10

Klei Yêsu Mtô Djŏ kơ Klei Bi Lui Ung Mô̆

(Mat 19:1-12; Luk 16:18)

1Yêsu đuĕ mơ̆ng anăn nao kơ krĭng čar Yuđa leh anăn kơ hang nah dih êa krông Yurdan. Phung lu lŏ bi kƀĭn ti anăp Ñu, leh anăn tui si klei bhiăn Ñu, Ñu mtô kơ digơ̆.
2Phung Pharisi nao kơ Yêsu leh anăn êmuh čiăng lông dlăng Ñu, “Bhiăn mơ̆ sa čô êkei lui mô̆ ñu?” 3Yêsu lŏ wĭt lač kơ diñu, “Ya klei Y-Môis mtă leh kơ diih?” 4 Diñu lač, “Y-Môis brei arăng čih hră klei bi lui leh anăn lui mô̆ ñu.” 5Ƀiădah Yêsu lač kơ diñu, “Kyua ai tiê diih khăng yơh ñu čih klei mtă anăn kơ diih. 6 Ƀiădah mơ̆ng mphŭn klei hrih, ‘Aê Diê mjing digơ̆ êkei leh anăn mniê.’ 7 ‘Kyua klei anei sa čô êkei srăng lui amĭ ama ñu leh anăn bi mguôp hŏng mô̆ ñu, 8leh anăn dua čô anăn srăng jing sa.’ Snăn diñu amâo lŏ jing dua ôh, ƀiădah knŏng sa. 9Snăn hlei pô Aê Diê bi mguôp leh mbĭt, đăm brei mnuih bi ktlah ôh.”
10Êjai diñu dôk hlăm sang, phung ƀĭng kna lŏ êmuh kơ Yêsu djŏ kơ klei anăn. 11 Yêsu lač kơ digơ̆, “Hlei pô lui mô̆ ñu leh anăn lŏ dôk mô̆ mkăn ngă klei tlĕ piu soh hŏng mô̆ ñu. 12Leh anăn tơdah mniê anăn lui ung ñu leh anăn lŏ dôk ung mkăn, mniê anăn tlĕ piu yơh.”

Yêsu Hơêč Hmưi kơ Phung Hđeh Điêt

(Mat 19:13-15; Luk 18:15-17)

13Arăng atăt ba phung hđeh kơ Yêsu čiăng kơ Ñu hơuôn digơ̆; leh anăn phung ƀĭng kna ƀuah phung atăt ba digơ̆. 14Ƀiădah tơdah Yêsu ƀuh klei anăn Ñu ăl leh anăn lač kơ phung ƀĭng kna Ñu, “Brei phung hđeh hriê kơ kâo, đăm ghă digơ̆ ôh, kyuadah ƀuôn ala mtao Aê Diê pioh kơ phung msĕ si digơ̆. 15 Sĭt nik kâo lač kơ diih, hlei pô amâo mă tŭ ƀuôn ala mtao Aê Diê msĕ si sa čô hđeh amâo srăng mŭt tinăn ôh.” 16Yêsu kmiêk pŭ digơ̆ leh anăn hơêč hmưi klei jăk jĭn kơ digơ̆ êjai Ñu ênă kngan ti digơ̆.

Mnuih Mdrŏng

(Mat 19:16-30; Luk 18:18-30)

17Êjai Yêsu dơ̆ng hiu, mâo sa čô mnuih êran nao čuôn kơŭt ti anăp Ñu leh anăn êmuh kơ Ñu, “Ơ Nai jăk, ya kâo srăng ngă čiăng dưn klei hdĭp hlŏng lar?” 18Yêsu lač kơ gơ̆, “Si ngă ih pia kơ kâo jăk lĕ? Amâo mâo pô jăk ôh, knŏng hjăn Aê Diê yơh. 19 Ih thâo leh klei bhiăn: ‘Đăm bi mdjiê mnuih ôh; đăm tlĕ piu ôh; đăm tlĕ dŏ dô arăng ôh; đăm mčeh luar ôh; đăm mplư arăng ôh; mpŭ kơ amĭ ama ih.’ ” 20Êkei anăn lač kơ Ñu, “Ơ Nai, kâo gưt leh jih jang klei bhiăn anăn dơ̆ng mơ̆ng kâo hlăk ai.” 21Yêsu dlăng kơ gơ̆ hŏng klei khăp, leh anăn lač, “Ih kƀah sa klei: nao bĕ, čhĭ hĕ ya mnơ̆ng ih mâo leh anăn brei kơ phung ƀun ƀin, leh anăn ih srăng mâo ngăn yuôm hlăm adiê. Leh anăn hriê bĕ, tui hlue kâo.” 22Leh hmư̆ klei anăn êkei anăn ktrŏ ƀô̆ mta, leh anăn gơ̆ đuĕ bŏ hŏng klei ênguôt, kyuadah gơ̆ mâo lu dŏ ngăn.
23Yêsu dlăng jŭm dar leh anăn lač kơ phung ƀĭng kna Ñu, “Dleh snăk kơ phung mdrŏng mŭt hlăm ƀuôn ala mtao Aê Diê!” 24Phung ƀĭng kna bi kngăr kơ klei Ñu blŭ anăn. Ƀiădah Yêsu lŏ lač kơ digơ̆, “Ơ phung anak kâo ơi, dleh snăk yơh dưi mŭt hlăm ƀuôn ala mtao Aê Diê. 25Ênưih hĭn sa drei aseh samô mŭt ti ƀăng êrŭm hŏng sa čô mnuih mdrŏng mŭt hlăm ƀuôn ala mtao Aê Diê.” 26Phung ƀĭng kna Ñu bi kngăr snăk leh anăn bi lač hdơ̆ng diñu, “Snăn hlei pô dưi tlaih lĕ?” 27Yêsu dlăng kơ digơ̆ leh anăn lač, “Klei anăn mnuih amâo dưi ngă ôh, ƀiădah Aê Diê ăt dưi; kyuadah Aê Diê dưi ngă jih jang mnơ̆ng sơăi.” 28Y-Pêtrôs dơ̆ng lač kơ Yêsu, “Nĕ anei, hmei lui leh jih jang mnơ̆ng leh anăn tui hlue ih.” 29Yêsu lač, “Sĭt nik kâo lač kơ diih, grăp čô hlei pô lui leh sang ñu amâodah phung ayŏng adei, amai adei, amĭ, ama, phung anak, amâodah lăn hma kyua kâo leh anăn kyua klei mrâo mrang jăk, 30ñu srăng mă tŭ hlăm ênuk anei sa êtuh bliư̆ lu hĭn sang, ayŏng adei, amai adei, amĭ, phung anak, leh anăn lăn hma mbĭt hŏng klei arăng ngă jhat mơh, leh anăn klei hdĭp hlŏng lar hlăm ênuk srăng truh êdei. 31 Ƀiădah lu phung êlâo srăng jing êdei, leh anăn phung êdei srăng jing êlâo.”

Yêsu Lŏ Hưn Tal Tlâo Klei Ñu Srăng Djiê

(Mat 20:17-19; Luk 18:31-34)

32Leh anăn êjai diñu êbat đĭ nao kơ ƀuôn Yêrusalem, Yêsu êbat ti anăp digơ̆, digơ̆ bi kngăr leh anăn phung tui hlue Ñu mâo klei huĭ. Lŏ sa bliư̆ Yêsu iêu phung pluh dua čô leh anăn dơ̆ng yăl dliê kơ digơ̆ klei srăng truh kơ Ñu. 33Ñu lač, “Nĕ anei, drei nao kơ ƀuôn Yêrusalem, leh anăn arăng srăng jao Anak Mnuih kơ phung knơ̆ng khua ngă yang leh anăn kơ phung khua čih hră. Diñu srăng phat kđi brei arăng bi mdjiê gơ̆, leh anăn jao gơ̆ kơ phung tue. 34Phung anăn srăng mưč kơ gơ̆, kčuh êa bah kơ gơ̆, čăm gơ̆ hŏng klei hnuăt, leh anăn bi mdjiê gơ̆. Ƀiădah tlâo hruê êdei gơ̆ srăng kbiă lŏ hdĭp.”

Klei Y-Yakơ leh anăn Y-Yôhan Akâo

(Mat 20:20-28)

35Y-Yakơ leh anăn Y-Yôhan, phung anak êkei Y-Sêbêdê, nao kơ Yêsu leh anăn êmuh kơ Ñu, “Ơ Nai, hmei čiăng sa klei akâo kơ ih.” 36Yêsu lač kơ digơ̆, “Ya klei diih čiăng?” 37Digơ̆ lač kơ Ñu, “Brei hmei dôk gŭ sa čô tĭng hnuă ih leh anăn sa čô tĭng điâo ih hlăm ƀuôn ala mtao guh kơang ih.” 38 Ƀiădah Yêsu lač kơ digơ̆, “Diih amâo thâo ôh ya klei diih akâo. Diih dưi mơ̆ mnăm atŏ kâo mnăm, amâodah dưi tŭ klei ƀaptem kâo srăng tŭ?” 39Digơ̆ lač, “Hmei dưi mơh.” Yêsu lač kơ digơ̆, “Diih srăng mnăm atŏ kâo srăng mnăm , leh anăn diih srăng tŭ klei ƀaptem arăng srăng ngă kơ kâo. 40Ƀiădah klei dôk gŭ tĭng hnuă kâo amâodah tĭng điâo kâo amâo djŏ ôh kâo mâo klei dưi brei. Klei anăn pioh kơ hlei pô Aê Diê mkra leh.” 41Tơdah phung pluh čô hmư̆ klei anăn, digơ̆ dơ̆ng ăl kơ Y-Yakơ leh anăn kơ Y-Yôhan. 42 Yêsu iêu digơ̆ hriê kơ Ñu leh anăn lač kơ digơ̆, “Diih thâo leh phung arăng brei kiă kriê phung tue khăp yua klei ktư̆ juă kiă kriê ƀuôn sang, leh anăn phung khua prŏng diñu khăp yua klei kơhưm hĭn. 43 Ƀiădah amâo djŏ snăn ôh ti krah diih, hlei pô čiăng jing prŏng hlăm phung diih, brei ñu jing dĭng buăl diih. 44Leh anăn hlei pô čiăng jing mrô sa hlăm phung diih, brei ñu jing hlŭn kơ jih jang. 45Kyuadah msĕ mơh Anak Mnuih hriê leh amâo djŏ čiăng kơ arăng mă bruă kơ Ñu ôh, ƀiădah Ñu čiăng mă bruă kơ arăng, leh anăn jao klei hdĭp Ñu jing ênoh bi tui kơ lu mnuih.”

Yêsu Mblang Ală Y-Bartimê

(Mat 20:29-34; Luk 18:35-43)

46Leh anăn diñu truh kơ ƀuôn Yêrikô. Êjai Yêsu kbiă mơ̆ng ƀuôn Yêrikô mbĭt hŏng phung ƀĭng kna Ñu leh anăn sa phung lu, mâo sa čô mnuih bum ală hiu dan, Y-Bartimê anak êkei Y-Timê, dôk gŭ ti djiêu êlan. 47Tơdah gơ̆ hmư̆ kơ Yêsu ƀuôn Nasaret hriê, gơ̆ dơ̆ng ur kraih leh anăn lač, “Ơ Yêsu, Anak Y-Đawit, pap mñai kơ kâo đa.” 48Lu mnuih ƀuah gơ̆ brei gơ̆ dôk ñăt, ƀiădah gơ̆ lŏ ur kraih hĭn, “Ơ Anak Y-Đawit, pap mñai kơ kâo đa.” 49Yêsu dôk hĕ leh anăn lač, “Iêu gơ̆.” Diñu iêu mnuih bum ală anăn, leh anăn lač kơ gơ̆, “Mơak bĕ ih, kgŭ bĕ, Ñu iêu ih.” 50Gơ̆ toh hwiê hĕ ao jhung gơ̆, kgŭ mtam, leh anăn nao kơ Yêsu. 51Yêsu lač kơ gơ̆, “Ya klei ih čiăng kâo ngă brei kơ ih lĕ?” Mnuih bum ală lač kơ Yêsu, “Ơ Nai, brei kâo dưi ƀuh mngač.” 52Yêsu lač kơ gơ̆, “Nao bĕ ih, klei ih đăo bi hlao ih leh.” Leh anăn gơ̆ lŏ ƀuh mngač mtam, leh anăn tui hlue Yêsu ti êlan.