10

Yexus Hais Txog Kev Sib Nrauj

(Mathais 19.1-12; Lukas 16.18)

1Yexus tawm hauv lub nroog ntawd mus rau nram lub xeev Yudas thiab hla tus dej Yauladees mus rau sab tim ub. Muaj neeg coob coob tuaj cuag Yexus, thiab Yexus qhia lawv ib yam li nws niaj zaus qhia.
2Cov Falixais qee leej tuaj cuag Yexus thiab xav sim Yexus. Lawv nug Yexus hais tias, “Peb txoj kevcai puas pub ib tug txivneej twg muab nws tus pojniam nrauj?”
3Yexus teb lawv hais tias, “Mauxes sau tseg li cas qhia rau nej?”
4Lawv teb hais tias, “Mauxes pub peb nrauj tiamsis yuav tsum xub ua ntawv nias tes tso mam li nrauj tau.”
5Yexus hais rau lawv hais tias, “Qhov uas Mauxes sau txoj cai ntawd rau nej twb yog nej tawv ncauj. 6Tiamsis thaum chivkeeb uas Vajtswv tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb, ‘Vajtswv tsim tus txivneej thiab tus pojniam.’ 7‘Twb yog vim li no tus txivneej thiaj tso nws niam nws txiv tseg, thiab mus nrog nws tus pojniam nyob, 8thiab nkawd yuav koom ua ib lub cev.’ Yog li ntawd, nkawd tsis yog ob leeg lawm tiamsis yog ib leeg xwb. 9Vajtswv twb muab nkawd txis ua txij ua nkawm lawm; yog li ntawd, neeg tsis txhob muab nkawd cais.”
10Thaum Yexus thiab cov thwjtim mus rau hauv tsev lawm, cov thwjtim txawm nug Yexus txog zaj no. 11Yexus hais rau lawv hais tias, “Yog leejtwg muab nws tus pojniam nrauj thiab mus yuav dua pojniam kuj yog nws deev luag pojniam. 12Ib yam nkaus li ntawd yog ib tug pojniam muab nws tus txiv nrauj, thiab nws mus yuav dua txiv kuj yog nws deev luag txiv.”

Yexus Foom Koob Hmoov rau Cov Menyuam Yaus

(Mathais 19.13-15; Lukas 18.15-17)

13Muaj neeg coj lawv tej menyuam tuaj cuag Yexus thiab thov Yexus cev tes plhws cov menyuam yaus, tiamsis cov thwjtim cem cov neeg ntawd. 14Thaum Yexus pom cov thwjtim ua li ntawd, Yexus tsis txaus siab thiab nws hais rau cov thwjtim hais tias, “Cia cov menyuam los cuag kuv, tsis txhob txwv lawv, rau qhov Vajtswv lub Tebchaws yog cov neeg uas muaj lub siab mos siab muag li cov menyuam ntawd tug. 15Kuv qhia tseeb rau nej hais tias yog leejtwg tsis muaj lub siab mos siab muag li cov menyuam yaus no, tus ntawd yuav tsis tau Vajtswv lub Tebchaws ua nws tug.” 16Yexus txawm rub cov menyuam yaus ntawd los rau hauv nws xubntiag; nws cev tes plhws lawv txhua tus thiab foom koob hmoov rau lawv.

Tus Txivneej Npluanuj

(Mathais 19.16-30; Lukas 18.18-30)

17Thaum Yexus tabtom sawv kev mus, muaj ib tug txivneej khiav khiav tuaj txhos caug ntua ntawm Yexus hauv ntej; nws nug Yexus hais tias, “Tus Xibhwb uas muaj lub siab zoo, kuv yuav ua li cas kuv thiaj tau txojsia uas ntev dhawv mus ibtxhis?”
18Yexus teb nws hais tias, “Vim li cas koj hu kuv hais tias tus uas muaj lub siab zoo? Tsis muaj ib tug uas muaj lub siab zoo tsuas yog Vajtswv tib leeg xwb. 19Koj yeej paub tej kevcai uas hais tias, ‘Tsis txhob tua neeg; tsis txhob deev luag pojniam luag txiv; tsis txhob ua tubsab; tsis txhob ua timkhawv tsis tseeb; tsis txhob ntxo luag tug; yuav tsum hwm koj niam koj txiv.’ ”
20Tus txivneej ntawd hais tias, “Xibhwb, tej uas koj hais ko kuv twb coj thaum kuv tseem yau los lawm.”
21Yexus hlub tus ntawd, Yexus tsa qhovmuag saib nws thiab hais tias, “Tseem tshuav ib qho uas koj tsis tau ua. Koj cia li rov mus muab koj tej qhov txhia chaw muag huv tibsi thiab muab cov nyiaj ntawd coj mus faib rau cov neeg pluag, koj thiaj yog tus npluanuj nyob saum ntuj ceebtsheej; tom qab ntawd, koj cia li tuaj nrog kuv mus.” 22Thaum tus txivneej ntawd hnov dheev Yexus hais li ntawd, nws ua ntsejmuag ntshaus ntsho; nws txawm rov mus tsev lawm, nws nyuaj siab kawg li rau qhov nws npluanuj heev.
23Yexus tig los ntsia cov thwjtim thiab hais rau lawv hais tias, “Cov neeg npluanuj yuav mus Vajtswv lub Tebchaws mas nyuaj kawg li!”
24Thaum cov thwjtim hnov Yexus hais li ntawd lawv xav tsis thoob li, tiamsis Yexus hais ntxiv hais tias, “Cov menyuam, neeg mus Vajtswv lub Tebchaws mas nyuaj kawg li! 25Ib tus ntxhuav nkag lub qhov koob yoojyim dua ib tug neeg npluanuj mus Vajtswv lub Tebchaws.”
26Cov thwjtim hnov li ntawd, lawv hajyam xav tsis thoob. Lawv sib tham hais tias, “Yog li ntawd, leejtwg thiaj yuav dim?”
27Yexus tsa qhovmuag saib cov thwjtim thiab hais tias, “Neeg ua tsis tau, tiamsis Vajtswv ua tau; rau qhov Vajtswv ua tau ib puas tsav yam huv tibsi.”
28Ces Petus hais rau Yexus hais tias, “Peb twb tso txhua yam tseg thiab tuaj nrog koj mus lawm.”
29Yexus hais rau lawv hais tias, “Yog tiag, tiamsis kuv qhia tseeb rau nej hais tias tus uas tso vajtse, tso kwvtij, tso nkauj muam, tso niam, tso txiv, tso menyuam thiab tso liaj teb tseg vim nws nrog kuv mus thiab qhia Txojmoo Zoo, 30tiam no nws yuav tau ib puas npaug ntxiv, xwsli: vajtse, kwvtij, nkauj muam, niam thiab txiv, menyuam, liaj teb thiab nws yuav raug kev tsimtxom; tiam tom ntej nws yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis. 31Tiamsis muaj ntau leej uas nimno ua cov thawj lawv yuav tau mus nyob tom tw, thiab muaj ntau leej uas nyob tom tw yuav tau los ua cov thawj.”

Zaum Peb uas Yexus Hais Txog Nws Kev Tuag

(Mathais 20.17-19; Lukas 18.31-34)

32Thaum Yexus thiab nws cov thwjtim taug kev mus rau nram lub nroog Yeluxalees, Yexus ua cov thwjtim ntej; cov thwjtim poob siab, thiab cov neeg uas lawv qab ntshai kawg li. Yexus txawm rov coj cov thwjtim mus rau ib cag thiab qhia tej xwm uas yuav los raug nws rau lawv mloog. 33Yexus hais tias, “Nimno peb tabtom taug kev mus rau nram lub nroog Yeluxalees. Thaum mus txog nrad yuav muaj neeg ntes Neeg Leej Tub coj mus rau cov thawj ntawm cov povthawj thiab cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai. Lawv yuav txiav txim coj nws mus tua povtseg thiab muab nws rau lwm haivneeg; 34lawv yuav thuam nws, ua saib tsis taus nws, nto qaubncaug rau nws, nplawm nws thiab muab nws tua povtseg; tom qab ntawd peb hnub nws yuav sawv hauv qhov tuag rov qab los.”

Yakaunpaus thiab Yauhas Thov Meejmom

(Mathais 20.20-28)

35Tom qab ntawd Yakaunpaus thiab Yauhas uas yog Xenpedais ob tug tub tuaj cuag Yexus thiab hais tias, “Xibhwb, thov koj pub yam uas wb xav tau rau wb.”
36Yexus nug nkawd hais tias, “Neb xav kom kuv muab dabtsi rau neb?”
37Nkawd teb hais tias, “Thaum koj ua vajntxwv zaum saum koj lub zwmtxwv uas ci ntsa iab, thov koj cia wb ib tug nyob ntawm koj sab xis, ib tug nyob ntawm koj sab laug.”
38Yexus hais rau nkawd hais tias, “Yam uas neb thov no, neb tsis totaub. Lub khob uas kuv yuav haus neb puas haus taus? Txoj kevcai raus dej uas kuv yuav raus neb puas raus taus?”
39Nkawd teb hais tias, “Taus xwb.”
 Yexus hais rau nkawd hais tias, “Lub khob uas kuv yuav haus neb yeej yuav haus taus, thiab txoj kevcai raus dej uas kuv yuav raus neb yeej yuav raus taus tiag.
40Tiamsis qhov uas neb ib tug yuav nyob ntawm kuv sab xis thiab ib tug yuav nyob ntawm kuv sab laug ntawd, kuv muab tsis tau rau neb. Yog Vajtswv npaj rau leejtwg, tus ntawd thiaj tau xwb.”
41Thaum cov thwjtim kaum leej hnov li ntawd, lawv chim rau Yakaunpaus thiab Yauhas nkawd. 42Yexus hu cov thwjtim txhua tus los ua ke thiab hais rau lawv hais tias, “Nej twb paub lawm hais tias cov nomtswv uas saib pejxeem muaj hwjchim kav pejxeem, thiab cov thawj muaj hwjchim yuam kom cov pejxeem ua raws li lawv hais. 43Tiamsis nej tsis txhob ua li ntawd; nej cov yog leejtwg xav ua tus hlob, tus ntawd yuav tsum ua sawvdaws tus tubtxib, 44thiab nej cov yog leejtwg xav ua tus thawj, tus ntawd yuav tsum ua sawvdaws qhev. 45Txawm yog Neeg Leej Tub los, nws tsis tau kom leejtwg tu nws, tiamsis nws los tu sawvdaws thiab muab nws txojsia los txhiv ntau leej.”

Yexus Kho Npatimes Qhovmuag

(Mathais 20.29-34; Lukas 18.35-43)

46Yexus thiab nws cov thwjtim tuaj txog hauv lub nroog Yelikaus. Thaum Yexus lawv tabtom taug kev hauv lub nroog mus, muaj neeg coob coob nrog lawv mus. Lawv mus ntsib ib tug txivneej dig muag hu ua Npatimes nyob ntawm ntug kev thov khawv, nws yog Times tus tub. 47Thaum nws hnov sawvdaws hais tias Yexus tus uas yog neeg Naxales tuaj, ces nws txawm hu nrov nrov hais tias, “Yexus uas yog Daviv tus Tub! Thov koj hlub kuv!”
48Muaj ntau leej cheem nws kom nws tsis txhob hais lus, tiamsis nws hajyam hu nrov hais tias, “Daviv tus Tub, thov koj hlub kuv!”
49Yexus txawm nres thiab hais tias, “Hu nws los ntawm no.”
 Yog li ntawd, lawv txawm mus hais rau tus dig muag hais tias, “Yexus hu koj, koj cia li zoo siab thiab sawv mus cuag nws.”
50Tus dig muag txawm hle hlo nws lub tsho ntev thiab sawv tsees mus cuag Yexus.
51Yexus nug tus dig muag hais tias, “Koj xav kom kuv pab koj dabtsi?”
 Tus dig muag teb hais tias, “Xibhwb, kuv xav rov pom kev.”
52Yexus hais rau nws hais tias, “Koj cia li mus, koj txojkev ntseeg twb ua rau koj ob lub qhovmuag zoo lawm.”
 Tamsim ntawd nws txawm pom kev thiab nrog Yexus taug kev mus.