1

Xalaumoo zaaj nkauj

1Xalaumoo tej nkauj kws zoo tshaaj plawg.

Zaaj nkauj ib

Tug hluas nkauj has

  2Kuv xaav kuas nwg nwj kuv,
   nwj kag ntawm nwg lub qhov ncauj.
  Tsua qhov koj txujkev hlub
   zoo dua le cawv txwv maab.
  3Koj cov roj pleev tsw qaab quas ntxag,
   koj lub moo nto quas lug
  yaam nkaus le fwj roj tsw qaab
   kws muab hliv nthawv.
   Vem le nuav tej hluas nkauj txhad nyam koj.
  4Thov coj kuv moog, ca ib maaj nroog moog.
   Kuv tug vaajntxwv
   kuj coj kuv moog rua huv nwg lub txaaj pw.

Yeluxalee tej ntxhais

  Peb yuav zoo sab xyiv faab kawg rua koj.
   Peb yuav qhuas koj txujkev hlub
   heev dua le cawv txwv maab.
  Qhov kws tej hluas nkauj nyam koj
   yeej yog txaus nyam lawm.

Tug hluas nkauj has

  5Yeluxalee tej ntxhais 'e,
   kuv mas yog tawv dub tassws zoo nkauj,
   kuv dub yaam le cov Khenta lub tsev ntaub,
  zoo nkauj yaam le Xalaumoo tej ntaub tsuj ntaub npuag.
  6Tsw xob saib tsw taug kuv
   tsua qhov kuv dub doog
   vem yog tshaav ntuj zab kuv.
  Kuv nam cov tub chim rua kuv,
   puab khaiv kuv kuas tu tej vaaj txwv maab,
   tassws kuv lub vaaj mas kuv tsw tu le.
  7Tug kws kuv lub sab nyam,
   thov qha rua kuv tas
   koj coj paab yaaj moog yug rua hovtwg,
  thaus taav su koj coj paab yaaj
   moog pw su rua hovtwg?
  Ua le caag kuv yuav tsum
   muab ntaub npug ntsej muag
   moog nrhav huv koj tej phoojywg paab yaaj?

Tug hluas nraug has

  8Au tug kws zoo nkauj
   tshaaj plawg tej quaspuj huvsw,
   koj tsw paub mas koj ca le taug tej neev yaaj
  hab coj koj tej mivnyuas tshws moog yug
   ze cov kws yug yaaj tej tsev pheeb suav.
  9Tug kws kuv nyam,
   kuv muab koj pev zoo yaam nkaus le
   tug maum neeg kws hai Falau lub tsheb.
  10Koj ob saab plhu zoo nkauj
   phim nyog dai tej saws nyaj,
  koj lub cej daab zoo nkauj
   phim nyog tej hlaws ci.
  11Peb yuav ua tej saw kub
   kws lu npauj nyag rua koj coj.

Tug hluas nkauj has

  12Thaus vaajntxwv nyob tsawg ntawm lub rooj,
   kuv tej roj tsw qaab
   kuj tsw moog thoob plawg.
  13Tug kws kuv ntxwm sab
   yog kuv pob roj tsw qaab
   kws nyob ntawm kuv ob lub mig.
  14Tug kws kuv ntxwm sab
   yog kuv rev paaj ntoo tsw qaab
   kws tawg huv lub vaaj txwv maab Eekenti.

Tug hluas nraug has

  15Tug kws kuv nyam,
   ua caag koj zoo nkauj ua luaj?
  Koj zoo nkauj kawg, koj ob lub qhov muag
   zoo taam tug nquab taug.

Tug hluas nkauj has

  16Tug kws kuv ntxwm sab,
   ua caag koj zoo nraug ua luaj?
   Koj ua rua kuv zoo sab tag tag le.
   Ib ob leeg lub chaw pw ntsuab tsaus nti,
  17ib ob leeg lub tsev tej dau
   yog ntoo cab, tej qhaab yog ntoo thuv.