1

1Naaiv se ⟨douc waac mienh,⟩ Haa^mbaa^gukc, buatc laauc yaangh nyei sic.

Haa^mbaa^gukc Ngopv Nyei Waac

  2Ziouv aac, yie oix zuqc heuc jienv tov meih ndongc haaix lauh
   meih cingx muangx?
  Fai yie oix zuqc heuc jienv mbuox meih,
   “Zuqc ciouv nyei sic aav loh!”
   meih yaac maiv njoux?
  3Meih weic haaix diuc bun yie buatc naaiv deix orqv sic,
   yaac mangc buatc kouv naanc nyei jauv?
  Zuqc mietc nyei sic caux doqc haic nyei sic yiem yie nyei nza'hmien,
   fiuv-nzaeng fiuv-mborqv nyei sic yaac cuotv daaih.
  4Weic naaiv leiz-latc mau haic.
   Baengh fim nyei leiz yietc liuz maiv hingh.
  Weic zuqc orqv mienh weih gormx kuv mienh,
   baengh fim nyei leiz ziouc pien mi'aqv.

Ziouv Dau Nyei Waac

  5Ziouv gorngv, “Mangc maanc guoqv mbu'ndongx
   ziouc buatc za'gengh mbuoqc horngh,
   hnamv maiv mengh baeqc nyei sic.
  Weic zuqc yiem meih mbuo nyei hnoi-nyieqc yie oix zoux yietc nyungc sic.
   Maiv gunv mienh gorngv mbuox meih mbuo,
   meih mbuo zungv maiv sienx.
  6Weic naaiv yie liepc Mbaa^mbi^lon Mienh,
   se yietc fingx ciouv haic, hnyouv beqv haic nyei mienh.
  Ninh mbuo mingh gormx lungh ndiev
   caangv dongh maiv zeiz ninh mbuo ganh yiem nyei dorngx.
  7Ninh mbuo ciouv, haeqv mienh gamh nziex haic.
   Ninh mbuo zoux maux, sueih eix liepc ganh nyei leiz-latc.
  8Ninh mbuo nyei maaz gauh siepv nda'maauh mbeux,
   yaac gauh ciouv jiex lungh maanz-hmuangx nyei hieh juv.
  Ninh mbuo nyei geh maaz baeng yiem go nyei dorngx daaih
   borngz jienv mingh ndaangc,
  hnangv domh jaangv-ngongh ndaix njiec siepv zorqv ga'naaiv nyanc.
  9Ninh mbuo yietc zungv daaih weic zoux doqc.
   Ninh mbuo nyei guanh hungx jienv wuov ndaangc mingh hnangv deic-bung-huaang nyei nziaaux buonc nor.
   Ninh mbuo zorqv caangv daaih nyei mienh gapv zunv ndongc saa-ziou camv.
  10Ninh mbuo huotv hungh diex,
   yaac jatv yietc zungv jien.
  Ninh mbuo jatv norm-norm weih wuonv nyei dorngx,
   weic zuqc ninh mbuo dinh nie faaux hlang caangv duqv mi'aqv.
  11Ninh mbuo hnangv nziaaux nor puotv jiex mingh.
   Benx maaih zuiz nyei mienh,
   longc ganh nyei qaqv dorngx ninh mbuo nyei zienh.”

Haa^mbaa^gukc Aengx Ngopv Nzunc Ziouv

  12O Ziouv, yie nyei Tin-Hungh, yie nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh aah!
   Meih se yiem gorn yietc liuz yiem nyei Tin-Hungh maiv zeiz?
   Yie mbuo ziouc maiv daic.
  O Ziouv aac, meih liepc ninh mbuo daaih weic dingc mienh nyei zuiz.
   O ⟨La'bieiv⟩ aac, meih orn ninh mbuo daaih mborqv njaaux mienh.
  13Meih nyei m'zing cing-nzengc haic, mangc maiv duqv orqv sic,
   yaac maiv haih mangc zoux dorngc nyei jauv.
  Meih weic haaix diuc mangc jienv maiv ziepc zuoqv nyei mienh?
   Meih buatc orqv mienh naqv gauh longx ganh wuov deix kuv mienh nyei ziangh hoc,
   meih weic haaix diuc sekv-sekv nyei yiem, maiv ko lo?
  14Meih bun mienh hnangv yiem koiv nyei mbiauz,
   yaac hnangv nyorng ndau nyei ga'naaiv,
   maiv maaih haaix dauh gunv.
  15Mbaa^mbi^lon Mienh longc diux zorqv zuangx mienh,
   longc mungz tor ninh mbuo cuotv daaih,
  yaac longc domh mungz guaatv ninh mbuo zunv,
   Mbaa^mbi^lon Mienh ziouc njien-youh orn-lorqc haic.
  16Weic naaiv ninh mbuo fongc horc buov ziec bun ninh mbuo nyei mungz,
   aengx buov hung bun ninh mbuo nyei domh mungz.
  Weic zuqc ninh mbuo bangc ninh mbuo nyei mungz duqv bungx-zuoqc kuh yiem,
   nyanc hopv yaac longx haic.
  17Ninh mbuo maiv dingh liouh nyei longc nzuqc ndaauv daix maanc guoqv mienh,
   yaac maiv korv-lienh fai?