cev lug le qhov ncauj lug. 14Cov ntsuj plig hov yog tej daab kws ua txujci hab tawm moog nrhav tej vaajntxwv thoob nplajteb yuav sau zog tej vaajntxwv hov moog ua rog rua nub luj kawg kws Vaajtswv kws muaj fwjchim luj kawg nkaus teem ca. 15“Saib maj, kuv saamswm lug ib yaam le tub saab tuaj. Tug kws tsw tsaug zug hab ua tuab zoo npaaj nwg tej tsoog tsho txhwj nwg txhad tsw moog lab qaab rua luas pum nwg qhov txaaj muag, yuav tau nyob kaaj sab lug.” 16Peb tug daab hov txawm sau zog tej vaajntxwv moog rua lub chaw kws hu lawv le lug Henplais has tas Amakentoo.
17Tug tubkhai ntuj kws xyaa nchuav nwg lub phaaj rua sau nruab ntug, tes txawm muaj ib lub suab nrov ntawm lub zwm txwv huv lub tuam tsev tuaj has tas, “Tav lawm.” 18Tes txawm muaj tsag lig xub laim lab quas vog, xub nroo nthe tej nam rhev, hab ntuj qeg heev txwj thaus muaj tuabneeg nyob huv lub nplajteb lug tsw txeev muaj ntuj qeg heev kawg le zag nuav hlo le. 19Lub nroog luj txawm tawg ua peb feem hab tej moos huv ib tsoom tebchaws kuj pob taag hab Vaajtswv ncu ntsoov lub nam nroog Npanpiloo, hab muab lub khob cawv txwv maab kws yog nwg txujkev npau tawg heev rua lub nroog hov haus. 20Tes txhua lub koog povtxwv txawm pluj taag hab tej roob kuj tsw pum muaj lawm, 21hab tej lub lawg luj luj nyaav plaub caug tswb kilu poob sau ntuj lug rua sau ib tsoom tuabneeg, mas tuabneeg txawm tshev foom Vaajtswv vem tej sub tawg sub ntshaa ntawm cov lawg hov tsua qhov tej sub tawg sub ntshaa hov luj heev.