4

Vajtswv Hnub Twb Los Yuav Txog

1Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias, “Thaum txog hnub ntawd cov neeg khavtheeb thiab cov neeg ua phem ua qias yuav kub hnyiab ib yam li tej quavnyab. Hnub ntawd lawv yuav kub hnyiab tas, thiab lawv yuav tsis tshuav ib yam dabtsi seem li. 2Tiamsis kuv lub hwjchim yuav tawm tuaj cawm nej cov uas mloog kuv lus ib yam li lub hnub tawm tuaj, thiab coj kev kho mob los rau nej ib yam li tej duab hnub tuaj ziab. Nej yuav nyob ywj siab thiab muaj kev kaj siab ib yam li tej menyuam nyuj uas tso tawm hauv nkuaj los. 3Thaum txog hnub uas kuv los ua kuv tes haujlwm, nej yuav tawmtsam yeej cov neeg ua phem, thiab nej yuav tsuj lawv ib yam li tsuj tej hmoov av.
4“Nej nco ntsoov kuv tus tubtxib Mauxes tej lus qhia, yog tej kevcai thiab tej lus samhwm uas kuv muab rau nws saum Roob Xinais, kom cov Yixalayees txhua tus yuav tsum coj thiab ua raws li ntawd.
5“Tiamsis ua ntej hnub tseemceeb thiab hnub uas tus TSWV los txiav txim, kuv yuav txib Eliyas uas yog tus cev Vajtswv lus los qhia nej. 6Nws yuav coj cov uas ua niam ua txiv thiab tej menyuam rov los nyob ua ke sib raug zoo dua; yog tsis ua li ntawd, kuv yuav los thiab rhuav nej lub tebchaws kom puastsuaj.”