12

Ua Lub Neej Kom Haum Vajtswv Siab

1Cov kwvtij, Vajtswv hlub peb kawg nkaus li, yog li ntawd kuv thiaj ntuas nej hais tias thaum nej tseem ua neej nyob no, nej yuav tsum muab nej lub cev fij rau Vajtswv kom dawbhuv thiab haum Vajtswv siab. Yog nej ua li ntawd, thiaj yog nej pehawm Vajtswv raws li Vajtswv siab nyiam. 2Nej tsis txhob ua nej lub neej zoo li tej neeg ntiajteb ua, tiamsis nej yuav tsum cia Vajtswv hloov nej lub siab kom nej muaj lub siab tshiab. Nej thiaj yuav paub ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Yog nej ua li ntawd, nej thiaj paub ua qhov zoo, ua haum Vajtswv siab thiab paub ua zoo kawg nkaus.
3Vim Vajtswv pub nws txojkev hlub rau kuv, kuv thiaj ntuas nej txhua tus hais tias, nej tsis txhob xav dhau tej uas nej ua tsis tau. Tiamsis nej yuav tsum muab nej txojkev ntseeg ntsuas saib, Vajtswv pub nej muaj peevxwm npaum li cas. 4Rau qhov peb lub cev yeej muaj ntau yam los koom ua ke, thiab txhua yam ntawd nyias ua nyias haujlwm. 5Ib yam nkaus li ntawd, txawm yog peb muaj coob leej los peb nrog Yexus Khetos koom ua ib lub cev, peb puavleej koom ib lub cev ib yam li peb lub cev muaj ntau yam sib koom. 6Vajtswv pub peb txhua tus nyias muaj nyias koob hmoov raws li Vajtswv pom zoo pub rau peb lawm. Yog peb tau txoj koob hmoov uas qhia Vajtswv txojlus, peb yuav tsum qhia raws li peb txojkev ntseeg; 7yog peb tau txoj koob hmoov pab lwm tus, peb cia li pab; yog peb tau txoj koob hmoov qhia, peb cia li qhia; 8yog peb tau txoj koob hmoov txhawb lwm tus zog, peb cia li txhawb. Tus uas muaj qhov txhia chaw pab lwm tus, tus ntawd yuav tsum muab pab ntawm lub siab dawb paug; tus uas ua thawjcoj, tus ntawd yuav tsum muab siab rau ua haujlwm; tus uas ua siab dawb siab zoo rau lwm tus, tus ntawd yuav tsum ua ntsejmuag luag ntxhi.
9Yuav tsum muaj lub siab ncaj ncees hlub tiag tiag; ntxub txojkev ua phem ua qias, thiab muab siab npuab qhov uas ua zoo; 10nej cov uas ntseeg Yexus Khetos, nej ib leeg yuav tsum hlub ib leeg, thiab nej ib leeg hwm ib leeg. 11Nej rau siab ntso ua haujlwm tsis txhob tubnkeeg, thiab yuav tsum muab siab rau ua tes haujlwm uas Vajtswv kom peb ua. 12Qhov uas nej cia siab rau Vajtswv yuav ua rau nej zoo siab, thiab thaum nej raug kev txomnyem nej yuav tsum ua siab ntev thiab thov Vajtswv tsis tseg tsis tu. 13Muab tej uas nej muaj pab cov ntseeg uas txomnyem; thiab yog muaj qhua tuaj, nej yuav tsum hu lawv los so hauv nej tej tsev.
14Nej yuav tsum thov Vajtswv foom koob hmoov rau cov neeg uas tsimtxom nej; thov Vajtswv foom koob hmoov rau lawv, tsis txhob thov Vajtswv foom tsis zoo rau lawv. 15Thaum muaj neeg zoo siab, nej cia li nrog lawv zoo siab; thaum muaj neeg quaj ntsuag, nej cia li nrog lawv quaj ntsuag. 16Nej yuav tsum koom ua ib lub siab. Nej tsis txhob khavtheeb, yog luag kom nej ua tej haujlwm uas tsis tseemceeb pestsawg los nej cia li ua. Tsis txhob xav hais tias nej yog neeg txawj ntse.
17Yog muaj leejtwg ua phem rau nej, nej tsis txhob ua phem pauj, tiamsis nej yuav tsum xyaum ua qhov uas sawvdaws pom hais tias yog tej uas zoo xwb. 18Nej yuav tsum ua txhua yam zoo raws li nej paub ua, nej thiaj yuav nrog sawvdaws nyob sib haum. 19Cov kwvtij, nej tsis txhob ua pauj rau luag, tiamsis cia Vajtswv mam li ua pauj, rau qhov Vajtswv txojlus hais tias, “Kuv yog tus yuav ua pauj thiab kuv yog tus yuav rau txim, tus Tswv hais li ntawd.” 20Vajtswv txojlus hais tias, “Yog nej cov yeebncuab tshaib plab, nej cia li muab mov rau lawv noj; yog lawv nqhis dej, nej cia li muab dej rau lawv haus; yog nej ua li no lawv yuav txajmuag.” 21Tsis txhob cia txojkev phem kovyeej nej, tiamsis nej yuav tsum ua zoo, nej thiaj kovyeej txojkev phem.