17

Kev txhaum, kev ntseeg thiab ua haujlwm

(Mth. 18:6-7, 17:20; Mk. 9:42)

1Yexus hais rau nws cov thwjtim tias, “Yeej yuav tsum muaj tej yam ua kom ua txhaum, tiamsis tus uas ua rau lwm tus ua txhaum yuav raug txom nyem lauj! 2Mas muab ib txhib zeb loj los khi rau tus ntawd caj dab es muab pov rau hauv hiavtxwv kuj zoo dua li cia nws ua rau cov menyuam yaus no ib tug dawm. 3Nej cia li ceev faj zoo. Yog koj li kwvtij ua txhaum cia li ntuas nws, yog nws ntxeev dua siab tshiab cia li zam txim rau nws. 4Yog ib hnub nws ua txhaum rau koj xya zaus thiab tuaj cuag koj xya zaus thiab hais rau koj tias, ‘Kuv ntxeev dua siab lawm,’ koj yuav tsum zam txim rau nws.”
5Cov tubtxib hais rau tus Tswv tias, “Thov koj tsav kev ntseeg rau peb ntau zuj zus.” 6Tus Tswv hais tias, “Yog nej muaj kev ntseeg luaj li ib lub noob me me, nej yuav hais tau rau tsob txiv cev no tias, ‘Cia li rho kiag cag mus cog rau hauv hiavtxwv,’ nws kuj yuav mloog nej lus.
7“Yog nej muaj ib tug tub qhe mus laij teb lossis yug yaj, mas thaum nws los tom teb los, nej leejtwg yuav hais rau nws tias, ‘Los zaum noj mov lauj’? 8Nws yuav tsis hais rau tus tub qhe li no lov hais tias, ‘Cia li npaj rau kuv noj thiab sia siv khov kho tu kuv mus txog thaum kuv noj haus tag, dhau ntawd koj mam li noj thiab haus.’ 9Nws yuav ua tus tub qhe tsaug vim tus tub qhe ua raws li nws hais lov? 10Ib yam li ntawd, thaum nej ua txhua yam raws li uas hais rau nej lawd, nej cia li hais tias, ‘Peb yog cov tub qhe uas tsis tsim txiaj. Peb tsuas ua raws li tes haujlwm uas peb yuav tsum ua xwb.’ ”

Kho kaum tus mob lig mob ruas

11Thaum Yexus mus nram Yeluxalees nws taug txojkev ntawm Kalilais thiab Xamali ciam teb. 12Thaum nws tabtom mus rau hauv ib lub zos muaj kaum tus mob lig mob ruas tuaj ntsib nws. Lawv sawv ntsug deb deb, 13thiab hu nrov hais tias, “Xibhwb Yexus, thov khuvleej peb.” 14Thaum Yexus pom dheev lawv nws txawm hais rau lawv tias, “Cia li mus qhia nej lub cev rau cov pov thawj saib.” Thaum lawv tabtom mus lawv txawm zoo tag huv lawm. 15Lawv cov ntawd muaj ib tug, thaum nws pom tias nws zoo lawm ces nws txawm rov los qhuas Vajtswv nrov nrov, 16thiab khwb nkaus rau ntawm Yexus kotaw ua Yexus tsaug. Tus ntawd yog neeg Xamali. 17Yexus txawm hais tias, “Muaj kaum leej zoo mob los tsis yog? Cuaj leeg ntawd dua twg lawm? 18Tsis pom lwm tus rov los qhuas Vajtswv li, tsuas yog tus uas yog lwm haiv neeg no los xwb lov?” 19Yexus txawm hais rau tus ntawd tias, “Cia li sawv tsees mus lauj. Koj txojkev ntseeg ua rau koj zoo lawm.”

Vajtswv lub tebchaws yuav los

(Mth. 24:23-28,37-41)

20Thaum cov Falixai nug Yexus tias Vajtswv lub tebchaws yuav los thaum twg, Yexus teb lawv tias, “Thaum Vajtswv lub tebchaws los, yuav tsis muaj ib yam dabtsi tshwm uas neeg txawj paub thiab pom. 21Thiab lawv yuav tsis hais tias, ‘Saib maj, nyob ntawm no,’ lossis ‘Nyob tod,’ rau qhov Vajtswv lub tebchaws yeej nyob hauv nej nruab nrab lawm.” 22Yexus hais rau cov thwjtim tias, “Yuav muaj ib lub sijhawm uas nej xav pom hnub uas Neeg leej Tub rov los, los nej yuav tsis pom. 23Thiab luag yuav hais rau nej tias, ‘Mus saib maj, nyob tod,’ lossis ‘Saib maj, nyob ntawm no.’ Nej tsis txhob mus, tsis txhob raws luag qab mus. 24Xob laim laim ib sab ntuj ci mus txog dua ib sab ntuj li cas, hnub uas Neeg leej Tub los yuav zoo ib yam li ntawd. 25Tiamsis ua ntej ntawd nws yuav tsum raug kev tsim txom ntau yam thiab cov neeg tiam no yuav tsis lees yuav nws. 26Tiam uas Nau‑a nyob zoo li cas, mas hnub uas Neeg leej Tub los yuav zoo ib yam li ntawd. 27Lawv noj haus ua tshoob qua tub qua ntxhais mus txog hnub uas Nau‑a nkag rau hauv lub nkoj thiab dej los nyab kiag lawv puam tsuaj tag huvsi. 28Tiam uas Lauj nyob kuj zoo ib yam nkaus thiab, lawv noj haus ua lag ua luam cog qoob loo ua vaj ua tsev, 29tiamsis hnub uas Lauj tawm hauv lub moos Xaudoo, hluavtaws lawj faj poob saum ntuj los hlawv lawv puam tsuaj tag huvsi. 30Hnub uas Neeg leej Tub tshwm plaws los kuj yuav zoo ib yam li ntawd. 31Hnub ntawd tus uas nyob saum txheej tsev las tshav, nws tej qhov txhia chaw tseem nyob hauv tsev, los tsis txhob nqes los muab. Thiab tus uas nyob tom teb tsis txhob tig rov los ib yam nkaus. 32Cia li nco txog Lauj tus pojniam. 33Tus uas xav tau nws txojsia yuav piam txojsia, tiamsis tus uas tso nws txojsia tseg, mas yuav cawm tau nws txojsia. 34Kuv hais rau nej tias, hmo ntawd muaj ob leeg pw ib txag, los yuav coj ib tug mus yuav tseg ib tug cia. 35Muaj ob tug pojniam zom zeb ua ke, los yuav coj ib tug mus yuav tseg ib tug cia.” 37Lawv txawm nug Yexus tias, “Tus Tswv, yuav muaj li no rau qhovtwg?” Yexus teb lawv tias, “Tsiaj tuag qhovtwg, dav noj twm yuav sau nthwv los rau qhov ntawd.”