1

1Anai jing tơlơi adoh hiam Solomôn.

Pô Dra Hơči̱h

  2Rơkâo kơ ih čum bĕ kâo hăng hơdôm tơlơi čum amăng bah ih,
   yuakơ tơlơi khăp ih jing mơak hloh kơ tơpai boh kơƀâo.
  3Tơlơi ƀâo mơngưi ia jâo ih pơmơak kơ kâo;
   anăn ih hrup hăng arăng hlĭng tơbiă ia jâo.
   Yuakơ anŭn yơh ƀing đah kơmơi hơči̱h khăp hơeng kơ ih!
  4Mă ba kâo nao hăng ih bĕ, ječ ameč bĕ ta!
   Brơi bĕ pơtao ba kâo mŭt amăng anih anơ̆m ñu.

Ƀing Gơyut

  Ƀing gơmơi hơ̆k kơdơ̆k mơak mơai amăng ih;
   ƀing gơmơi či bơni hơơč kơ tơlơi khăp ih hloh kơ ia tơpai yơh.

Pô Dra Hơči̱h

  Ƀing gơñu djơ̆ lăp biă mă khăp hơeng kơ ih!

  5Kâo jing hơtăm samơ̆ hiam rô̆,
   Ơ ƀing ană đah kơmơi Yerusalaim hơi,
  hơtăm hrup hăng sang khăn Kêdar,
   hrup hăng khul khăn păng sang Solomôn yơh.
  6Anăm lăng gle̱ng ƀơi kâo yuakơ kâo hơtăm ôh,
   kâo jing hơtăm yuakơ yang hrơi pơčrang yơh.
  Ƀing ană đah rơkơi amĭ kâo hil kơ kâo
   laih anŭn brơi kơ kâo răk wai khul đang boh kơƀâo pơkŏn,
   samơ̆ bơ kơ đang boh kơƀâo kâo pô, kâo ƀu wai lăng ôh.
  7Ruai bĕ kơ kâo, Ơ pô kâo khăp hơi, pơpă anih ih wai tơpul triu ih lĕ?
   Pơpă ih brơi tơpul triu ih pơdơi ƀơi hrơi dơ̆ng lĕ?
  Yua hơget kâo năng kơ jing hrup hăng đah kơmơi go̱m pơgang hĭ ƀô̆ mơta
   dŏ ƀơi djeo khul tơpul triu ƀing gơyut ih lĕ?

Ƀing Gơyut

  8Ơ pô hiam hloh amăng abih bang ƀing đah kơmơi hơi, tơdah ih ƀu thâo ôh,
   tơbiă đuaĭ tui bĕ gru tơpul triu
   laih anŭn wai bĕ khul ană bơbe ih jĕ ƀơi khul sang khăn ƀing wai triu.

Pô Tơdăm

  9Ơ gơyut khăp hơi, kâo pơhơmu ih hăng sa drơi aseh ania
   pioh kơ dui rơdêh aseh pơtao Pharaoh yơh.
  10Dua gah ƀô̆ ih hiam hrŏm hăng buai,
   tơkuai ih hăng añŭ pơhrôp hiam.
  11Ƀing gơmơi či pơkra brơi kơ ih khul buai ngă hăng mah,
   pơklôp hrŏm hăng kăh amrăk.

Pô Dra Hơči̱h

  12Tơdang pơtao hlak dŏ ƀơi grê đih ñu,
   ia jâo phŭn nar kâo ayŭh hyu mơnâo ƀâo mơngưi ñu.
  13Pô kâo khăp jing kơ kâo kar hăng sa čơnap bơnga ƀâo mơngưi jrao phĭ̱
   ăh pơdơi kơplăh wăh dua tơsâo (ƀơi tơda) kâo.
  14Pô kâo khăp jing kơ kâo kar hăng sa čơnap bơnga brui čơnŭh tơbiă
   mơ̆ng khul đang boh kơƀâo En-Gedi yơh.

Pô Tơdăm

  15Ơ gơyut khăp hơi, ih hiam rô̆ biă mă!
   Sĭt, hiam rô̆ biă mă yơh!
   Khul mơta ih hrup hăng čim pơrơgŏm.

Pô Dra Hơči̱h

  16Ơ pô kâo khăp hơi, ih hiam rơkơi biă mă yơh!
   Sĭt, pơhưč amoaih biă mă yơh!
   Laih anŭn anih pĭt ta jing hrup hăng rơ̆k mơtah yơh.

Pô Tơdăm

  17Khul tơmĕh sang ƀing ta ngă hăng khul kơyâo sar;
   kơyâo hơnăl bơbŭng sang ƀing ta ngă hăng kơyâo hơngo̱.