14

Cov Thawjcoj Nrhiav Kev Ntes Yexus

(Mathais 26.1-5; Lukas 22.1-2; Yauhas 11.45-53)

1Tshuav ob hnub xwb txog hnub ua Kevcai Hla Dhau thiab ua Kevcai noj Ncuav tsis Xyaw Keeb. Cov thawj ntawm cov povthawj thiab cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai tabtom nrhiav kev ntes Yexus twjywm coj mus tua povtseg. 2Lawv hais tias, “Peb tsis txhob rawm ua li ntawd thaum sawvdaws tseem tabtom ua kevcai, nyob tsam ua rau sawvdaws ntxhov.”

Muab Roj Tsw Qab Hliv rau Yexus Taubhau

(Mathais 26.6-13; Yauhas 12.1-8)

3Tom qab ntawd Yexus so hauv Ximoos tus uas thaud mob ruas ib zaug lawm lub tsev tom lub zos Npethanis. Thaum Yexus tabtom noj mov, muaj ib tug pojniam nqa ib hwj roj tsw qab kim heev uas muab naludas ua tuaj. Nws muab lub ncauj hwj lov thiab muab cov roj tsw qab ntawd hliv rau Yexus taubhau. 4Cov neeg uas nyob ntawd muaj qee leej tsis txaus siab thiab hais tias, “Ua li cas nws yuav muab cov roj tsw qab ntawd nkim povtseg? 5Yog muab coj mus muag yuav tau ntau dua peb puas lub nyiaj, thiab muab cov nyiaj ntawd mus pub rau cov neeg pluag kuj zoo dua!” Thiab lawv thuam tus pojniam ntawd heev.
6Tiamsis Yexus hais rau lawv hais tias, “Cia nws ua nws! Tsis txhob ua rau nws nyuaj siab! Qhov uas nws ua rau kuv ntawd yog ib qho zoo. 7Yeej yuav muaj cov neeg pluag nrog nej nyob mus li; nej xav pab lawv thaum twg los yeej tau, tiamsis kuv yuav tsis nrog nej nyob mus ib simneej. 8Tus pojniam no yeej ua raws li nws ua tau. Nws muab roj tsw qab hliv rau kuv lub cev, twb yog nws tu kuv lub cev tseg rau hnub uas faus kuv. 9Kuv qhia tseeb rau nej hais tias qhov uas tus pojniam no ua yuav nrov ncha mus rau txhua qhov hauv qab ntuj uas muaj neeg mus qhia Txojmoo Zoo, kom sawvdaws nco txog tej uas tus pojniam no tau ua lawm.”

Yudas Ntxeev Siab rau Yexus

(Mathais 26.14-16; Lukas 22.3-6)

10Tom qab ntawd Yexus kaum ob tug thwjtim tus uas hu ua Yudas Ixakali-us txawm mus cuag cov thawj ntawm cov povthawj, nws ntxeev siab muab Yexus muag rau lawv. 11Thaum lawv hnov Yudas hais li ntawd, lawv zoo siab kawg li. Lawv coglus hais tias lawv yuav muab nyiaj rau Yudas; yog li ntawd, Yudas txawm nrhiav sijhawm muab Yexus rau lawv.

Yexus Nrog Nws Cov Thwjtim ua Kevcai Hla Dhau

(Mathais 26.17-25; Lukas 22.7-14,21-23; Yauhas 13.21-30)

12Thawj hnub uas ua Kevcai Noj Ncuav tsis Xyaw Keeb, hnub ntawd yog hnub uas sawvdaws tua menyuam yaj noj ua Kevcai Hla Dhau. Yexus cov thwjtim nug Yexus hais tias, “Koj xav kom peb mus npaj pluas mov ua Kevcai Hla Dhau rau koj noj qhov twg?”
13Yexus txawm txib nws ob tug thwjtim mus thiab qhia rau nkawd hais tias, “Neb cia li mus hauv lub nroog, yuav muaj ib tug txiv neej kwv ib hub dej los ntsib neb. Neb cia li lawv nws qab mus 14rau hauv tsev, thiab neb hais rau tus tswv tsev hais tias, ‘Xibhwb hais tias koj yuav muab chav twg rau kuv thiab kuv cov thwjtim noj pluag mov ua Kevcai Hla Dhau?’ 15Tus tswv tsev ntawd yuav coj neb nce mus rau txheej saud, thiab nws yuav qhia ib chav dav dav uas twb muaj rooj muaj tog txhij lawm rau neb. Neb cia li npaj txhua yam cia rau qhov ntawd tos peb.”
16Ob tug thwjtim txawm mus hauv lub nroog, thiab pom txhua yam raws li Yexus qhia rau nkawd lawm, nkawd txawm npaj pluag mov ua Kevcai Hla Dhau rau qhov ntawd.
17Thaum yuav tsaus ntuj, Yexus thiab kaum ob tug thwjtim los txog. 18Thaum lawv tabtom noj mov ntawm rooj, Yexus hais tias, “Kuv qhia tseeb rau nej hais tias nej cov uas nrog kuv noj mov ntawm no muaj ib tug yuav ntxeev siab rau kuv; nws yog tus uas nrog kuv noj ua ke.”
19Thaum cov thwjtim hnov Yexus hais li ntawd lawv nyuaj siab, lawv nug Yexus zom zaws hais tias, “Koj hais li ko puas yog kuv?”
20Yexus teb hais tias, “Nej kaum ob leeg no yog ib leeg ntag, tus ntawd yog tus uas nrog kuv koom ntsw ib lub tais. 21Neeg Leej Tub yeej yuav tuag raws li Vajtswv Txojlus sau hais txog nws lawm. Tiamsis tus uas ntxeev siab rau Neeg Leej Tub, nws yuav raug kev puastsuaj! Yog nws tsis txhob yug los kuj yuav zoo dua!”

Yexus Rooj Mov

(Mathais 26.26-30; Lukas 22.14-20; 1 Kauleethaus 11.23-25)

22Thaum lawv tseem tabtom noj hmo Yexus muab ib lub ncua los tuav ntawm tes. Nws ua Vajtswv tsaug thiab muab lub ncuav ntawd ntais cev rau nws cov thwjtim thiab hais tias, “Lub ncuav no yog kuv lub cev, nej cia li txais mus noj.”
23Tom qab ntawd Yexus muab ib khob cawv txiv hmab los thiab ua Vajtswv tsaug; nws muab khob cawv txiv hmab ntawd cev rau lawv thiab lawv txhua tus txais mus haus. 24Yexus hais rau lawv hais tias, “Cov cawv txiv hmab no yog kuv cov ntshav uas ntws los ntxuav ntau leej lub txim. Kuv cov ntshav yog ua lub homthawj uas nias rau Vajtswv Txojlus cog tseg. 25Kuv qhia rau nej hais tias kuv yuav tsis haus cov cawv txiv hmab no mus txog hnub uas kuv haus cov cawv txiv hmab tshiab hauv Vajtswv lub tebchaws.”
26Thaum lawv hu ib zaj nkauj tas lawv txawm tawm mus rau pem Roob Txiv Ntoo Roj lawm.

Petus Yuav Tsis Lees Paub Yexus

(Mathais 26.31-35; Lukas 22.31-34; Yauhas 13.36-38)

27Yexus hais rau lawv hais tias, “Nej txhua tus yuav khiav huv tibsi tso kuv tseg, rau qhov Vajtswv Txojlus sau tseg lawm hais tias, ‘Vajtswv yuav tua tus tswv yug yaj, thiab pab yaj yuav tawg nyias khiav nyias mus tas huv tibsi.’ 28Tiamsis thaum kuv sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm, kuv yuav ua nej ntej mus rau pem Kalilais.”
29Petus teb Yexus hais tias, “Txawm yog sawvdaws tso koj tseg tas los kuv yuav tsis tso koj tseg!”
30Yexus hais rau Petus hais tias, “Kuv qhia rau koj hais tias hmo no thaum qaib tsis tau qua ob tsig, koj yuav hais peb zaug hais tias koj tsis paub kub.”
31Petus teb tawv qhawv hais tias, “Txawm yog kuv yuav nrog koj tuag los kuv yuav tsis hais tias kuv tsis paub koj ib zaug li!”
 Thiab tagnrho cov thwjtim puavleej hais ib yam nkaus.

Yexus Thov Vajtswv Hauv Lub Vaj Khexemanes

(Mathais 26.36-46; Lukas 22.39-46)

32Yexus nrog nws cov thwjtim mus rau ntawm qhov chaw uas hu ua Khexemanes. Nws hais rau cov thwjtim hais tias, “Nej nyob ntawm no kuv yuav mus thov Vajtswv tod.” 33Yexus txawm coj Petus, Yakaunpaus thiab Yauhas nrog nws mus. Yexus nyuaj siab thiab ntxhov siab kawg li. 34Nws hais rau lawv hais tias, “Kuv nyuaj siab kawg li twb yuav tuag; nej cia li nrog kuv nyob ntawm no tsis txhob tsaug zog.”
35Yexus mus tom ntej mentsis, ces nws txawm txhos caug ntua rau hauv av thiab thov Vajtswv hais tias, yog tau thov kom nws tsis txhob raug txojkev txomnyem no. 36Nws thov hais tias, “Txiv, Kuv Txiv, koj ua tau ib puas tsav yam huv tibsi, thov koj muab lub khob no tshem ntawm kuv mus. Txawm li cas los thov koj tsis txhob ua raws li kuv lub siab nyiam, tiamsis ua raws li koj lub siab nyiam xwb.”
37Thaum Yexus rov qab los rau ntawm nws peb tug thwjtim, nws pom lawv tsaug zog tas lawm. Nws hais rau Petus hais tias, “Ximoos, koj tsaug zog lawm los? Koj twb yoo tsis taus dabntub nrog kuv nyob ib txoos teev li los?” 38Thiab Yexus hais rau lawv hais tias, “Nej yuav tsum ceevfaj thiab thov Vajtswv pab, kev sim siab thiaj yuav ntxias tsis tau nej. Lub siab mas kub lug, tiamsis lub cev qaug zog heev.”
39Yexus rov qab mus thov Vajtswv dua ib zaug thiab hais ib yam li qub. 40Thaum nws rov qab los, nws pom cov thwjtim tsaug zog tas lawm; lawv rua tsis taus qhovmuag li, thiab lawv tsis paub yuav hais li cas rau nws.
41Thaum nws rov qab los zaum peb, nws hais rau lawv hais tias, “Nej tseem yuav tsaug zog thiab so kom txaus tso los? Tsaug zog li no xwb txaus lawm! Twb txog lub sijhawm lawm! Nej saib, Neeg Leej Tub yuav raug luag ntes coj mus rau cov neeg txhaum txhais tes. 42Nej cia li sawv peb mus. Nej saib, tus neeg uas ntxeev siab rau kuv twb tuaj txog lawm!”

Ntes Yexus

(Mathais 26.47-56; Lukas 22.47-53; Yauhas 18.3-12)

43Thaum Yexus tseem tabtom hais li ntawd, ces Yudas uas yog ib tug ntawm kaum ob tug thwjtim txawm tuaj txog. Muaj ib pab neeg coob coob nqa ntaj nqa qws nrog nws tuaj. Pab ntawd yog cov thawj ntawm cov povthawj, cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai thiab cov txwjlaug tso tuaj. 44Tus uas ntxeev siab rau Yexus twb xub qhia rau cov neeg ntawd lawm hais tias, “Kuv nwj tus twg, ces yog tus ntawd ntag. Nej cia li ntes nws thiab coj nws mus, nej saib zoo zoo tsis txhob pub nws khiav.”
45Thaum Yudas tuaj txog, nws ncaj nraim mus rau ntawm Yexus thiab hais tias, “Xibhwb!” Ces nws txawm nwj kiag Yexus. 46Cov neeg uas nrog Yudas tuaj, lawv txawm sau nthwv los ntes Yexus thiab tuav Yexus ruaj ruaj. 47Ces cov neeg uas sawv ze ntawd, muaj ib tug rho hlo nws rab ntaj los tib ntag rau tus Povthawj Hlob ib tug qhev sab pob ntseg xis tu nrho. 48Yexus hais rau lawv hais tias, “Nej nqa ntaj nqa qws tuaj ntes kuv ib yam li kuv yog tubsab los? 49Kuv niaj hnub qhia nej hauv lub Tuamtsev, ua li cas nej ho tsis ntes kuv? Tiamsis yeej yuav muaj li no thiaj tiav raws li Vajtswv Txojlus.”
50Cov thwjtim txawm khiav tas tso Yexus tseg.
51Muaj ib tug tub hluas lawv Yexus qab, nws tsis hnav ris tsho, nws npua ib daim ntaubmag xwb. Cov neeg ntawd yuav ntes nws thiab, 52tiamsis nws muab daim ntaub ntawd hle hlo tseg thiab khiav liabqab ploog lawm.

Cov Nomtswv Taug Yexus Zaj

(Mathais 26.57-68; Lukas 22.54-55,63-71; Yauhas 18.13-14,19-24)

53Tom qab ntawd lawv coj Yexus mus rau tom tus Povthawj Hlob lub tsev; cov thawj ntawm cov povthawj thiab cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai twb tuaj ua ke sablaj qhov ntawd lawm. 54Petus lawv Yexus qab nrug deb deb, nws mus txog ntawm lub tshavpuam ntawm tus Povthawj Hlob lub tsev. Nws mus nrog cov neeg uas zov tus Povthawj Hlob lub tsev nte taws. 55Cov thawj ntawm cov povthawj nrhiav lus nkaug Yexus kom lawv tau cai muab Yexus tua povtseg, tiamsis lawv nrhiav tsis tau.
56Muaj ntau leej tuaj ua timkhawv dag hais tias Yexus ua txhaum, tiamsis tej lus uas lawv hais tsis sib thooj.
57Muaj qee leej sawv ua timkhawv nkaug Yexus hais tias, 58“Peb hnov nws hais tias, ‘Kuv yuav muab lub Tuamtsev uas yog neeg txhais tes ua no rhuav povtseg, thiab tom qab ntawd peb hnub kuv yuav ua tau ib lub tshiab uas tsis yog neeg txhais tes ua.’ ” 59Txawm yog lawv hais tib zaj xwb los lawv tej lus tsis sib thooj.
60Tus Povthawj Hlob txawm sawv tsees nug Yexus hais tias, “Lawv nkaug koj li ntawd, koj tsis muaj lus teb lawv li los?”
61Tiamsis Yexus ua twjywm tsis teb ib los li. Tus Povthawj Hlob rov nug Yexus hais tias, “Koj puas yog tus Mexiyas uas yog Vajtswv tus uas Dawbhuv tus Tub?”
62Yexus teb hais tias, “Kuv yog, thiab nej yuav pom Neeg Leej Tub nyob ntawm Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus sab xis thiab nrog huab nrog cua los saum ntuj los!”
63Thaum tus Povthawj Hlob hnov li ntawd, nws txawm dua rhe nws lub tsho thiab hais tias, “Tsis tas peb yuav mus nrhiav timkhawv ntxiv lawm! 64Nej twb hnov nws tej lus thuam ntawd lawm. Nej yuav hais li cas?”
 Lawv sawvdaws teb hais tias, “Nws ua txhaum lawm, tsimnyog muab nws tua povtseg.”
65Cov neeg ntawd muaj qee leej nto qaubncaug rau Yexus; lawv muab phuam pav Yexus qhovmuag thiab ntaus Yexus. Lawv hais rau Yexus hais tias, “Koj sim twv saib yog leejtwg ntaus koj?”
 Cov tubrog coj Yexus mus thiab xuas tawg ncuav rau Yexus.

Petus Tsis Lees Paub Yexus

(Mathais 26.69-75; Lukas 22.56-62; Yauhas 18.15-18,25-27)

66Petus tseem nyob ntawm tshavpuam; tus Povthawj Hlob ib tug ntxhais qhev tuaj 67pom Petus zaum nte taws, nws saib ntsoov Petus thiab hais tias, “Koj yog tus uas ibtxwm nrog Yexus tus uas yog neeg Naxales thiab los sav.”
68Tiamsis Petus tsis lees li. Petus teb hais tias, “Koj hais li ko xyov yog koj hais leejtwg, kuv tsis paub li...” Petus tawm mus txog ntawm roojvag, tamsim ntawm qaib txawm qua.
69Thaum tus ntxhais qhev pom Petus nyob ntawd, nws txawm hais rau cov neeg uas sawv ntawd hais tias, “Tus no yog Yexus lawv pab ib tug tiag!” 70Tiamsis Petus tsis lees dua ib zaug.
 Tom qab ntawd mentsis, cov neeg uas sawv ntawd hais rau Petus hais tias, “Koj tsis txhob hais tias koj tsis yog lawv pab ntawd ib tug, rau qhov peb twb paub hais tias koj yog neeg Kalilais.”
71Petus txawm twv hais tias, “Yog kuv dag, thov Vajtswv rau txim rau kuv. Kuv tsis paub tus txivneej uas nej hais ntawd li.”
72Tamsim ntawd qaib txawm qua zaum ob. Petus nco dheev txog tej lus uas Yexus hais rau Petus hais tias, “Thaum qaib tsis tau qua ob tsig, koj yuav hais peb zaug hais tias koj tsis paub kuv.” Petus quaj tu siab kawg li.