12

(12:1 - 15:13)

NẾP SỐNG MỚI CỦA NGƯỜI TIN THỜ CHÚA

Khuyên Dâng Mình Cho Chúa

1Vậy thưa anh chị em, cậy ơn thương xót của Ðức Chúa Trời, tôi nài khuyên anh chị em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, một của lễ đẹp lòng Ðức Chúa Trời. Ðó là cách thờ phượng phải lẽ của anh chị em. 2Ðừng rập khuôn theo đời nầy, nhưng hãy được biến đổi theo sự đổi mới trong tâm trí mình, để anh chị em có thể phân biệt được ý muốn tốt đẹp, vui lòng, và toàn hảo của Ðức Chúa Trời là gì.

Sống Khiêm Nhường Trong Hội Thánh

3Cậy vào ân sủng đã ban cho tôi, tôi xin thưa với mỗi người trong anh chị em: đừng đánh giá mình quá cao so với thực chất của mình, nhưng hãy suy nghĩ thực tế một chút, theo lượng đức tin Ðức Chúa Trời đã ban cho mỗi người.
4Vì giống như chúng ta có nhiều chi thể trong một thân thể, và tất cả các chi thể không có cùng một nhiệm vụ, 5cũng vậy, chúng ta tuy nhiều người, nhưng chỉ là một thân trong Ðấng Christ, và mỗi người là chi thể của nhau. 6Tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, chúng ta có những ân tứ khác nhau. Ai được ơn nói tiên tri, hãy nói theo lượng đức tin; 7ai được ơn phục vụ, hãy hết lòng phục vụ; ai được ơn dạy dỗ, hãy tận tâm dạy dỗ; 8ai được ơn khích lệ, hãy bền lòng khích lệ; ai được ơn ban cho, hãy rộng rãi ban cho; ai được ơn lãnh đạo, hãy chuyên cần lãnh đạo; ai được ơn thương xót, hãy vui vẻ mà làm.

Nếp Sống Yêu Thương

9Tình yêu phải chân thật. Hãy ghét điều ác, bám sát điều lành. 10Hãy thương mến nhau cách thân thiết trong tình anh chị em. Hãy lấy lòng tôn trọng kính nhường nhau. 11Hãy siêng năng và chớ lười biếng; hãy có tinh thần nóng cháy trong sự phục vụ Chúa. 12Hãy vui mừng trong hy vọng, nhẫn nại trong gian khổ, bền lòng trong sự cầu nguyện. 13Hãy cung cấp nhu cầu cho các thánh đồ; hãy ân cần tiếp đãi khách. 14Hãy chúc phước cho những kẻ bách hại anh chị em, hãy chúc phước và đừng nguyền rủa. 15Hãy vui với người vui, và khóc với người khóc. 16Hãy sống hòa thuận với nhau. Ðừng tự cao, nhưng hãy hòa mình với những người khiêm hạ. Ðừng tự cho mình là khôn ngoan hơn người.

Cách Ðối Xử Với Những Kẻ Xấu

17Ðừng lấy ác trả ác cho ai, hãy nghĩ đến những gì mọi người cho là cao thượng. 18Nếu có thể được, anh chị em hãy gắng hết sức sống hòa bình với mọi người.
19Anh chị em yêu dấu, xin đừng tự mình báo thù ai, nhưng hãy nhường chỗ cho cơn thịnh nộ của Ðức Chúa Trời, vì có chép rằng,
  “Sự báo thù thuộc về Ta;
  Ta sẽ báo trả;
  Chúa phán vậy.”
20Nhưng
  “Nếu kẻ thù của con có đói, hãy cho nó ăn, có khát, hãy cho nó uống.
  Vì làm như vậy khác nào con chất những than lửa hừng trên đầu nó.”
21Ðừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.