12

1Yog li ntawd thaum nej tseem hluas, nej yuav tsum nco ntsoov tus uas tsim nej ua ntej lub niaj lub xyoo txav los ze thiab hnub phem yuav los raug nej, thaum ntawd nej yuav hais tias, “Kuv tsis xav ua neej nyob ntxiv lawm.” 2Thaum ntawd lub hnub, lub hli, thiab tej hnubqub yuav tsaus dub nciab, thiab tej huab uas ua nag tsaus nti yuav tsis txav ntawm nej mus. 3Ces thaum ntawd, nej ob txhais cajnpab uas tiv thaiv nej yuav tsis muaj zog, thiab nej ob txais ceg uas nimno muaj zog heev los yuav tsaug leeg. Nej cov hniav los tsuas tshuav qee tus zom mov lawm xwb, thiab nej ob lub qhovmuag los yuav plooj pom kev tsis tseeb lawm. 4Nej qhovntsej yuav tsis hnov tej suab nrov ntawm tej kev; nej yuav tsis hnov luag tej suab zom zeb lossis tej suab raj thiab suab nkauj nogncas lawm, tiamsis tej noog lub suab quaj yuav tsa nej sawv. 5Nej yuav ntshai tej chaw siab thiab tsis tau luag taug kev. Nej cov plaubhau yuav dawb tas; nej yuav hwj tsis tau nej lub cev thiab tsis ntshaw ib yam dabtsi li lawm.
 Rau qhov sawvdaws yuav mus rau ntawm lub chaw kawg thiab yuav muaj kev quaj ntsuag nyob txhua txojkev.
6Txoj saw nyiaj yuav hle thiab lub teeb tsav uas muab kub nchuav los yuav poob tawg tas; txoj hlua dej ntawm lub qhovtshij los yuav tu, thiab lub thoob daus dej los yuav tawg tas. 7Peb lub cev yuav rov mus ua av, thiab tus ntsujplig yuav rov mus cuag Vajtswv tus uas muab txojsia rau peb.
8Tus neeg Txawj Ntse hais tias tsis muaj qabhau, tsis muaj qabhau! Txhua yam tsis muaj qabhau li.

Xaus Lus Thaum Kawg

9Tiamsis vim tus neeg Txawj Ntse ntawd ntse heev, mas nws thiaj qhia rau tej neeg sawvdaws paub yam uas nws paub. Nws kawm paub ntau yam pajlug thiab nws tau sim tej pajlug ntawd yeej muaj tseeb tiag. 10Tus neeg Txawj Ntse ua tib zoo nrhiav tej lus nplig siab, thiab nws sau tej lus tseeb xwb. 11Tej pajlug uas cov neeg txawj ntse hais zoo ib yam li cov tub yug yaj tej pas uas lawv tav lawv cov yaj, thiab tej pajlug uas lawv sau nyob mus ibtxhis ib yam li tej ntsia hlau uas muab ntsia ruaj lawm. Tej pajlug ntawd yog Vajtswv uas yog tus Tswv yug yaj muab rau peb.
12Metub, tseem tshuav lwm yam uas koj yuav tau ua tib zoo saib. Sau ntau phau ntawv yuav tsis muaj hnub xaus, thiab kev kawm ntau yuav ua rau koj qaug zog.
13Thaum kawg no yuav tsum hwm Vajtswv thiab ua raws li nws tej lus samhwm, rau qhov nws tsim neeg los ua tes haujlwm ntawd. 14Vajtswv yuav txiav txim rau txhua yam uas peb ua, tsis hais ua zoo lossis ua phem, thiab tej uas peb ua tsis pub leejtwg paub.