16

Paulus Hais Noj Qab Nyob Zoo

1Kuv qhia rau nej paub hais tias peb tus muam Fenpes, yog ib tug uas ua haujlwm pab pawg ntseeg hauv lub nroog Keekhale-as. 2Kuv thov nej tos txais nws ntawm tus Tswv lub npe, kom tsimnyog qhov uas peb yog Vajtswv haivneeg, thiab tej uas nws xav tau, nej cia li pab nws; rau qhov nws tau pab sawvdaws thiab pab kuv lawm.
3Thov nej hais noj qab nyob zoo rau Paxilas thiab Akilas nkawd, nkawd yog ob tug uas pab kuv ua Yexus Khetos tes haujlwm; 4thiab nkawd tau pab kuv, nkawd tsis khuvxim nkawd txojsia li, tsis yog kuv tib leeg nco nkawd ntshav ntuj xwb, tiamsis txhua pawg ntseeg uas yog lwm Haivneeg puavleej nco nkawd ntshav ntuj thiab. 5Thov nej hais noj qab nyob zoo rau cov ntseeg uas tuaj sablaj hauv nkawd tsev.
 Thov nej hais noj qab nyob zoo rau kuv tus phoojywg Epanetus, nws yog thawj tug uas los ntseeg Yexus Khetos hauv lub xeev Axias.
6Thov nej hais noj qab nyob zoo rau Malis tus uas muab siab rau ua haujlwm pab nej. 7Thov nej hais noj qab nyob zoo rau Adelaunikus thiab Yuniyas uas yog kuv ob tug kwvtij Yudais uas raug kaw nrog kuv ua ke hauv tsev lojcuj; nkawd yog ob tug uas cov thwjtim paub zoo, thiab nkawd xub los ntseeg Yexus Khetos ua ntej kuv.
8Thov nej hais noj qab nyob zoo rau Apiyatus uas yog kuv tus phoojywg zoo ntawm tus Tswv lub npe. 9Thov nej hais noj qab nyob zoo rau Ulanpanus uas yog ib tug phoojywg nrog peb ua Yexus Khetos tes haujlwm ua ke, thiab hais rau kuv tus phoojywg Xitakhis. 10Thov nej hais noj qab nyob zoo rau Apeles tus uas muab siab npuab Yexus Khetos, thiab hais noj qab nyob zoo rau Alitaunpulus tsevneeg. 11Thov nej hais noj qab nyob zoo rau kuv tus kwvtij Helaudi-oos thiab hais noj qab nyob zoo rau Nalekixus uas yog tsevneeg ntseeg Yexus.
12Hais kuv tej lus noj qab nyob zoo rau Tifanas thiab Tifauxas uas ua tus Tswv tes haujlwm, thiab hais rau Palixis uas yog kuv tus phoojywg zoo, nws ua tus Tswv tes haujlwm khwv kawg li. 13Kuv xa lus noj qab nyob zoo rau Lufus, nws yog tus uas nquag ua tus Tswv tej haujlwm kawg li; thiab hais noj qab nyob zoo rau nws niam tus uas ib yam li yog kuv niam thiab. 14Hais kuv tej lus noj qab nyob zoo rau Axikitus, Filenkoos, Helemes, Palaunpas, Helemas, thiab cov kwvtij thiab cov muam uas ntseeg Yexus uas nrog lawv nyob ntawd huv tibsi. 15Thov nej hais noj qab nyob zoo rau Filaunkus, Yulias, Nele-us thiab nws tus muam, thiab Aulipas thiab tagnrho cov ntseeg uas nrog lawv nyob ua ke ntawd huv tibsi.
16Nej ib leeg hais noj qab nyob zoo rau ib leeg ntawm txojkev sib hlub. Cov ntseeg Yexus Khetos puavleej xa lus noj qab nyob zoo tuaj rau nej.

Paulus Tej Lus Ntuas Thaum Kawg

17Cov kwvtij, kuv xav kom nej ceevfaj cov neeg uas ntxias kom sawvdaws tawg pab tawg pawg thiab kom peb tso tej lus qhia uas nej twb hnov lawm tseg. Nej tsis txhob quavntsej cov neeg ntawd tej lus qhia! 18Rau qhov cov neeg uas ua li ntawd lawv tsis yog cov uas ua peb tus Tswv Yexus Khetos tes haujlwm, tiamsis lawv tsuas tuaj nrhiav noj nrhiav haus nkaus xwb. Thiab lawv hais tej lus mos lus muag ntxias dag cov neeg uas tsis paub qabhau kom yuam kev. 19Txhua tus puavleej hnov hais tias nej mloog lus heev, yog li ntawd kuv zoo siab kawg li. Kuv xav kom nej ua neeg txawj ntse rau yam uas zoo; kuv xav kom nej ua li tus neeg ruam rau yam uas phem. 20Tshuav tsis ntev Vajtswv tus uas ua rau peb tau nyob kaj siab lug yuav muab dab Ntxwgnyoog nias nthi rau nej tsuj.
 Thov kom peb tus Tswv Yexus Khetos txoj koob hmoov nrog nraim nej sawvdaws.
21Timautes tus uas nrog kuv ua haujlwm ua ke, nws hais noj qab nyob zoo rau nej; thiab Luki-us, Yaxoos thiab Xauxipates uas yog kuv cov kwvtij Yudais, lawv hais noj qab nyob zoo rau nej thiab.
22Kuv yog Teti-us tus uas sau Paulus tsab ntawv no, kuv hais noj qab nyob zoo rau nej cov uas ntseeg Yexus thiab.
23Nkayus, tus uas kuv nrog nyob thiab muab nws lub tsev rau cov ntseeg ua chaw sablaj, nws hais noj qab nyob zoo rau nej sawvdaws. Elaxetus tus uas yog tus tuav cov nomtswv hauv lub nroog tej nyiaj thiab peb tus kwvtij Khualetus hais noj qab nyob zoo rau nej sawvdaws thiab. 24[Thov kom peb tus Tswv Yexus Khetos txojkev hlub nrog nraim nej txhua tus. Amees.]

Paulus Cov Lus Xaus

25Peb cia li ua rau Vajtswv tau koob meej! Vajtswv yog tus uas pab tau kom nej muab siab rau ntseeg, txhua zaus uas kuv qhia txojmoo zoo kuv yeej qhia hais tias Vajtswv pab tau nej. Txojmoo zoo ntawd hais txog Yexus Khetos zaj uas ntau tiam yav tas los tsis muaj neeg paub. 26Tiamsis, nimno twb muaj neeg muab qhia rau sawvdaws paub raws nraim li Vajtswv tus uas muaj sia nyob mus ibtxhis tau qhia rau cov cev Vajtswv lus muab sau tseg rau hauv ntawv lawm, kom txhua haivneeg ntseeg thiab mloog Vajtswv lus.
27Thov kom Vajtswv tus uas muaj kev txawj ntse tib leeg tau koob meej los ntawm Yexus Khetos mus ibtxhis li. Amees.