12

Klei Hdĭp Hlăm Bruă Aê Diê

1Ơ phung ayŏng adei, kâo kwưh kơ diih kyua klei Aê Diê pap, myơr bĕ asei mlei diih jing mnơ̆ng ngă yang hdĭp, doh jăk, bi mơak kơ Aê Diê. Klei anăn jing klei kkuh mpŭ djŏ kơ Aê Diê. 2Đăm jing msĕ si phung ênuk anei ôh, ƀiădah brei Aê Diê bi mlih klei hdĭp diih hŏng klei Ñu lŏ bi mrâo klei mĭn diih, čiăng kơ diih dưi thâo ya jing klei Aê Diê čiăng jăk, mơak, leh anăn klă.
3Kyuadah hŏng klei pap Aê Diê brei leh kơ kâo, kâo mtrŭt grăp čô hlăm phung diih đăm mĭn kơ ñu pô êgao hnơ̆ng djŏ kơ ñu ôh, ƀiădah brei grăp čô mĭn bi djŏ tui si hnơ̆ng klei đăo Aê Diê brei leh kơ ñu. 4Kyuadah msĕ si hlăm sa asei mlei mâo lu kdrêč, ƀiădah jih jang kdrêč anăn amâo ngă bruă msĕ ôh, 5msĕ snăn mơh drei jing lu, ƀiădah jing sa asei mlei hlăm Krist, leh anăn grăp čô drei jing kdrêč mdê mdê, ƀiădah bi mguôp hdơ̆ng drei jing sa asei mlei. 6Kyuadah drei mâo klei brei mdê mdê tui si klei pap Aê Diê brei leh kơ drei. Kơ hlei pô hưn êlâo, brei ñu hưn êlâo djŏ hnơ̆ng hŏng klei ñu đăo; 7kơ hlei pô đru bruă, brei ñu ngă bruă anăn; hlei pô bi hriăm, brei ñu bi hriăm yơh; 8hlei pô thâo bi mđĭ ai, brei ñu bi mđĭ ai arăng; hlei pô bi čŭng, brei ñu bi čŭng hŏng klei kmah; hlei pô jing khua kiă kriê, brei ñu hur har kiă bi jăk; hlei pô ngă bruă klei pap, brei ñu ngă hŏng klei hơ̆k mơak.
9Brei klei khăp diih jing sĭt. Bi êmut kơ klei jhat, djă pioh ya jing klei jăk. 10Brei diih bi khăp hdơ̆ng diih msĕ si ayŏng adei; brei diih hdơr mpŭ hdơ̆ng diih. 11Brei diih hur har, đăm alah ôh. Brei diih mă bruă kơ Khua Yang hŏng jih ai tiê. 12Hơ̆k mơak bĕ kyua klei diih čang hmăng, brei diih gĭr hlăm klei knap mñai, wah lač nanao. 13Brei kơ phung doh jăk mnơ̆ng diñu kƀah, brei diih thâo jum tue.
14Hmưi klei jăk kơ hlei pô ngă jhat kơ diih; hmưi klei jăk kơ diñu, đăm tăm pah ôh. 15Hơ̆k mơak bĕ hŏng phung mâo klei mơak, hia mbĭt hŏng phung hia. 16Brei diih mâo sa ai hdơ̆ng diih. Đăm jing mgao ôh, ƀiădah bi mguôp hŏng phung luă gŭ. Đăm yap diih pô jing phung thâo mĭn ôh. 17Đăm bi wĭt klei jhat kơ klei jhat arăng ôh, ƀiădah mĭn bĕ klei jăk ti anăp jih jang mnuih. 18Tơdah dưi, gĭr bĕ, dôk êđăp ênang hŏng jih jang mnuih. 19Ơ phung kâo khăp, đăm rŭ ênua diih pô ôh, ƀiădah jao klei anăn kơ klei Aê Diê ngêñ. Kyuadah Klei Aê Diê Blŭ čih leh, “Klei rŭ ênua jing bruă kâo; kâo yơh srăng bi wĭt klei năng, Khua Yang lač.” 20Ƀiădah
  “tơdah pô roh ih êpa, brei mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ ñu;
   tơdah ñu mhao, brei êa mnăm kơ ñu,
  kyuadah êjai ngă snăn ih srăng mkăm anghar pui ti dlông boh kŏ ñu.”
21Đăm brei klei jhat dưi hŏng ih ôh, ƀiădah brei klei jăk ih ngă dưi hŏng klei jhat.