1

1. Tơlơi Pơhiăp Kơkuh

1Hră anai mơ̆ng kâo pô, Paul yơh, jing pô dŏ amăng sang mơnă yuakơ mă bruă kơ Yang Yêsu Krist, laih anŭn Timothe jing ayŏng adơi ta, pơhiăp kơkuh kơ ih, Ơ Philemôn, jing gơyut khăp gơmơi laih anŭn jing pô mă bruă kơ Krist hrup hăng ƀing gơmơi mơ̆n, 2ăt mơit hiăp mơ̆n kơ amai adơi ta HʼApphia, kơ Arkhippos jing pô kơjăp pơtô kơ tơlơi pơthâo hiam hrŏm hăng ƀing gơmơi, laih anŭn kơ ƀing đaŏ jing ƀing kơkuh pơpŭ kơ Ơi Adai amăng sang ih, tui anai:
3Rơkâo kơ tơlơi khăp pap hăng tơlơi rơnŭk rơno̱m mơ̆ng Ơi Adai Ama ta laih anŭn mơ̆ng Khua Yang Yêsu Krist dŏ hrŏm hăng ƀing gih.

2. Paul Bơni Kơ Ơi Adai Yuakơ Philemôn Laih Anŭn Iâu Laĭ Kơ Gơ̆

4Kâo nanao bơni kơ Ơi Adai tơdang kâo hơdơr kơ ih amăng khul tơlơi kâo iâu laĭ, 5yuakơ kâo hơmư̆ kơ tơlơi đaŏ kơnang ih amăng Khua Yang Yêsu laih anŭn tơlơi ih khăp abih bang ƀing đaŏ kơ Ơi Adai. 6Kâo iâu laĭ kiăng kơ ih prŏng tui amăng tơlơi đaŏ ih, tui anŭn kiăng kơ ih či hơmâo tơlơi thâo hluh bă blai amăng rĭm tơlơi bruă hiam ƀing ta hơmâo amăng Krist. 7Tơlơi khăp ih anŭn hơmâo pha brơi laih kơ kâo tơlơi mơak prŏng laih anŭn tơlơi pơtrŭt pơkơjăp pran jua, yuakơ ih yơh, Ơ adơi ăh, hơmâo pơphrâo glaĭ laih lu pran jua ƀing đaŏ kơ Ơi Adai.

3. Paul Rơkâo Kơ Philemôn Ju̱m Glaĭ Pô Hlŭn Đuaĭ Kơdŏp Anăn Onêsimos

8Tui anŭn yơh, kâo rơkâo ih ngă hơget tơlơi ih khŏm ngă. Amăng Krist kâo khĭn laih anŭn dưi pơđar kơ ih kiăng kơ ngă, 9samơ̆ kơnang ƀơi atur tơlơi khăp yơh, kâo rơkâo kơ ih. Tui anŭn, kâo yơh Paul, jing sa čô tha yơh ră anai ăt jing sa čô mơnă yuakơ kâo đuaĭ tui Yang Yêsu Krist mơ̆n, 10kâo rơkâo ih yuakơ Onêsimos, jing pô hrup hăng sa čô ană kơ kâo. Ñu jing hĭ kar hăng sa čô ană đah rơkơi kâo yơh tơdang kâo dŏ amăng sang mơnă. 11Hlâo adih ñu jing hĭ tơlơi ƀu tŭ yua kơ ih ôh yuakơ ñu đuaĭ kơdŏp laih mơ̆ng ih, samơ̆ ră anai ñu hơmâo jing hĭ laih pô tŭ yua kơ abih dua ƀing ta yơh.
12Kâo či pơkiaŏ glaĭ Onêsimos, jing pô kâo khăp biă mă, pơ ih. 13Kâo kiăng biă mă djă̱ pioh ñu hăng kâo pơ anai, kiăng kơ ñu dưi pơala brơi kơ ih amăng tơlơi djru kơ kâo tơdang kâo dŏ amăng sang mơnă yuakơ tơlơi pơthâo hiam. 14Samơ̆ kâo ƀu kiăng ngă ôh tơlơi anŭn huĭdah ih ƀu tŭ ư ôh, tui anŭn hơget tơlơi bruă ih khăp ngă brơi kơ kâo jing yuakơ tơlơi ih kiăng ngă yơh, ƀu djơ̆ yuakơ kâo pơgŏ̱ kơ ih ngă ôh. 15Năng ai tơhơnal tơlơi Onêsimos čơlah đuaĭ hĭ laih mơ̆ng ih amăng ƀiă hrơi anŭn, jing hĭ tơlơi ih či dưi ju̱m glaĭ ñu yuakơ tơlơi hiam klă yơh. 16Tơdang ñu wơ̆t glaĭ pơ ih, ñu ƀu djơ̆ jing hlŭn ih dơ̆ng tah, samơ̆ ñu ăt jing hloh kơ sa čô hlŭn dơ̆ng yơh, anŭn jing ayŏng adơi khăp amăng Krist. Kâo khăp kơ ñu biă mă, samơ̆ ih či năng khăp kơ ñu lu hloh yơh, yuakơ ñu jing hlŭn laih anŭn ăt jing ayŏng adơi amăng Khua Yang mơ̆n.
17Tui anŭn, tơdah ih pơmĭn ƀlơ̆ng kơ kâo jing gơyut gơyâo mă bruă amăng Krist, ju̱m mơak bĕ ñu kar hăng ih či ju̱m mơak kơ kâo. 18Tơdah ñu hơmâo ngă soh laih ƀôdah đo̱m nư kơ ih, brơi kâo kla glaĭ bĕ kơ ih. 19Kâo yơh, Paul, hlak čih tơlơi anai hăng tơngan kâo pô. Kâo či kla glaĭ kơ ih yơh, samơ̆ anăm wơr ôh kơ tơlơi ih pô đo̱m nư kơ kâo yuakơ kâo djru kơ ih tơlơi hơdip phrâo gah bơngăt ih anŭn. 20Ơ adơi hơi, kâo kwưh kiăng kơ tơlơi kâo dưi hơmâo ƀiă kơmlai mơ̆ng ih amăng Khua Yang laih anŭn pơphrâo bĕ jua pơmĭn kâo amăng Krist. 21Wơ̆t tơdah kâo čih kơ ih, kâo thâo sĭt ih či ngă hơget tơlơi kâo rơkâo yơh. Kâo thâo ih ăt či ngă lu hloh dơ̆ng mơ̆n kơ tơlơi kâo rơkâo anŭn.
22Laih anŭn sa tơlơi dơ̆ng: Prap pre bĕ sa anih tuai kơ kâo, yuakơ kâo čang rơmang Ơi Adai či laĭ glaĭ khul tơlơi ƀing ih iâu laĭ laih anŭn arăng pŏk hĭ kâo mơ̆ng sang mơnă hăng brơi kâo nao bưp ƀing ih dơ̆ng.

4. Tơlơi Kơkuh Pơkŏn Dơ̆ng Laih Anŭn Tơlơi Pơčơlah

23Epaphras jing pô dŏ amăng sang mơnă hăng kâo yuakơ ñu đuaĭ tui Krist Yêsu, mơit hơdôm tơlơi pơhiăp kơkuh kơ ih. 24Laih anŭn Markôs, Aristarkhos, Dêmas laih anŭn Luk, jing ƀing mă bruă hăng kâo amăng tơlơi pơthâo hiam, ăt pơhiăp kơkuh kơ ih mơ̆n.
25Rơkâo kơ tơlơi khăp pap Khua Yang Yêsu Krist dŏ hrŏm hăng jua bơngăt gih.