5

Zaj Yogtoog uas Pom Ib Thooj Ntawv Ya

1Kuv rov tsa qhovmuag ntsia, thiab zaum no kuv pom ib thooj ntawv ya saum nruab ntug. 2Tus timtswv ceebtsheej nug kuv hais tias, “Koj pom dabtsi?” Kuv teb nws hais tias, “Kuv pom ib thooj ntawv ya saum nruab ntug; ntev nees nkaum tshim thiab dav kaum tshim.”
3Ces nws rov hais rau kuv tias, “Thooj ntawv ntawd yog sau tej lus foom phem uas yuav coj tawm mus kom thoob lub tebchaws. Nyob rau ntawm thooj ntawv ntawd muaj ib sab sau hais tias, txhua tus tubsab yuav raug muab tshem tawm hauv lub tebchaws no mus; thiab nyob rau ib sab sau hais tias, txhua tus uas coglus dag yuav raug tshem tawm mus ib yam nkaus. 4Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias, nws yuav tso tej lus foom phem tawm mus, thiab tej lus ntawd yuav mus nkag rau hauv txhua tus tubsab thiab txhua tus uas coglus dag tej tsev. Tej lus ntawd yuav nyob hauv lawv tej tsev thiab ua kom lawv puastsuaj tas.”

Zaj Yogtoog uas Pom Ib Tug Pojniam Nyob Hauv Lub Tawb

5Tus timtswv ceebtsheej rov los tshwm rau kuv pom thiab hais rau kuv tias, “Koj saib! Muaj dua ib yam tshwm tuaj lawm thiab!”
6Kuv nug hais tias, “Qhov ntawd yog dabtsi?”
 Nws teb hais tias, “Yog ib lub tawb uas piv txog tej kev txhaum uas lub tebchaws no ua.”
7Lub hau khwb lub tawb ntawd yog muab tooj dawb ua. Thaum kuv tsa qhovmuag ntsia, lub hau txawm qhib hlo thiab muaj ib tug pojniam zaum hauv lub tawb ntawd!
8Tus timtswv ceebtsheej hais tias, “Tus pojniam ntawd piv txog kev phem kev qias.” Ces tus timtswv ceebtsheej txawm muab tus pojniam ntawd nias rov rau hauv lub tawb thiab muab lub hau khwb kiag rau lawm. 9Kuv tsa hlo qhovmuag ntsia thiab pom ob tug pojniam ya ncaj nraim los rau ntawm kuv, ob phab tis ntxuaj muaj zog ib yam li tus noog dej. Nkawd cia li tsawv nkaus lub tawb thiab ya plaws lawm.
10Kuv nug tus timtswv ceebtsheej hais tias, “Nkawd nqa lub tawb mus rau qhov twg lawm?”
11Nws teb hais tias, “Nkawd nqa mus rau tim tebchaws Npanpiloos lawm, nkawd yuav ua ib lub tuamtsev rau lub tawb ntawd. Thaum twg ua tau lub tuamtsev lawm, nkawd yuav muab lub tawb ntawd tso rau hauv, rau tej neeg tuaj pehawm.”