12

Ơi Adai Ama Ta

1Hơnŭn yơh, yuakơ ƀing ta hơmâo lu mơnuih đaŏ hlâo adih jing ƀing gir run amăng abih tơlơi gleh tơnap ƀing gơñu găn laih, ƀing gơñu đaŏ kơnang kơ tơlơi Ơi Adai jing tŏng ten. Tui anŭn, brơi kơ ƀing ta tŏh lui hĭ bĕ khul mơta tơlơi pơgŭn hĭ ta pô laih anŭn tŏh lui hĭ bĕ hơdôm tơlơi soh djă̱ pơkơ̆ng kơjăp hĭ ƀing ta, laih anŭn brơi kơ ƀing ta gir pơlông đuaĭ ƀơi jơlan Ơi Adai pơkra laih gah anăp ƀing ta. 2Brơi kơ ƀing ta brơi kơ mơta ta lăng nanao bĕ kơ Yang Yêsu, jing Pô pơphŭn laih anŭn Pô ngă hlo̱m ƀo̱m kơ tơlơi đaŏ kơnang ta, yuakơ tơlơi mơak hơmâo pioh laih ƀơi anăp Ñu tui anŭn Ñu gir tŭ kơ tơlơi kơyâo bơrơkal, djik djak hĭ tơlơi mlâo mlañ, laih anŭn ră anai Ñu dŏ be̱r gah hơnuă kơ grê pơtao Ơi Adai. 3Pơmĭn kơñăm bĕ kơ Ñu jing Pô gir tŭ tơlơi pơkơdơ̆ng mơ̆ng ƀing mơnuih sat ƀai, kiăng kơ ƀing gih ƀu či tơdu tui ôh laih anŭn kŏn hơtah hơtai lơi.
4Amăng tơlơi ƀing gih pơprăh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi soh, ƀing gih aka hơmâo pơkơdơ̆ng glaĭ truh kơ tơlơi tuh drah djai ôh. 5Laih anŭn năng ai ƀing gih wơr bĭt laih kơ tơlơi boh hiăp Ơi Adai pơđu̱r pơkơjăp laih kơ ƀing gih jing kar hăng ƀing ană bă Ñu tui anai:
  “Ơ ană kâo hơi, anăm lăng đôč đač ôh kơ tơlơi Yahweh pơkhư̆ pơhrăm,
   laih anŭn anăm tah hơtai ôh tơdang Ñu ƀuăh pơtô ih,
  6yuakơ Yahweh pơkhư̆ pơhrăm hlơi pô Ñu khăp,
   kar hăng sa čô ama taih pơkra hlơi pô ñu yap jing ană đah rơkơi ñu yơh.”
7Yuakơ tơlơi gir tŭ tơlơi gleh tơnap jing tơlơi pơkhư̆ pơkra. Ơi Adai pơkra kơ ƀing gih jing kar hăng ƀing ană đah rơkơi Ñu yơh. Yuakơ ƀu hơmâo ană đah rơkơi pă ôh ƀu tŭ tơlơi pơkhư̆ pơkra mơ̆ng ama ñu, djơ̆ mơ̆? 8Tơdah ƀing gih ƀu tŭ tơlơi pơkhư̆ pơkra ôh kar hăng abih bang ƀing ană Ñu, sĭt yơh ƀing gih ƀu djơ̆ jing ană bă Ñu pô sĭt ôh, samơ̆ jing ƀing ană bă pi pôm yơh. 9Hloh kơ anŭn dơ̆ng, abih bang ƀing ta le̱ng kơ hơmâo ƀing ama gah drơi jan soh sel, jing ƀing pơkhư̆ pơkra ƀing ta laih anŭn ƀing ta pơpŭ pơyom kơ ƀing gơñu yuakơ tơlơi pơkhư̆ anŭn. Yom hloh kơ anŭn dơ̆ng yơh, ƀing ta khŏm jao ta pô kơ Ama gah mơyang ta kiăng kơ hơmâo tơlơi hơdip. 10Ƀing ama ta pô pơkhư̆ pơkra laih ƀing ta kơnơ̆ng ƀiă mơnĭt mông đôč, tui hăng tơlơi ƀing gơñu pơmĭn djơ̆ hloh. Samơ̆ Ơi Adai pơkhư̆ pơkra ƀing ta kơ tơlơi kơmlai ta yơh, kiăng kơ ƀing ta dưi pơpha hrŏm amăng tơlơi rơgoh hiam Ñu yơh. 11Ƀu hơmâo tơlơi pơkhư̆ pơkra pă ôh jing tơlơi pơmơak ƀơi mông anŭn, samơ̆ jing tơlơi ruă nuă yơh. Samơ̆ tơdơi kơ anŭn, tơlơi pơkhư̆ anŭn pơtơbiă rai bơyan hơpuă tơlơi tơpă hơnơ̆ng laih anŭn tơlơi rơnŭk rơno̱m yơh kơ ƀing hlơi pô tŭ hrăm yua mơ̆ng tơlơi pơkhư̆ pơkra anŭn.
12Hơnŭn yơh, pơkơtang bĕ khul hơpăl tơngan rơgah gih laih anŭn khul tơŭt tơdu gih! 13“Rơbat tŏ tui nanao bĕ ƀơi jơlan tơpă,” kiăng kơ mơnuih tơdu hăng rơwen ƀu či rơbuh hĭ ôh, samơ̆ jing hĭ kơtang yơh.

Tơlơi Pơkơđiăng Pơkơdơ̆ng Glaĭ Yuakơ Hơngah Hĭ Ơi Adai

14Ngă bĕ rĭm tơlơi bruă kiăng kơ hơdip rơnŭk rơno̱m hăng abih bang mơnuih mơnam laih anŭn kiăng kơ jing rơgoh hiam. Ƀu hơmâo tơlơi rơgoh hiam, sĭt ƀu hơmâo hlơi pô dưi ƀuh Khua Yang ôh. 15Răng bĕ kơ tơlơi anăm hơmâo hlơi pô rơngiă hĭ tơlơi khăp pap Ơi Adai laih anŭn kơ tơlơi anăm hơmâo kar hăng akha phĭ̱ ôh čăt đĭ kiăng kơ pơrŭng pơrăng laih anŭn pơtưp sat hĭ lu mơnuih. 16Răng bĕ kơ tơlơi anăm hơmâo hlơi pô hơmâo kơnuih tơđah sat ƀai ôh, ƀôdah jing kar hăng Esâo jing pô ƀu đaŏ kơ Ơi Adai, ăt jing pô yuakơ sa wơ̆t kiăng kơ hơmâo gơnam ƀơ̆ng ñu sĭ hĭ hơdôm tơlơi dưi kŏng ngăn ñu jing tơlơi dưi kơ pô ană kơčoa. 17Tơdơi kơ anŭn, tui hăng tơlơi ƀing gih thâo laih, tơdang ñu kiăng mă tŭ gơnam kŏng ngăn bơni hiam anŭn, ama ñu hơngah hĭ kơ ñu yơh. Ama ñu ƀu dưi pơplih hĭ ôh tơlơi pơmĭn ñu, wơ̆t tơdah Esâo hơduah rơkâo tơlơi bơni hiam anŭn hăng ia mơta ñu yơh.

Tơlơi Tŭ Yua Kơ Tơlơi Pơgop Phrâo

18Yuakơ ƀing gih ƀu hơmâo nao laih ôh pơ sa boh čư̆, jing anih tơl ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi tĕk djơ̆. Pơ anih anŭn yơh hơmâo apui jă̱ hlia, tơlơi kơnăm mơmŏt, tơlơi rơnguă rơnguăn laih anŭn tơlơi rơbŭ kơthel, 19tơlơi arăng ayŭp tơdiăp wơ̆t hăng dơnai pơhiăp tơl ƀing mơnuih hlơi pô hơmư̆ boh hiăp anŭn le̱ng kơ kwưh rơkâo kiăng kơ ƀu hơmư̆ dơ̆ng tah dơnai pơhiăp anŭn pơhiăp hăng ƀing gơñu dơ̆ng, 20yuakơ ƀing gơñu ƀu anăm tŭ ôh kơ tơlơi hơmâo pơđar laih kơ ƀing gơñu tui anai, “Wơ̆t tơdah sa drơi hlô mơnơ̆ng nao djơ̆ pơ čư̆ anŭn, arăng ăt khŏm glŏm boh pơtâo pơdjai hĭ hlô anŭn yơh.” 21Tơlơi pơrơđah anŭn jing huĭ bra̱l biă mă tơl Môseh laĭ tui anai, “Kâo huĭ bra̱l biă mă hăng tơtư̆ tơtơ̆ng.”
22Samơ̆ ƀing gih hơmâo nao laih pơ Čư̆ Ziôn, truh pơ plei Yerusalaim pơ adai adih, jing plei Ơi Adai hơdip yơh. Ƀing gih hơmâo nao truh laih pơ lu rơbâo rơbăn ƀing ling jang hiam amăng tơlơi pơjơnum mơak mơai yơh. 23Ƀing gih hơmâo nao laih pơ Sang Ơi Adai ƀing ană kơčoa, jing ƀing hơmâo anăn gơñu tŭ čih pioh laih amăng adai adih. Ƀing gih hơmâo nao laih pơ Ơi Adai, jing Pô phat kơđi kơ abih bang mơnuih mơnam, pơ hơdôm jua bơngăt ƀing mơnuih tơpă hơnơ̆ng jing hĭ hlo̱m ƀo̱m yơh. 24Ƀing gih hơmâo nao laih pơ Yang Yêsu, jing Pô krah rơno̱m kơ tơlơi pơgop phrâo, laih anŭn pơ tơlơi añăh drah Ñu jing tơlơi pơhiăp kơ tơlơi pơklaih hăng tơlơi pap brơi jing boh hiăp hiam hloh kơ drah Abel.
25Răng bĕ kơ tơlơi ƀing gih anăm hơngah ôh kơ pô dŏ pơhiăp. Yuakơ tơdah ƀing gơñu ƀu đuaĭ tơklaih hĭ laih ôh tơdang ƀing gơñu hơngah hĭ laih kơ Môseh jing pô hơmâo pơkơđiăng laih kơ ƀing gơñu ƀơi lŏn tơnah, ƀiă hloh kơ anŭn yơh ƀing ta dưi wĕh đuaĭ hĭ mơ̆ng ñu jing pô pơkơđiăng laih kơ ƀing ta mơ̆ng adai adih. 26Hlak mông anŭn, asăp Ơi Adai pơhiăp rơyŭh hĭ laih lŏn tơnah anai, samơ̆ ră anai Ñu hơmâo ƀuăn laih tui anai, “Sa wơ̆t dơ̆ng Kâo či rơyŭh hĭ ƀu djơ̆ kơnơ̆ng kơ lŏn tơnah đôč ôh, samơ̆ wơ̆t hăng adai adih mơ̆n.” 27Khul boh hiăp “Sa wơ̆t dơ̆ng” kiăng laĭ kơ tơlơi mă pơđuaĭ hĭ tơlơi mơnơ̆ng dưi tŭ pơpư̆ pơgơi hĭ, anŭn jing tơlơi mơnơ̆ng Ơi Adai hrih pơjing laih, kiăng kơ tơlơi mơnơ̆ng hơget ƀu pơpư̆ pơgơi ôh, sĭt ăt dŏ dơnơ̆ng mơ̆n.
28Hơnŭn yơh, yuakơ ƀing ta hlak mă tŭ dêh čar ƀu dưi pơpư̆ pơgơi ôh. Brơi ƀing ta thâo bơni hơơč bĕ laih anŭn kơkuh pơpŭ kơ Ơi Adai djơ̆ lăp hăng tơlơi huĭ pơpŭ biă mă, 29yuakơ sĭt yơh Ơi Adai ta jing Ơi Adai kar hăng apui pơrai.