5

Tơlơi Pơtô Kơ Ƀing Tha Laih Anŭn Ƀing Hlak Ai Amăng Sang Ơi Adai

1Hơnŭn yơh, kơ ƀing tha rơma amăng ƀing gih, kâo pơtrŭt pơđu̱r ƀing gih jing ƀing tha rơma kar hăng kâo pô mơ̆n, jing pô ngă gơ̆ng jơlan kơ tơlơi gleh tơnap Krist laih anŭn ăt jing pô či pơpha hrŏm amăng tơlơi ang yang či pơrơđah tơdơi anai mơ̆n tui anai: 2Brơi kơ ƀing gih wai lăng bĕ ƀing triu Ơi Adai jao brơi laih kơ ƀing gih, mă bruă bĕ jing kar hăng pô wai lăng, ƀu djơ̆ yuakơ ƀing gih khŏm ngă ôh, samơ̆ yuakơ ƀing gih tŭ ư yơh, jing kar hăng Ơi Adai kiăng kơ ƀing gih jing yơh, ƀu djơ̆ yuakơ kiăng hơmâo prăk ôh, samơ̆ yuakơ hur har kiăng kơ mă bruă yơh, 3ƀu djơ̆ kiăng kơ ngă khua kơ ƀing mơnuih Ơi Adai jao kơ ƀing gih wai lăng ôh, samơ̆ kiăng kơ ƀing gih jing tơlơi pơhơmutu hiam kơ abih ƀing triu anŭn yơh. 4Laih anŭn tơdang Pô Khua Wai Triu, jing Krist, pơƀuh rai, ƀing gih či tŭ mă guang muk tơlơi ang yang yơh jing gơnam ƀu thâo răm rai hĭ ôh.
5Ơ ƀing hlak ai đah rơkơi hơi, ăt kar kaĭ mơ̆n, brơi kơ ƀing gih tŭ pơjao pô kơ ƀing kŏng tha gih. Brơi kơ abih bang ƀing gih buh hơô bĕ gih pô hăng tơlơi luă gŭ anăp hăng tơdruă gih, yuakơ,
  “Ơi Adai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing pơgao
   samơ̆ Ñu pha brơi tơlơi khăp pap kơ ƀing luă gŭ.”
6Hơnŭn yơh, luă gŭ bĕ gih pô gah yŭ tơngan dưi kơtang Ơi Adai, kiăng kơ Ñu dưi yŏng đĭ ih ƀơi djơ̆ hrơi găl yơh. 7Jao bĕ abih bang tơlơi ƀlơ̆ng bơngơ̆t gih ƀơi Ñu yuakơ Ñu pô pơmĭn ƀlơ̆ng kơ ƀing gih yơh.
8Brơi kơ ƀing gih răng laih anŭn kơčăng bĕ. Rŏh ayăt gih jing yang sat pơgreñ jum dar kar hăng sa drơi rơmung dŭl pơgrao hyu hơduah hlơi pô kiăng kơ lun ƀơ̆ng hĭ yơh. 9Pơkơdơ̆ng glaĭ bĕ hăng ñu, dŏ kơjăp bĕ amăng tơlơi đaŏ kơnang, yuakơ ƀing gih thâo laih kơ tơlơi ƀing ayŏng adơi gih djŏp djang lŏn tơnah ăt tŭ tơlơi gleh tơnap kar hăng anŭn mơ̆n.
10Laih anŭn Ơi Adai kơ abih bang tơlơi khăp pap, jing Pô iâu laih ƀing gih pơ tơlơi ang yang hlŏng lar Ñu amăng Krist, tơdơi kơ ƀing gih hơmâo tŭ gleh tơnap laih ƀiă hrơi, Ñu či rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ ƀing gih laih anŭn ngă brơi kơ ƀing gih jing kơtang, kơjăp laih anŭn ƀu pơgơi ôh. 11Kơ Ñu yơh hơmâo tơlơi dưi mơyang hăng git gai nanao hlŏng lar. Amen.

Tơlơi Pơhiăp Kơkuh Hơnăl Tuč

12Hăng tơlơi djru Silas, jing pô kâo yap kar hăng pô ayŏng adơi tŏng ten, kâo hơmâo čih klah čŭn laih kơ ƀing gih, kiăng kơ pơtrŭt pơđu̱r ƀing gih laih anŭn ngă gơ̆ng jơlan kơ tơlơi anŭn jing tơlơi khăp pap sĭt Ơi Adai. Dŏ kơjăp bĕ amăng tơlơi anŭn. 13Sang Ơi Adai ayŏng adơi gih pơ plei Babilon, jing ƀing Ơi Adai ruah mă laih hrŏm hăng ƀing gih, mơit hơdôm tơlơi pơhiăp kơkuh gơñu kơ ƀing gih, wơ̆t hăng Markôs jing kar hăng ană kâo mơ̆n. 14Pơhiăp kơkuh bĕ kơ tơdruă hăng tơlơi čum ju̱m khăp. Rơkâo kơ tơlơi rơnŭk rơno̱m dŏ hrŏm hăng abih bang ƀing gih, jing ƀing dŏ amăng Krist.