Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ƀu thâo krăn ôh; năng ai Apollos ƀôdah Barnabas
Ƀing mă tŭ: Boh nik ñu ƀing đaŏ mơnuih Yehudah
Hrơi čih: Kơplăh wăh amăng thŭn 67 hăng thŭn 70 Tơdơi Kơ Krist
Atŭt akŏ: Pô čih pơrơđah kơ tơlơi glông hloh hơnơ̆ng sa hăng tơlơi djơ̆ hơnơ̆ng Yêsu Krist jing Pô pơrơđah hăng Pô krah rơno̱m tơlơi khăp pap Ơi Adai.

Sŏp Hră čih kơ ƀing Hêbrơ jing hră čih kơ grup ƀing đaŏ, jing ƀing hlak tŭ tơlơi kơpĭ kơpe̱t, hlak pơmĭn kiăng kơ lui hĭ tơlơi đaŏ kơnang kơ Krist. Pô čih hră anai pơtrŭt amăng tơlơi đaŏ kơnang ƀing gơ̆ tơdang ñu pơrơđah kơ tơlơi Yang Yêsu Krist yơh jing tơlơi Ơi Adai pơrơđah sĭt hăng hơnăl tuč. Tơdang pơrơđah kơ tơlơi anŭn, ñu pơhiăp kơđŏm hơdôm tơlơi sĭt anai: (1) Yang Yêsu jing Ană Ơi Adai hlŏng lar, jing Pô hrăm gưt tui sĭt kơ Yang Ama mơ̆ng tơlơi gleh tơnap laih anŭn Ñu dưi găn hĭ laih. Jing Ană Ơi Adai, Yang Yêsu jing Pô gah ngŏ kơ ƀing pô pơala amăng Tơlơi Pơgop Hơđăp, kơ ƀing ling jang hiam laih anŭn kơ Môseh pô mơ̆n. (2) Ơi Adai ăt hơmâo pơhaih laih kơ tơlơi Yang Yêsu jing Pô Pơala hlŏng lar, gah ngŏ kơ abih bang ƀing pô pơala amăng Tơlơi Pơgop Hơđăp. (3) Mơ̆ng Yang Yêsu yơh mơnuih đaŏ dưi klaih hĭ mơ̆ng tơlơi soh, tơlơi huĭ hyưt hăng tơlơi djai; laih anŭn Yang Yêsu, jing Pô khua ngă yang prŏng hloh, pha brơi tơlơi pơklaih sĭt, yuakơ hơdôm gơnam pơyơr hlô mơnơ̆ng amăng tơlơi đaŏ kơnang ƀing Hêbrơ yơh kơčrâo kơ tơlơi pơklaih anŭn.
 Tơdang čih pơruai glaĭ tơlơi hơmutu tơlơi đaŏ ƀing hing ang amăng hră ruai ƀing Israel (črăn 11), pô čih hră anai rơkâo kơ ƀing đŏk hră anai kiăng kơ dŏ tŏng ten amăng tơlơi đaŏ kơnang, laih anŭn amăng črăn 12 ñu rơkâo kơ ƀing đŏk kiăng kơ ăt dŏ gir tŏng ten truh pơ hơnăl tuč yơh, hăng mơta lăng pơñen ƀơi Yang Yêsu, kiăng kơ dŏ kơjăp amăng djŏp mơta tơlơi kơpĭ kơpe̱t năng ai truh pơ ƀing gơñu. Sŏp hră pơđŭt hĭ hăng hơdôm boh hiăp djru pơmĭn hăng pơkơđiăng yơh.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi pơhiăp hlâo: Krist jing tơlơi pơrơđah hlo̱m ƀo̱m Ơi Adai (1:1-3)
Tơlơi yom prŏng Krist gah ngŏ kơ ƀing ling jang hiam (1:4–2:18)
Tơlơi yom prŏng Krist gah ngŏ kơ Môseh hăng Yôsua (3:1–4:13)
Tơlơi yom prŏng kơ tơlơi bruă khua ngă yang Krist (4:14–7:28)
Tơlơi yom prŏng tơlơi pơgop pơlir Krist (8:1–9:22)
Tơlơi yom prŏng kơ tơlơi ngă yang Krist (9:23–10:39)
Tơlơi yom phŭn kơ tơlơi đaŏ kơnang (11:1–12:29)
Tơlơi pơmơak kơ Ơi Adai (13:1-19)
Tơlơi iâu laĭ pơđŭt (13:20, 21)
Boh hiăp hơnăl tuč (13:22-25)