5

1Tôi nhìn lên, thấy một cuốn sách bay trên không. 2Thiên sứ hỏi tôi: "Ông thấy gì?" Tôi đáp: "Một cuốn sách đang bay, bề dài sách ấy hai mươi thước bề ngang mười thước." 3Thiên sứ nói: "Sách này chứa lời nguyền rủa, bay ra khắp mặt đất. Vì chiếu theo sách ấy, ai trộm cắp phải bị xử tử, ai thề dối cũng bị xử tử. 4Chúa Hằng Hữu phán: Lời nguyền rủa này sẽ vào nhà kẻ trộm, nhà của người nhân danh Ta thề dối, tiêu hủy nhà họ, cả cây lẫn đá." 5Một lúc sau, thiên sứ bước tới, bảo tôi: "Nhìn lên xem! Có vật gì đang tiến tới đấy?" 6Tôi hỏi: "Vật gì thế?" Thiên sứ đáp: "Một cái đấu chứa đầy tội lỗi dân trên đất." 7Bỗng nhiên, cái nắp đấu bằng chì lật ra, tôi thấy có một người đàn bà ngồi trong đấu. 8Thiên sứ nói: "Nó tượng trưng cho sự đồi bại, độc ác." Và thiên sứ đẩy người đàn bà vào trong đấu, đậy nắp lại.
9Tôi nhìn lên, lần này thấy có hai người đàn bà bay đến, có cánh như cánh cò. Họ nắm lấy cái đấu, bay lên, lơ lửng giữa trời đất. 10Tôi hỏi thiên sứ: "Họ đem đấu đi đâu?" 11Thiên sứ đáp: "Đi qua xứ Ba-by-luân." Họ sẽ cất một cái nhà tại đó. Khi cất xong, cái đấu sẽ được đặt xuống, đúng chỗ của nó."