1

Klei Blŭ Čhưn

1Kâo gơ̆ Y-Pôl, sa čô mnă Krist Yêsu, leh anăn adei drei Y-Timôthê, čih mơĭt kơ Y-Philêmôn, pô hmei khăp, pô mă bruă mbĭt hŏng hmei, 2 leh anăn kơ amai hmei H'Apia, leh anăn Y-Arčip, ƀĭng găp bi blah mbĭt hŏng hmei, leh anăn kơ Phung Sang Aê Diê bi kƀĭn hlăm sang ih:
3Brei diih mâo klei pap leh anăn klei êđăp ênang mơ̆ng Aê Diê Ama drei leh anăn mơ̆ng Khua Yang drei Yêsu Krist.

Klei Y-Philêmôn Khăp leh anăn Đăo

4Kâo bi mni kơ Aê Diê kâo nanao tơdah kâo hdơr kơ ih êjai kâo wah lač, 5kyuadah kâo hmư̆ leh kơ klei ih khăp kơ jih jang phung doh jăk leh anăn kơ klei ih đăo kơ Khua Yang Yêsu. 6Kâo wah lač čiăng kơ mơ̆ng klei ih kah mbha klei đăo dưi bi mđĭ klei thâo săng kơ jih klei jăk drei mâo leh hlăm Krist. 7Sĭt nik, ơ adei kâo, kâo mâo lu klei mơak leh anăn klei bi juh mơ̆ng klei ih khăp, kyuadah ai tiê phung doh jăk mâo klei bi mđĭ ai kyua ih.

Klei Y-Pôl Akâo Djŏ Kơ Y-Ônêsim

8Kyuanăn wăt tơdah hlăm Krist kâo mâo djăp klei jhŏng mtă kơ ih ngă klei djŏ, 9ƀiădah kyua klei khăp kâo čiăng kwưh kơ ih — kâo gơ̆ Y-Pôl, sa čô khua mduôn leh anăn ară anei sa čô mnă kyua Krist Yêsu — 10 kâo kwưh kơ ih kyua anak kâo, Y-Ônêsim, pô kâo kkiêng leh êjai arăng krư̆ kâo. 11Mphŭn dô ñu amâo jing tŭ dưn kơ ih ôh, ƀiădah ară anei sĭt nik ñu jing tŭ dưn kơ ih wăt kơ kâo. 12Kâo tiŏ nao ñu lŏ wĭt kơ ih, jing tiŏ nao ai tiê kâo pô yơh. 13Kâo čiăng snăk kơ̆ng ñu dôk mbĭt hŏng kâo, čiăng kơ ñu dưi mă bruă kơ kâo bi ala kơ ih êjai arăng krư̆ kâo kyua klei mrâo mrang jăk. 14Ƀiădah kâo amâo čiăng ngă sa mta klei ôh tơdah amâo mâo klei ih tŭ, čiăng kơ klei jăk ih ngă amâo djŏ hŏng klei mgô̆ ôh, ƀiădah tui si klei êngiê ih čiăng.
15Năng ai kyua klei anei ñu bi ktlah leh mơ̆ng ih bhiâo, čiăng kơ ih dưi lŏ mâo ñu nanao, 16amâo djŏ msĕ si sa čô hlŭn ôh, ƀiădah êgao hĭn kơ sa čô hlŭn, jing sa čô adei drei khăp hlăm kđeh leh anăn hlăm Khua Yang, boh nik nak kơ kâo, ƀiădah kdlưn hĭn kơ ih. 17Snăn tơdah ih yap kâo ƀĭng găp ih, jum bĕ ñu msĕ si ih jum kâo pô mơh. 18Tơdah ñu bi msoh kơ ih, amâodah tơdah ñu đuôm nư ih, yap nư anăn jing đuôm ti kâo. 19Kâo gơ̆ Y-Pôl čih klei anei hŏng kngan kâo pô. Kâo srăng tla nư anăn — ƀiădah kâo amâo lač ôh kơ ih đuôm ih pô kơ kâo. 20Ơ adei, kâo čiăng mâo klei jăk jĭn mơ̆ng ih hlăm Khua Yang. Bi mđĭ bĕ ai tiê kâo hlăm Krist.

Klei Čhưn

21Kyuadah kâo knang kơ klei ih srăng tŭ ư, kâo čih hră anei kơ ih, êjai kâo thâo kơ ih srăng ngă êgao hĭn kơ klei kâo lač. 22Msĕ mơh mkra bĕ anôk dôk kơ kâo, kyuadah kâo čang hmăng srăng truh kơ diih kyua klei diih wah lač.
23 Y-Êpapras, pô jing mnă mbĭt hŏng kâo hlăm Krist Yêsu, mơĭt klei čhưn kơ ih, 24 leh anăn Y-Markôs, Y-Aristark, Y-Dêmas, leh anăn Y-Luk, phung mă bruă mbĭt hŏng kâo, mơĭt klei čhưn msĕ mơh.
25Brei klei pap mơ̆ng Khua Yang drei Yêsu Krist dôk mbĭt hŏng mngăt diih.