4

Zaj Yogtoog uas Pom Tus Ncej Txawb Teeb

1Tus timtswv ceebtsheej uas pheej nrog kuv tham rov los rau ntawm kuv dua, thiab tsa kuv ib yam li tsa tus neeg uas tsaug zog sawv. 2Nws nug kuv hais tias, “Koj pom dabtsi?”
 Kuv teb hais tias, “Kuv pom ib tug ncej txawb teeb uas yog muab kub ua, thiab muaj ib lub tais ntim roj txawb rau saud. Saum tus ncej txawb teeb ntawd muaj xya lub teeb uas nyias muaj nyias ib tug teebxeeb.
3Dua li ntawd tseem muaj ob tsob txiv ntoo roj nyob ntawm tus ncej txawb teeb ntawd, ib tsob nyob ib sab.” 4Ces kuv nug tus timtswv ceebtsheej hais tias, “Tus TSWV, tej no yog piv txog dabtsi?”
5Nws teb kuv hais tias, “Koj tsis paub los?” Kuv teb nws hais tias, “Tus tswv, kuv tsis paub li.” 10bTus timtswv ceebtsheej ntawd hais rau kuv tias, “Xya lub teeb ntawd yog tus TSWV xya lub qhovmuag uas pom thoob plaws lub ntiajteb no.”
11Ces kuv nug nws hais tias, “Yog li ntawd, ob tsob txiv ntoo roj uas ib tsob nyob ib sab ntawm tus ncej txawb teeb yog txhais li cas? 12Thiab ob tus ceg ntoo roj uas ib tug nyob ib sab ntawm tus kais kub uas hliv roj ntawd yog txhais li cas?”
13Nws teb kuv hais tias, “Koj tsis paub los?”
 Kuv teb hais tias, “Kuv tsis paub li.”
14Ces nws hais tias, “Ntawd yog piv txog ob tug neeg uas Vajtswv tau xaiv thiab muab txhawb meejthawj los ua tus TSWV uas kav tagnrho lub ntiajteb no tes haujlwm.”

Vajtswv Coglus rau Xelunpanpees

6Tus timtswv ceebtsheej kom kuv coj tus TSWV cov lus no mus qhia rau Xelunpanpees hais tias, “Koj yuav ntaus yeej rog, tiamsis tsis yog qhov uas koj muaj tubrog coob lossis koj lub zog, tiamsis yog kuv tus ntsujplig lub hwjchim xwb. 7Txawm yog muaj kev covnyom loj luaj lub hauv roob los yuav yaj ntshis ntawm koj hauv ntej mus. Koj yuav rov txhim kho lub Tuamtsev dua, thaum uas koj tso lub pobzeb kawg rau ntawm nws qhov chaw, cov neeg yuav qw hais tias, ‘Zoo nkauj kawg, zoo kawg nkaus li lauj!’ ”
8Tus TSWV rov hais ib co lus rau kuv dua. 9Nws hais tias, “Xelunpanpees twb pua lub Tuamtsev tas lawm, thiab nws yuav ua kom lub Tuamtsev no tiav. Thaum muaj li no lawm, kuv haivneeg yuav paub hais tias, kuv yog tus uas tau txib koj mus cuag lawv. 10aLawv twb tas kev cia siab lawm, rau qhov lawv tsis pom muaj txojkev zoo ntxiv lawm. Tiamsis lawv yuav pom Xelunpanpees rau siab ntso ua lub Tuamtsev, thiab lawv yuav zoo siab heev.”