17

Tội Gây Cớ Vấp Ngã

(Mat 18:6-7; Mác 9:42)

1Bấy giờ Ngài nói với các môn đồ Ngài, “Thật khó tránh khỏi sự vấp ngã sẽ đến, nhưng khốn thay cho kẻ gây cho người ta vấp ngã. 2Thà nó bị buộc một cối đá vào cổ và bị quăng xuống biển còn hơn để nó gây cho một trong những đứa trẻ nầy vấp ngã.”

Tha Thứ Nhau

(Mat 18:21-22)

3“Hãy coi chừng, nếu anh chị em nào của ngươi phạm tội, hãy khiển trách người ấy; nếu người ấy ăn năn, hãy tha thứ người ấy. 4Nếu người ấy có lỗi với ngươi bảy lần một ngày, và bảy lần đều trở lại và nói với ngươi, ‘Tôi ăn năn,’ hãy tha lỗi người ấy.”

Sức Mạnh của Ðức Tin

5Các sứ đồ thưa với Ngài, “Xin thêm đức tin cho chúng con.”
6Chúa đáp, “Nếu các ngươi có đức tin bằng hạt cải, các ngươi có thể bảo cây dâu nầy, ‘Hãy nhổ gốc lên và trồng dưới biển,’ thì nó sẽ vâng lời các ngươi.”

Tinh Thần Khiêm Tốn Phục Vụ

7“Có người nào trong các ngươi bảo đầy tớ mình vừa đi cày về hay vừa chăn chiên ở ngoài đồng về, ‘Hãy mau ngồi xuống ăn’ chăng? 8Chứ không phải người ấy bảo đầy tớ mình, ‘Hãy nấu cơm cho tôi ăn, hãy thắt lưng hầu bàn trong khi tôi ăn uống, rồi sau đó anh mới ăn uống’ chăng? 9Người ấy há mang ơn đầy tớ đó khi nó làm theo lệnh mình chăng? 10Các ngươi cũng thế, khi các ngươi làm xong những gì đã được ra lệnh, hãy nói, ‘Chúng tôi là những đầy tớ vô ích, những gì chúng tôi đã làm chỉ là bổn phận của chúng tôi.’”

Chúa Chữa Lành Mười Người Phung

11Trên đường đến Giê-ru-sa-lem Ngài đi qua vùng giáp ranh giữa miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12Khi Ngài vào một làng kia, mười người phung ra đón Ngài. Họ đứng cách xa, 13cất tiếng lớn kêu van, “Lạy Jesus, Thầy ôi, xin thương xót chúng tôi.”
14Thấy vậy, Ngài bảo họ, “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Ðang khi đi đường, họ thấy phung hủi trên người biến sạch. 15Một người trong họ, khi thấy mình được chữa lành, liền quay lại, lớn tiếng tôn vinh Ðức Chúa Trời. 16Người ấy quỳ sấp mặt xuống nơi chân Ngài và cảm ơn Ngài, và người ấy là một người Sa-ma-ri. 17Bấy giờ Ðức Chúa Jesus cất tiếng và nói, “Chẳng phải cả mười người đều được sạch phung sao? Còn chín người kia ở đâu? 18Tại sao không ai trở lại và tôn vinh Ðức Chúa Trời ngoại trừ người ngoại quốc nầy?” 19Ðoạn Ngài nói với người ấy, “Hãy đứng dậy và đi. Ðức tin của ngươi đã làm cho ngươi được chữa lành.”

Bản Thể của Nước Trời

20Khi ấy những người Pha-ri-si hỏi Ngài khi nào vương quốc Ðức Chúa Trời sẽ đến, Ngài trả lời họ và nói, “Vương quốc Ðức Chúa Trời không đến bằng những gì có thể quan sát được. 21Người ta không thể nói, ‘Nầy, nó ở đây,’ hoặc ‘Kìa, nó ở đó,’ vì nầy, vương quốc Ðức Chúa Trời ở trong các ngươi.”

Ngày Chúa Ðến

(Mat 24:23-28, 37-41)

22Ðoạn Ngài nói với các môn đồ, “Sẽ đến một thời các ngươi mong được thấy chỉ một ngày trong những ngày của Con Người, nhưng các ngươi sẽ không thấy. 23Người ta sẽ nói với các ngươi, ‘Kìa, Ngài ở đó!’ hoặc ‘Nầy, Ngài ở đây!’ Các ngươi đừng đi và đừng bỏ công tìm kiếm. 24Vì như chớp lòe sáng từ phương trời nầy vụt sáng đến phương trời kia thể nào, Con Người sẽ xuất hiện trong ngày của Người cũng thể ấy. 25Nhưng trước hết, Người phải chịu nhiều đau khổ và bị thế hệ nầy khước từ. 26Như trong thời Nô-ê thể nào, trong thời của Con Người cũng thể ấy: 27người ta ăn, uống, cưới, gả cho đến khi Nô-ê vào tàu, rồi nước lụt ập đến và hủy diệt tất cả. 28Giống như trong thời của Lót: người ta ăn, uống, mua, bán, trồng tỉa, và xây dựng 29cho đến ngày Lót ra khỏi Sô-đôm, bấy giờ mưa lửa và diêm sinh từ trời sa xuống và hủy diệt tất cả. 30Trong ngày Con Người được hiển lộ cũng sẽ như vậy. 31Trong ngày ấy, ai đang ở trên sân thượng mà có của cải đang để trong nhà, đừng xuống lấy ra. Tương tự, ai đang ở ngoài đồng, đừng trở về nhà. 32Hãy nhớ đến vợ Lót. 33Ai tìm cách giữ mạng sống mình sẽ mất nó, còn ai liều bỏ mạng sống mình sẽ giữ được nó. 34Ta nói với các ngươi, trong đêm ấy, có hai người nằm chung một giường, một người được đem đi, một người bị bỏ lại. 35Có hai người xay chung một cối, một người được đem đi, một người bị bỏ lại. [ 36Có hai người đang ở ngoài đồng, một người được đem đi, một người bị bỏ lại.]”
37Họ hỏi Ngài và nói, “Lạy Chúa, tại đâu?”
 Ngài trả lời họ, “Xác chết ở đâu, kên kên bâu lại đó.”