1

1Ntawm no yog tus TSWV tej lus uas hais rau Hanpakus tus uas cev Vajtswv lus.

Hanpakus Yws Txog Kev Tsis Ncaj Ncees

2Tus TSWV, kuv yuav thov koj ntev npaum li cas koj mam li mloog thiab cawm kom peb dim ntawm txojkev ua limhiam? 3Vim li cas koj cia kuv pom tej kev txomnyem nyuaj siab no? Ua li cas koj sawv twjywm ntsia tej kev txhaum ntawd xwb? Muaj kev puastsuaj thiab kev yuam cai nyob ibncig kuv, muaj kev sib ntaus sib tua thiab kev sib cav sib ceg nyob txhua qhov. 4Txoj kevcai tsis tseemceeb thiab tsis muaj qabhau lawm, tsis muaj neeg ua ncaj ua ncees. Cov neeg siab phem quab yuam cov neeg ncaj ncees, txojkev phem thiaj muab txojkev ncaj ncees npog tas lawm.

Tus TSWV Tej Lus Teb

5Tus TSWV hais rau nws haivneeg tias, “Nej cia li tsa qhovmuag ntsia txhua haivneeg uas nyob ibncig nej, thiab tej uas nej pom yuav ua rau nej xav tsis thoob. Kuv yuav ua tej yam tshwm kom thaum nej hnov tej ntawd nej yuav tsis ntseeg. 6Kuv yuav tsa cov neeg Npanpiloos uas muaj lub siab ceev thiab lub siab nruj tsiv uas muaj hwjchim. Lawv tabtom tawm tuaj mus kom thoob lub ntiajteb thiab yuav txeeb luag lwm lub tebchaws kav. 7Lawv tso hemthawj kom sawvdaws txhawj thiab ntshai, thiab lawv khavtheeb; lawv tsis yuav leejtwg txoj kevcai, lawv yuav lawv txoj kevcai nkaus xwb.
8“Lawv tej nees khiav ceev dua tsov pomtxwv thiab nyaum tshaj tej hma uas tshaib plab. Lawv cov tubrog caij nees khiav rag ntws ceev heev ntawm tej tebchaws uas nyob deb tuaj; lawv khiav ceev heev tuaj ib yam li tus dav rwg los muab qaib.
9“Lawv cov tubrog tuaj txeeb tebchaws kav ua limhiam ntsuav, thiab thaum lawv tuaj txog ua rau txhua tus ntshai tshee hnyo. Cov neeg uas lawv ntes tau mas coob npaum nkaus li tej suabzeb suav tsis txheeb. 10Lawv saib tsis taus cov vajntxwv thiab luag cov nomtswv loj plig ua tsuj ua tsaug. Tsis muaj ib lub yeej twg uas yuav tiv thaiv tau lawv; lawv khawb av los meem kom siab thiab txeeb kom tau lub nroog ntawd. 11Lawv txeeb tau lub nroog twg, lawv dhau plaws mus ib yam li nthwv cua ntsawj ib vuag xwb; cov neeg no muab lawv lub hwjchim saib hlob ib yam li yog lawv tus vajtswv ntag.”

Hanpakus Yws Rau Tus TSWV Mloog

12Tus TSWV, koj yeej yog Vajtswv tus uas nyob puag thaum ub los lawm. Koj yog kuv tus Vajtswv, tus dawbhuv thiab nyob mus ibtxhis. Tus TSWV yog kuv tus Vajtswv thiab yog tus tsomkwm kuv, koj tau xaiv cov neeg Npanpiloos thiab pub lawv muaj hwjchim loj, kom lawv rau txim tau rau peb. 13Ua li cas koj tseem tseg cov neeg ua phem ua qias ntawd cia? Koj ob lub qhovmuag dawbhuv heev, ntsia tsis taus tej kev phem kev qias, thiab koj yeej tsis kam sawv tabmeeg cov neeg txhaum ntawd li. Tiamsis yog vim li cas thaum cov neeg phem tuaj muab cov neeg uas ncaj ncees tua povtseg tas lawm, koj nyob ntsiag to tsis quavntsej li?
14Yog li cas koj saib neeg zoo ib yam li tej ntses hauv hiavtxwv lossis tej kab tej ntsaum uas tsis muaj tus kav thiab coj lawv kev li xwb? 15Cov Npanpiloos tuaj ntes neeg thiab muab nuv ntses chob ib yam li tej neeg ntawd yog ntses. Lawv muab vas khwb cov neeg ntawd cab thiab luag qw ua tsuj ua tsaug zoo siab kawg rau cov neeg uas lawv ntes tau ntawd. 16Lawv pe lawv tej vas thiab tua tsiaj fij rau tej vas ntawd, rau qhov lawv tej vas ntawd ua rau lawv npluanuj heev.
17Puas yog lawv yuav siv lawv tej ntaj tua kom ntau lub tebchaws raug kev puastsuaj mus, tsis muaj kev hlub li?