4

  1Tus uas kuv hlub, ua li cas koj
   yuav zoo nkauj ua luaj!
  Koj ob lub qhovmuag nyob sab hauv daim ntaub
  uas npog koj lub ntsejmuag ci hob ntxim hlub kawg li.
  Koj cov plaubhau ntxhee yees ib yam li pab tshis
  uas khiav pem tej pov roob Nkile-as los.
  2Koj cov hniav dawb ib yam li pab yaj
  uas luag nyuam qhuav muab txiav plaub thiab ntxuav tas.
  Txhua tus puavleej yug menyuam
   ntxaib tsis muaj ib tug tshob li.
  3Koj ob daim dincauj zoo ib yam li
   pluaj ntaub liab;
  thaum koj hais lus ua cas koj ob daim dincauj
   ntxim hlub ua luaj.
  Koj ob sab plhu zoo ib yam li ob sab txiv ntsiavkws
  nyob sab hauv daim ntaub uas npog koj lub ntsejmuag.
  4Koj lub cajdab zoo ib yam li Daviv
   lub chaw tsomfaj uas kheej du ntaug lees,
  muab ib txoj saw dai ib txhiab tus
   ncais rau koj coj puagncig cajdab.
  5Koj ob lub mis zoo ib yam li ob tug
   menyuam kauv,
  ob tug menyuam kauv ntxaib uas
   tabtom noj zaub hauv lub hav paj lilis.
  6Kuv yuav nyob saum lub pov roob
   uas muaj tshuaj tsw qab mules,
  yog lub pov roob uas muaj tshuaj tsw qab mus txog
  thaum sawv ntxov uas muaj cua ntsawj laj ntxiag tuaj
   thiab qhov tsaus ntuj ploj mus lawm.
  7Tus uas kuv hlub, ua li cas koj zoo nkauj ua luaj;
  ua cas koj yuav zoo ua luaj tsis muaj
   ib qho phem li!

  8Kuv tus nkauj nyab, koj cia li
  nqis saum Roob Lenpanoos los nrog
   kuv mus;
  koj cia li nqis saum roob Lenpanoos los cuag kuv.
  Koj cia li nqis saum Roob Amanas los,
  cia li nqis saum Roob Xenis thiab saum Roob Helemoos,
  qhov chaw uas tej tsov ntxhuav thiab
   tsov txaij nyob los.
  9Kuv nplooj siab, kuv tus nkauj nyab,
   koj ob lub qhovmuag uas saib ntsoov kuv
  thiab tej saw uas koj coj ntawm
   cajdab twb nyiag kuv nplooj siab lawm.
  10Koj txojkev hlub ua rau kuv txaus siab kawg nkaus li.
  Kuv nplooj siab thiab kuv tus nkauj nyab,
  koj txojkev hlub zoo tshaj tej cawv
   txiv hmab;
  koj tej tshuaj tsw qab tseem tsw qab
   tshaj tej txujlom lawm thiab.
  11Tus uas kuv hlub, koj ob daim di
   ncauj qab zib npaum li zib ntab;
  koj tus nplaig yog kua mis thiab zib ntab rau kuv.
  Koj cev ris tsho tsw qab ntxiag li tus
   ntxhiab pem Lenpanoos.
  12Kuv nplooj siab, kuv tus nkauj nyab,
   koj yog lub vaj uas nyob nraim nkoos,
   lub vaj uas xov lajkab thaiv,
  thiab lub qhovdej uas twb muaj tswv lawm;
  13nyob hauv lub vaj ntawd tej txiv ntoo hlob zoo heev.
  Tej txiv ntoo ntawd hlob mos nyoos ib yam li
  tej txiv ntsiavkws thiab txi txiv zoo kawg nkaus li.
  Nyob qhov ntawd tsw qab ntxiag li henas thiab naj,
  14xafiloos, kalamus thiab kinamoos,
   lossis tsw qab ntxiag li txhua yam tshuaj tsw qab.
  Muaj tej nroj mules thiab alaus tuaj hauv lub vaj ntawd
  nrog txhua yam ntoo tsw qab uas siv
   ua tej tshuaj tsw qab tshaj plaws.
  15Yog lub vaj uas muaj qhovdej txhawv,
   yog tus dej uas ntws ntshiab si,
  yog tus dej uas txhawv thiab ntws pem roob Lenpanoos los.

Tus Hluas Nkauj

  16Cov cua sab qaumteb, cia li sawv.
  Cov cua sab qabteb, cia li ntsawj
   tuaj rau hauv kuv lub vaj
  kom tej pa tsw qab ntxiag mus rau txhua qhov.
  Cia tus uas kuv hlub tuaj rau hauv nws lub vaj,
  thiab cia nws los noj tej txiv ntoo
   uas qab tshaj plaws.

Tus Hluas Nraug