12

Sinh tế sống

1Do lòng thương xót của Thượng Đế, tôi nài khuyên anh em dâng thân thể mình cho Thượng Đế như một sinh tế sống và thánh, đẹp lòng Ngài. Đó là cách thờ phượng đích thực của người theo Chúa. 2Đừng đồng hỏa với người đời, nhưng hãy để Chúa đổi mới tâm trí mình; nhờ đó anh em có thể tìm biết ý muốn của Thượng Đế, và hiểu rõ điều gì tốt đẹp, trọn vẹn, hài lòng Ngài.
3Do ân phúc Thượng Đế ban cho tôi, tôi khuyên anh em đứng có những ý nghĩ quá cao về mình, nhưng mỗi người phải khiêm tốn tự xét đúng theo mức độ đức tin Thượng Đế ban cho mình. 4Thân thể chúng ta có nhiều chi thể, mỗi chi thể giữ một chức phận khác nhau. 5Cũng thế, trong Chúa Cứu Thế tất cả chúng ta hợp làm một thân thể, và các chi thể đều tùy thuộc lẫn nhau. 6Thượng Đế ban ân tứ cho chúng ta mỗi người một khác. Người có ân tứ nói tiên tri, hãy nói theo đức tin mình; 7ai phục dịch hãy hăng hái phục dịch; ai dạy dỗ hãy chuyên tâm dạy dỗ; 8ai khích lệ hãy tận tình khích lệ; ai cứu tế hãy dâng hiến rộng rãi; ai lãnh đạo hãy tận tâm lãnh đạo; ai an ủi người đau khổ, hãy hết lòng an ủi.

Yêu thương

9Tình yêu thương phải chân thành. Phải ghét bỏ điều ác và gắn bó điều thiện. 10Hãy yêu thương nhau tha thiết như anh em ruột thịt; phải kính trọng nhau. 11Phải siêng năng làm việc, đừng biếng nhác: phải hầu việc Chúa với tinh thần hăng hái. 12Hãy vui mừng trong niềm hy vọng, nhẫn nại lúc gặp hoạn nạn và bền lòng cầu nguyện. 13Hãy chia cơm xẻ áo cho các tín hữu, hãy tiếp đãi tân khách.
14Hãy cầu phúc cho những người bức hại anh em, chớ nguyền rủa họ. 15Hãy vui với người đang vui, khóc với người đang khóc. 16Hãy đối xử với mọi người như nhau. Chớ có tư tưởng kiêu kỳ, nhưng phải khiêm tốn hòa mình với những người tầm thường. Đừng cho mình là khôn ngoan.
17Đừng lấy ác báo ác. Phải thực hành điều thiện trước mặt mọi người. 18Phải cố sức sống hòa bình với mọi người. 19Anh em yêu dấu, đừng báo thù nhưng cứ để cho Thượng Đế báo ứng, vì Thánh kinh đã ghi: “Chúa dạy: Báo ứng là việc của Ta, Ta sẽ thưởng phạt.” 20Nhưng, “Nếu kẻ thù con có đói, nên mời ăn, có khát, hãy cho uống; làm như thế chẳng khác gì con lấy than hồng chất lên đầu họ.” 21Đừng để điều ác khắc phục mình, nhưng phải lấy điều thiện thắng điều ác.